zūn

 1. zūn verb to honor / to respect
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德
 2. zūn measure word measure word for cannons and statues
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 3. zūn noun a zun / an ancient wine vessel
  Domain: Literary Chinese 文言文
 4. zūn verb to attach importance to
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 重视 in this sense.
 5. zūn verb to impair / to degrade / to decrease / to reduce
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 重视 in this sense.
 6. zūn verb to rein in / to restrain
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 撙 in this sense.
 7. zūn verb to follow
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 遵 in this sense.
 8. zūn verb to fill
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 倒 in this sense.
 9. zūn verb to worship / to revere / to venerate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 尊奉 in this sense.
 10. zūn adjective respected / honorable / noble
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 尊贵 in this sense.
 11. zūn adjective high
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 高 in this sense.
 12. zūn adjective grave / solemn / dignified
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 庄重 or 隆重 in this sense.
 13. zūn adjective important
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 庄重 or 隆重 in this sense.
 14. zūn pronoun your
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: A term of esteem.

Contained in

世尊尊重尊敬尊称尊严尊贵佛顶尊胜陀罗尼经尊者尊号至尊尊崇尊奉尊胜陀罗尼经主尊三尊佛顶尊胜尊胜佛母尊者速勇救度多罗尊多利尊本尊佛顶尊胜佛母孜尊西饶迥乃孜尊.西饶迥乃吉尊·西饶迥乃释尊赤尊赤尊公主大典尊经慈尊三会尊贵不翻尊容因揭陀尊者宾头庐尊者尊宿夏丏尊典尊经梵志頞波罗延问种尊经尊上经法尊护国尊者所问大乘经佛说随勇尊者经随勇尊者经佛说尊那经尊那经金刚顶瑜伽略述三十七尊心要金刚顶瑜伽三十七尊出生义金刚顶经毘卢遮那一百八尊法身契印金刚顶瑜伽三十七尊礼贤劫十六尊佛顶尊胜心破地狱转业障出三界秘密三身佛果三种悉地真言仪轨

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 41 Madhyamāgama 《中阿含經》 — count: 95
 • Scroll 2 Rui Xi Ye Jing 《蕤呬耶經》 — count: 87
 • Scroll 5 Dīrghāgama 《長阿含經》 — count: 81
 • Scroll 493 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 78
 • Scroll 14 Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 — count: 60
 • Scroll 5 Guan Wu Liang Shou Fo Jing Shu Miao Zong Chao 《觀無量壽佛經疏妙宗鈔》 — count: 59
 • Scroll 417 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 58
 • Scroll 5 Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 — count: 56
 • Scroll 1 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 — count: 55
 • Scroll 4 Fo Shuo Chi Ming Cang Yujia Da Jiao Zun Na Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing 《佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經》 — count: 52

Collocations

 • 大典尊 (大典尊) 天下咸稱為大典尊 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 5 — count: 52
 • 典尊 (典尊) 王有大臣名曰典尊 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 5 — count: 23
 • 足尊 (足尊) 兩足尊生時 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 16
 • 在世尊 (在世尊) 阿難在世尊後執扇扇佛 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 6
 • 人中尊 (人中尊) 持人中尊身 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 5
 • 人尊 (人尊) 人尊美相具 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 4
 • 尊后 (尊後) 阿難在世尊後執扇扇佛 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 4
 • 尊生 (尊生) 兩足尊生時 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 4
 • 佛尊 (佛尊) 我數聞佛尊於諸天 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 1 — count: 4
 • 中尊 (中尊) 二足尊中尊 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 4