NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

nán

 1. nán noun south
  Domain: Geography 地理 , Concept: Direction 方向
  Notes: (Uniah '南')
 2. nán onomatopoeia nan
  Domain: Sound 声
 3. nán noun southern part
  Domain: Geography 地理
  Notes: (Uniah '南')
 4. nán adjective southward
  Domain: Geography 地理
  Notes: (Uniah '南')

Contained in

苏里南南非越南南非兰特苏里南盾南美洲南京南通南昌云南南中国海中南海河南湖南海南指南南宁南方南无华南东南南面南边以南西南南部南瓜指南针南北朝南齐南宋南海济南南苑机场北京南站南宗岭南南锣鼓巷南传佛教东南亚南半球坐北朝南南桥南华寺南普陀寺中南大学南京条约南京大屠杀南朝迦南南北战争

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 175
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 138
Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《密教部》 Scroll 2 137
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 105
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 1 93
Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 Scroll 2 89
Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《密教部》 Scroll 4 88
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 2 70
Jingang Feng Louge Yiqie Yujia Yu Zhi Jing 《金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經》 Scroll 2 66
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 1 64

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
南行 南行 日宮殿六月南行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 28
南枝 南枝 從樹南枝飛下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 12
南王 南王 南王慈潤 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 8 11
摩诃南 摩訶南 有一長者名摩訶南 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 10
南壁 南壁 南壁火焰至北壁 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 10
大树南 大樹南 便從句梨睒大樹南枝下入海 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 10
池南 池南 阿耨達池南有新頭河 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 8
恒水南 恆水南 於恒水南 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 6
窃南 竊南 當竊南行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 6
树南 樹南 其究羅睒摩羅樹南有胎生龍王宮 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
雪山 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
恒水 Scroll 17 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
然後闍維 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 3
北方 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 2
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
須彌山天下 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 6
火焰 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 6
Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 6
殿天帝釋 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
須彌山 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 4
Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 3
大樹 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 4
六月 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 8
Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
即便大樹 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3