wàng wáng

 1. wáng proper noun Wang
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (ABC 'wáng' n 2; CED '王' wáng 5; Kroll 2015 '王' wáng 4; Unihan '王')
 2. wáng noun a king
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 国王 (ABC 'wáng' n 1; CED '王' wáng 1; Kroll 2015 '王' wáng 1; NCCED '王' wáng 1; Unihan '王')
 3. wáng noun Kangxi radical 96
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: Alternate form for 玉 (ABC back cover; GHC p. 7)
 4. wàng verb to be king / to rule
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: A bound form in modern Chinese (ABC 'wàng' bf; Kroll 2015 '王' wàng; NCCED '王' wàng)
 5. wáng noun a prince / a duke
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CED '王' wáng 2; NCCED '王' wáng 2)
 6. wáng adjective grand / great
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'wáng' bf; CED '王' wáng 3; NCCED '王' wáng 4)
 7. wáng verb to treat with the ceremony due to a king
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '王' wáng 2)
 8. wáng noun a respectufl form of address for a grandfather or grandmother
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, 王父 'grandfather' or 王母 'grandmother' (Kroll 2015 '王' wáng 3)
 9. wáng noun the head of a group or gang
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Society 社会
  Notes: (NCCED '王' wáng 3)
 10. wáng noun the biggest or best of a group
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
  Notes: (CED '王' wáng 4; NCCED '王' wáng 5)

Contained in

王振堂国王歌利王转轮圣王王羲之拳王王之涣王维王府恭王府恭亲王王朝帝王王利发王淑芬王大拴王小花霸王之道王国龟王斋武王先王魏惠王楚昭王厉王梁惠王齐威王王府井历代帝王庙王法王八蛋八王坟王明佛说高王观世音经地藏王地藏王菩萨本愿经佛说大乘庄严宝王经王大栓大法王寺天王四大天王天王殿如意宝轮王陀罗尼王字旁王子文殊师利法王子宿王佛娑罗树王佛十大愿王勤王君王

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Shijia Pu 《釋迦譜》 — count: 552
 • Scroll 1 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 435
 • Scroll 1 San Guo Yi Shi 《三國遺事》 — count: 390
 • Scroll 3 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 342
 • Scroll 5 Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 — count: 304
 • Scroll 5 Shijia Pu 《釋迦譜》 — count: 292
 • Scroll 2 Miliṇḍapañha (Questions of Miliṇḍa) 《那先比丘經》 — count: 277
 • Scroll 2 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 275
 • Scroll 1 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 — count: 270
 • Scroll 24 Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 — count: 262

Collocations

 • 善见王 (善見王) 大善見王七寶具足 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 23
 • 父王 (父王) 父王槃頭召集相師及諸道術 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 11
 • 七王 (七王) 七王敬視大典尊相 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 5 — count: 10
 • 刹利王 (剎利王) 剎利王種 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 6
 • 时王 (時王) 是時王名清淨 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 6
 • 王善见 (王善見) 王善見踊躍而言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 6
 • 王踊跃 (王踴躍) 大善見王踊躍而言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 5
 • 慈悲王 (慈悲王) 大典尊向慈悲王 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 5 — count: 4
 • 王见 (王見) 王見已 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 4
 • 诣王 (詣王) 即詣王所白言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 4