NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

江南 Jiāng Nán

Jiāng Nán proper noun Region South of the Yangtze River
Domain: Geography 地理学 , Subdomain: China 中国 , Concept: Region 地区

Contained in

江南运河江南河哀江南赋江南水乡

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 59 24
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 70 13
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 73 12
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 3 12
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 56 9
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 48 8
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 17 7
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 49 7
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 58 6
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 1 6

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
江南三月 江南三月 常憶江南三月裏 Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 3 12
忆江南 憶江南 常憶江南三月裏 Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 3 11
江南江北 江南江北 江南江北求菩提 Jing Xin Jie Guan Fa 《淨心戒觀法》 Scroll 2 5
江南客 江南客 座中既有江南客 Quotations from Chan Master Dahui Pujue 《大慧普覺禪師語錄》 Scroll 8 4
江南旧 江南舊 江南舊云 Jing Ming Xuan Lun 《淨名玄論》 Scroll 2 4
江南多 江南多 復先無江南多有置處 Da Hei Tian Shen Fa 《大黑天神法》 Scroll 1 4
江南湖南 江南湖南 依準江南湖南道山門體式 Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 6 4
在江南 在江南 昔在江南 Jing Ming Xuan Lun 《淨名玄論》 Scroll 4 4
江北江南 江北江南 一任江北江南問王 Quotations from Chan Master Dahui Pujue 《大慧普覺禪師語錄》 Scroll 25 4
江南印 江南印 十唐江南印法師敏法師等立二教 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
便化作江南 Scroll 1 in Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 2
皇太子江南 Scroll 1 in Fo Shuo Wenshu Pusa Zui Sheng Zhenshi Mingyi Jing 《佛說文殊菩薩最勝真實名義經》 1
江南 Scroll 1 in Da Hei Tian Shen Fa 《大黑天神法》 1
禪師江南徐州 Scroll 1 in Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 1
江南 Scroll 1 in Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 1
江南 Scroll 19 in Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 2
江南去聲 Scroll 2 in Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 1
江南 Scroll 6 in Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 1
江南 Scroll 10 in Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 1
江南蜈蚣 Scroll 6 in Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 1
江南須知 Scroll 1 in Huayan You Yi 《華嚴遊意》 1
江南法師法師二教 Scroll 1 in Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 2
潤州江南牛頭山 Scroll 15 in Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 1
江南不信 Scroll 16 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 1
江南千里 Scroll 12 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 1
江南 Scroll 36 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 1
江南江北 Scroll 70 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 1
第十唐朝江南法師二教 Scroll 3 in Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 2
江南法師 Scroll 1 in Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 5
江南 Scroll 2 in Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 3
江南莊嚴 Scroll 3 in Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 12
江南 Scroll 1 in Guan Wu Liang Shou Jing Yi Shu 《觀無量壽經義疏》 2
北涼江南 Scroll 4 in Niepan Xuan Yi Fa Yuan Ji Yao 《涅槃玄義發源機要》 2
江南 Scroll 1 in Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 1
道融江南會稽遊學 Scroll 1 in Da Ban Niepan Jing You Yi 《涅槃經遊意》 1