NTI Reader
NTI Reader

tuó

  1. tuó noun steep bank
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '陀')
  2. tuó foreign tuo
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Foreign Language 外语
    Notes: Used to transliterate foreign names. For example, 優陀那 'udāna' (FGDB '優陀那'; BCSD '優陀那').

Contained in

阿弥陀佛佛陀普陀山普陀弥陀如来阿难陀阿尼律陀阿弥陀经陀罗尼一切如来心秘密全身舍利宝箧陀罗尼经佛说俱利伽罗大龙胜外道伏陀罗尼经佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经七俱胝佛母所说淮提陀罗尼经千手千眼观世音菩萨大圆满无碍大悲心陀罗尼经佛顶尊胜陀罗尼经求那跋陀罗那烂陀弥陀南普陀寺拔一切业障根本得生净土陀罗尼消灾吉祥陀罗尼如意宝轮王陀罗尼佛说阿弥陀经周梨槃陀迦难陀迦留陀夷干陀诃提阿弥陀曼陀罗弥陀经千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经塞建陀室健陀头陀安陀会吠陀旃陀罗笈多清那叻佛陀寺阿瑜陀耶阿踰陀阿瑜陀耶遺址佛陀沙旺寺犍陀罗摩揭陀祇陀太子犍陀俱提精舍优陀耶迭多跋摩优陀耶迭多跋摩二世阿旃陀阿旃陀石窟因陀罗

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 17 165
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 158
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 1 114
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 6 110
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 2 104
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 6 98
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 35 97
Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 2 92
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 10 87
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 7 85

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
牟陀 牟陀 拘牟陀華 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 14
曼陀 曼陀 須曼陀華 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 9
陀山 陀山 毘陀山因陀娑羅窟中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 8
多陀 多陀 多陀㝹 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 7
陀延 陀延 名摩陀延 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 7
陀梵志 陀梵志 尼俱陀梵志問訊佛已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 6
陀阿伽 陀阿伽 提那伽否婆呵移伽耶羅野多陀阿伽度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 6
毘陀 毘陀 毘陀山因陀娑羅窟中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 5
干陀 乾陀 有外道尼乾陀惹提子等 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 5
漫陀 漫陀 名曰漫陀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 4