NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

shēng

 1. shēng verb to be born / to give birth
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然
  Notes: In the sense of 出生 or 生育, an intransitive verb (Kroll '生' 2; ABC 'shēng' v 1; Ci Yuan '生' 2)
 2. shēng verb to live
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: A verb in literary Chinese and a bound morpheme in modern Chinese in the sense of 生活 (Kroll '生' 1; ABC 'shēng' sv 1; Ci Yuan '生' 3; GHC '生' 5)
 3. shēng adjective raw
  Domain: Food and Drink 饮食
  Notes: In the sense of 生的 (Kroll '生' 3; ABC 'shēng' sv 3; Ci Yuan '生' 7; GHC '生' 6)
 4. shēng noun a student
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: A bound form in modern Chinese, as in 学生 (Kroll '生' 5; ABC 'shēng' bf 3; GHC '生' 9)
 5. shēng noun life
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: A bound form in modern Chinese, as in 生活 (Kroll '生' 1b; ABC 'shēng' bf 1; Ci Yuan '生' 4, 5)
 6. shēng noun birth
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: jāti, Pāli: jāti (BL 'jāti'; MW 'jAti'); FGS translation standard: Birth
 7. shēng verb to produce / to give rise
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 生 has the same meaning as 生产 (Kroll '生' 2a; ABC 'shēng' v 3; GHC '生' 1). For example, 天生德於予 'Heaven produced the virtue that is in me.' (Lunyu 7:22)
 8. shēng adjective alive
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 生 has the same meaning as 活的 (Kroll '生' 1; ABC 'shēng' sv 1; Ci Yuan '生' 3; GHC '生' 3)
 9. shēng adjective a lifetime
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 一生or 一辈子 (Kroll '生' 1b; Ci Yuan '生' 6)
 10. shēng verb to initiate / to become
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: As in 生病 or 生气
 11. shēng verb to grow
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 生长 (Ci Yuan '生' 1; ABC 'shēng' v 2; GHC '生' 1)
 12. shēng adjective unfamiliar
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 生疏, as in new vocabulary 生词 (Kroll '生'' 3a; Ci Yuan '生' 7; GHC '生' 7)
 13. shēng adjective not experienced
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: As in a new hand 生手 (Kroll '生'' 3a; GHC '生' 6)
 14. shēng adjective hard / stiff / strong
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 生 has the same meaning as 硬 (ABC 'shēng' sv 6; GHC '生' 12)
 15. shēng adverb very / extremely
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 生 has the same meaning as 什 or 甚 (ABC 'shēng' adv; Ci Yuan '生' 13; GHC '生' 11)
 16. shēng noun having academic or professional knowledge
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: As in 医生 'doctor', often used in this sense as a courtesy title for a scholar (Kroll '生' 5; Ci Yuan '生' 11; GHC '生' 8)
 17. shēng noun a male role in traditional theatre
  Domain: Drama 戏剧
  Notes: As in 小生 'young boy' or 老生 'old man' (ABC 'shēng' bf 4; Ci Yuan '生' 12; GHC '生' 10)
 18. shēng noun gender
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: As in 男生 'male' or 女生 'female' (GHC '生' 16)
 19. shēng verb to develop / to grow
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 'shēng' v 2)
 20. shēng verb to set up
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 生 has the same meaning as 安装 (ABC 'shēng' v 4).
 21. shēng noun a prostitute
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 生 has the same meaning as 妓女.
 22. shēng noun a captive
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 生 has the same meaning as 俘虏.
 23. shēng noun a gentleman
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 生 has the same meaning as 先生.
 24. shēng noun Kangxi radical 100
  Domain: Radicals 部首
  Notes: Born (ABC back cover; GHC p. 7)
 25. shēng adjective unripe
  Domain: Food and Drink 饮食
  Notes: (ABC 'shēng' sv 2; Ci Yuan '生' 7)
 26. shēng noun nature
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 本性 (Ci Yuan '生' 9; GHC '生' 14)
 27. shēng verb to inherit / to succeed
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 继承 (Ci Yuan '生' 10)
 28. shēng noun destiny
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 生命 (GHC '生' 4)

Contained in

学生发生卫生间生活生意生物学科兴生物制品有限公司生产生计生态民生毕业生生存先生生肖小学生众生产生生物生效生成大学生出生医生生病生日怯生生计生计划生育生育可再生卫生人生生命卫生纸生命力生机诞生生前生涯生老病死生气多种维生素花生研究生新生留学生生词生动生长一生

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
生时 生時 毗婆尸菩薩當其生時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 15
生大喜 生大喜 復生大喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 6
七生 七生 往來七生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
菩萨生 菩薩生 毗婆尸菩薩生時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
生二 生二 何等生二足尊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
生恋慕 生戀慕 生戀慕心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
尊生 尊生 兩足尊生時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 4
时众生 時眾生 是時眾生復取食之 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 4
生自然 生自然 其後此地生自然地肥 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 4
地生 地生 其後此地生自然地肥 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
種族 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 75
解脫解脫 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 13
諍訟 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 18
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 26
忉利天 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 38
淨飯王 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 13
老死 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 19
離欲煩惱過失淨天 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 6
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 23
七寶自然 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 14
以來 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 29
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 25
世尊阿難 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 21
是故法海 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 26
懊惱 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 9
歡喜 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 9
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 25
果報 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 35
Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 16
愛樂 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 27
瞋恚 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 25
自然踴躍歡喜 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 8
Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 5
淨信 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 35
無漏 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 33