NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

说 (說) shuì shuō yuè

 1. shuō verb to say / said / to speak / to talk / speaks
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: In this sense 说 means the same as 告诉. 说 is used in this sense in both modern and literary Chinese (ABC 'shuō' v 1; GHC '说' 2; Kroll '說' 1; NCCED '说' 1). For example, 她低声的说 'She said in a low voice.' (Lao She, 2003, p. 176)
 2. yuè verb to relax / to enjoy / to be delighted
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GHC '说' 8; Kroll '說' yuè)
 3. shuì verb to persuade
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 劝说 or 说服 (GHC '说' 5; Kroll '說' shuì; NCCED '说' 5)
 4. shuō verb to teach / to recite / to explain
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 解释 or 说明 (ABC 'shuō' v 2; GHC '说' 1; Kroll '說' 2; NCCED '说' 2) Etymology: 說,釋也。从言、兌。一曰談說。(Shuo Wen) to explain, from 言 with duì 兑 as phonetic (Norman 1988, p. 69)
 5. shuō noun a doctrine / a theory
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 学说 (ABC 'shuō' bf; GHC '说' 1; Kroll '說' 3; NCCED '说' 3)
 6. shuō verb to claim / to assert
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GHC '说' 4; Kroll '說' 3)
 7. shuō noun allocution
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GHC '说' 5; Kroll '說' 4)
 8. shuō verb to criticize / to scold
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
  Notes: (ABC 'shuō' v 3; NCCED '说' 4)
 9. shuō verb to indicate / to refer to
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: (ABC 'shuō' v 4; NCCED '说' 6)

Contained in

说明说法佛说八大人觉经听说解说演说瞎说说服小说据说劝说传说对_来说胡说就是说没说的拿_来说分说好说说不定虽说学说再说_来说_说谎说情无话可说总的来说说文解字说苑佛说高王观世音经佛说俱利伽罗大龙胜外道伏陀罗尼经佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经七俱胝佛母所说淮提陀罗尼经佛说大乘庄严宝王经文殊师利所说不思议佛境界经佛说佛母出生三法藏版若波罗蜜经说话说风凉话说书佛说阿弥陀经换句话说文殊说般若经讲说说道根本说一切有部毗奈耶谈情说爱乱说长篇小说小说家道听途说

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
说偈 說偈 世尊而說偈言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 17
人说 人說 為他人說 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 13
如来说 如來說 是故如來說 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 13
说颂 說頌 即說頌曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 10
能说 能說 彼所能說 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 10
为人说 為人說 莫為人說 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 9
说微妙 說微妙 而為大眾說微妙法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 9
说正法 說正法 是為如來所說正法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 8
分别说 分別說 至真善能分別說四念處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 6
世尊说 世尊說 今者寧可向世尊說不 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
No speaking, no dharma to speak 非說所說分 in Diamond Sūtra 《金剛般若波羅蜜經》 1
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 30
不退 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 17
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 29
世尊無常 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 11
寧可世尊 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 39
Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 59
世尊 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 21
世尊 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 23
天耳比丘 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 22
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 11
治國七法 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 25
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 20
世尊乃至 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 39
於是世尊 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 23
有所 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 23
願佛 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 9
耆舊婆羅門智者 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 33
所有 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 19
Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 19
又名婆羅門 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 4
無人 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 11
Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 37
正等正覺 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 83
Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 49