NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

如来 (如來) Rúlái

Rúlái proper noun Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Buddha 佛
Notes: Sanskrit equivalent: tathāgata, one of the ten epithets of the Buddha 佛陀十号, literally meaning 'Thus Come' (tathā + āgata) or 'Thus Gone' (tathā + gata) in Sanskrit but decidedly meaning 'Thus Come One' in Chinese; FGS translation standard: Thus-Come (tathagata) (Conze, 1973, p. 323; BL 'tathāgata'; Faxiang).

Contained in

五智如来毘卢如来阿闪如来弥陀如来宝生如来成就如来大日如来东方不动如来一切如来心秘密全身舍利宝箧陀罗尼经大方广如来藏经大方广如来不恩议境界经如来顶髻母药师琉璃光如来金刚界五智如来阿閦如来说药师琉璃光如来本愿功德药师琉璃光如来本愿功德药师如来本愿功德经药师琉璃光如来本愿功德经如来藏师子奋迅具足万行如来觉华定自在王如来一切智成就如来清净莲华目如来宝胜如来无边身如来宝性如来波头摩胜如来宝胜如来如来殿如来兴显经大方广如来不思议境界经佛华严入如来德智不思议境界经大方广入如来智德不思议经无量寿如来会不动如来会如来不思议祕密大乘经如来庄严智慧光明入一切佛境界经药师如来本愿经佛说药师如来本愿经如来示教胜军王经佛说如来独证自誓三昧经如来独证自誓三昧经佛说伅真陀罗所问如来三昧经伅真陀罗所问如来三昧经佛说如来智印经如来智印经佛说宝如来三昧经宝如来三昧经大方等如来藏经大方广如来藏经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 7 838
Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 8 815
Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 6 758
Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 2 690
Fo Shuo Bu Siyi Gongde Zhu Fo Suo Hunian Jing 《佛說不思議功德諸佛所護念經》 Scroll 2 653
Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 1 611
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 91 584
Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 5 552
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 90 504
Fo Shuo Bu Siyi Gongde Zhu Fo Suo Hunian Jing 《佛說不思議功德諸佛所護念經》 Scroll 1 455

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
如来灭度 如來滅度 如來滅度後 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 8
闻如来 聞如來 汝等欲聞如來識宿命智 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
如来八 如來八 汝等頗欲聞如來八無等法不 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5
毘婆尸如来 毘婆尸如來 世有佛名毘婆尸如來 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
观如来 觀如來 又觀如來所渡河處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4
供养如来 供養如來 吾欲供養如來 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4
如来出世 如來出世 是以如來出世 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 3
如来弟子 如來弟子 我等皆是毘婆尸如來弟子 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 3
今如来 今如來 我今如來 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 3
婆如来 婆如來 有佛名毘舍婆如來 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
是以如來出世 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 44
如來 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 28
唯有如來 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 31
如來夜半娑羅般涅槃 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 37
禮敬如來 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 39
俱留孫如來 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 36
如來 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 3
如來 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
如來 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
如來大神 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 32
如來 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 35
如來 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 55
四佛如來 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 43
如來 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 5
如來 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
如來 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 9
如來大師 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 6
一者有道弟子如來 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
如來 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 6
如來 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 14
過去如來 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
如來 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
便如來 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 8
如來 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 2
如來天地成敗 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1