NTI Reader
NTI Reader

三藏 Sān Zàng

 1. Sān Zàng proper noun Tripitaka
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: A title given to monks, such as Xuanzang (602-664) who were particularly fluent in the whole Buddhist Canon
 2. Sān Zàng proper noun Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: tripiṭaka, Pali: tipitaka, Japanese: sanzō. In this sense 三藏 is synomymous with 經藏, the collection of three baskets: (1) Collection of Discourses / sūtra 经藏, (2) Collection of Monastic Rules / vinaya 律藏, and (3) Collection of Treatises / Abhidharma 论藏; FGS translation standard: Tripitaka (BL 'Tripiṭaka'; Faxiang 'Tripitaka'; FGDB '三藏'; Hirakawa 6 '三藏' p. 28).
 3. Sān Zàng proper noun Buddhist Canon
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: In this sense, 三藏 means the Buddhist Canon in the wider sense, not specifically limited to the Tripiṭaka 'three baskets' of the sūtra, śāstra, and vinaya but also including histories and sectarian texts (BL 'Tripiṭaka'; FGDB '三藏').

Contained in

三藏法师三藏法师义净三藏沙门义净般若三藏出三藏记集三藏鸠摩罗什三藏瞿昙僧伽提婆罽賓三藏瞿昙僧伽提婆天竺三藏求那跋陀罗无畏三藏禅要撰集三藏及杂藏传大唐故三藏玄奘法师行状大唐大慈恩寺三藏法师传玄宗朝翻经三藏善无畏赠鸿胪卿行状大唐故大德赠司空大辨正广智不空三藏行状代宗朝赠司空大辨正广智三藏和上表制集三藏圣教三藏教唐三藏赖耶三藏

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
天竺三藏 天竺三藏 隋天竺三藏闍那崛多等譯 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 112
译经三藏 譯經三藏 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 108
三藏朝 三藏朝 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 106
三藏阇那崛多 三藏闍那崛多 隋天竺三藏闍那崛多等譯 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 77
三藏竺法护 三藏竺法護 西晉月氏國三藏竺法護譯 Li Shui Jing (Pacalā Sutta) 《離睡經》 Scroll 1 52
国三藏 國三藏 西晉月氏國三藏竺法護譯 Li Shui Jing (Pacalā Sutta) 《離睡經》 Scroll 1 36
三藏安世高 三藏安世高 後漢安息國三藏安世高譯 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 20
三藏无罗叉 三藏無羅叉 西晉于闐國三藏無羅叉奉 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 1 20
于阗国三藏 于闐國三藏 西晉于闐國三藏無羅叉奉 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 1 20
罽賓国三藏 罽賓國三藏 大唐罽賓國三藏般若奉 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 19