NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

nán

 1. nán noun south
  Domain: Geography 地理学 , Concept: Direction 方向
  Notes: (Uniah '南')
 2. nán onomatopoeia nan
  Domain: Acoustics 声学
 3. nán noun southern part
  Domain: Geography 地理学
  Notes: (Uniah '南')
 4. nán adjective southward
  Domain: Geography 地理学
  Notes: (Uniah '南')

Contained in

苏里南南非越南南非兰特苏里南盾南美洲南京南通南昌云南南中国海中南海河南湖南海南指南南宁南方南无华南东南南面南边以南西南南部南瓜指南针南北朝南齐南宋南海济南南苑机场北京南站南宗岭南南锣鼓巷南传佛教东南亚南半球坐北朝南南桥南华寺南普陀寺中南大学南京条约南京大屠杀南朝迦南南北战争

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 175
Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 2 137
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 105
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 93
Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 Scroll 2 89
Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 4 88
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 1 88
Jingang Feng Louge Yiqie Yujia Yu Zhi Jing 《金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經》 Scroll 2 66
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 2 63
Hong Ming Ji 《弘明集》 Scroll 10 61

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
池南 池南 阿耨達池南有新頭河 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 3
雪山南 雪山南 王擯出國到雪山南 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 2
面南 面南 其面南向 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
雪山 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
恒水 Scroll 17 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
然後闍維 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 3
北方 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 2
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
須彌山天下 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 6
火焰 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 6
Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
殿天帝釋 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
須彌山 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 4
Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 3
大樹 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 4
六月 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 8
Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
即便大樹 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3