NTI Reader
NTI Reader

演说 ( 演說) yǎnshuō

 1. yǎnshuō verb to give a speech
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
 2. yǎnshuō noun a speech
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: (Sun 2006, loc. 1545)
 3. yǎnshuō verb to deliver a speech
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
 4. yǎnshuō noun a speech
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
分别演说 分別 演說 又能受法分別演說 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 24
演说正法 演說正法 演說正法 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 13
为人演说 為人 演說 亦能為人演說道跡 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 13
演说如来 演說如來 演說如來常恒不變如來之藏 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 4 9
人演说 人 演說 向人演說 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 7 4
演说二千 演說二千 分別演說二千一百波羅蜜多 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 7 4
广演说 廣 演說 有此四大廣演說之義 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 4
王演说 王 演說 世尊與四部眾及與五王演說妙論 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 28 3
演说六入 演說六入 汝當為人演說六入處 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 3
演说显示 演說顯示 為人分別演說顯示 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 3