NTI Reader
NTI Reader

法王 Fǎ Wáng

Fǎ Wáng proper noun Buddha
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: dharmarāja, literally, the Dhárma King

Contained in

大法王寺文殊师利法王子魔法王琰魔法王金刚顶降三世大仪轨法王教中观自在菩萨心真言一切如来莲华大曼荼罗品法王子兜率娑婆,来去不动金刚座,琉璃安养,左右同尊大法王

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jingjiao San Wei Meng Du Zan 《景教三威蒙度讚》 Scroll 1 21
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 33 16
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 16 13
Jingang Bore Lun Huishi 《金剛般若論會釋》 Scroll 2 11
Pusa Ben Ye Jing 《佛說菩薩本業經》 Scroll 1 10
Wei Mo Jing Yi Shu 《維摩經義疏》 Scroll 2 10
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 8 9
Jingang Bore Jing Zan Shu 《金剛般若經贊述》 Scroll 1 9
Jing Tu Wu Hui Nian Fo Lue Fa Shi Yi Zan 《淨土五會念佛略法事儀讚》 Scroll 2 8
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 18 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
法法王 法法王 如法法王成就七寶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 25
法王成就 法王成就 如法法王成就七寶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 20
法王位 法王位 受灌頂法紹法王位 Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》 Scroll 1 13
如来法王 如來法王 思慕如來法王道化 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 9
三界法王 三界法王 索為三界法王可得 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 8 7
无上法王 無上法王 我等既去無上法王 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 6
大圣法王 大聖法王 大聖法王方便力 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 7 6
名为法王 名為法王 故名為法王 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 11 5
居法王 居法王 欲使有情一切皆得居法王位 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 587 5
法王处 法王處 善知安立法王處 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 8 4