NTI Reader
NTI Reader

zhù

 1. zhù verb to dwell / to live / to reside
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Housing 住房
  Notes: In the sense of 居留 (Guoyu '住' v 1; Unihan '住')
 2. zhù verb to attach / to abide / to dwell
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: pratiṣṭhita, which is an adjective meaning 'standing , stationed , placed , situated in or on.' (MW 'pratiSThita')
 3. zhù verb to stop
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: As a complement of result 住 means that something stays in place or in its present condition via the action of the verb preceding it (Guoyu '住' v 3).
 4. zhù verb to retain / to hold back / to reserve / to preserve / to maintain / to dwell
  Domain: Literary Chinese 文言文
 5. zhù verb to lodge at
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Housing 住房
  Notes: In the sense of 歇宿 (Guoyu '住' v 2; Unihan '住')
 6. zhù adverb firmly / securely
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 牢固 (Guoyu '住' adv 1)

Contained in

住宅住院住房住址不住记住住所居住住持无住忍不住四念住住宿保住挡住停住夹住十住常住衣食住行住处进住安住原住民站不住脚云住寺四梵住冢间住露地住住劫拦住念住行住坐臥无住涅槃无住处涅槃抓住菩萨十住行道品菩萨十住品十住经佛说十住经最胜问菩萨十住除垢断结经善住意天子会圣善住意天子所问经佛临涅槃记法住经佛说法常住经法常住经大毘卢遮那经阿闍梨真实智品中阿闍梨住阿字观门大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼经广大宝楼阁善住秘密陀罗尼经十住毘婆沙论大阿罗汉难提蜜多罗所说法住记

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Bodhisattvabhūmi (Pusa Xing Chi Jing) 《菩薩地持經》 Scroll 9 506
Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 436
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 79 426
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 382 295
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 80 291
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 2 243
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 3 232
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 33 206
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 48 202
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 297 199

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
善住 善住 善住柔軟足 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 19
久住 久住 當久住北方 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 15
处住 處住 識處住 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 14
随宜住 隨宜住 世尊於羅閱祇隨宜住已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 8
住象王 住象王 善住象王念欲遊戲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 8
空处住 空處住 空處住 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 7
七识住 七識住 謂七識住 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 6
一面住 一面住 一面住 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
住识 住識 度空處住識處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 6
住空处 住空處 度色想滅瞋恚想住空處解脫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 6