NTI Reader
NTI Reader

尔时 (爾時) ěr shí

ěr shí phrase at that time
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Translates the Sanskrit phrase atha khalu.

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 71 253
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 228
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 70 201
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 125
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 47 115
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 12 112
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 7 110
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 23 109
Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 14 93
Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 13 92

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
人尔时 人爾時 其人爾時 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 15
尔时行 爾時行 我爾時行此住止行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 8
罪人尔时 罪人爾時 罪人爾時 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 3 7
尔时成就 爾時成就 彼於爾時成就學根及學戒 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 6
尔时帝释 爾時帝釋 爾時帝釋及忉利天眾便詣佛所 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 5
尔时世尊 爾時世尊 爾時世尊即四牒僧伽梨 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 5
世尊尔时 世尊爾時 世尊爾時過七日已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5
尔时说法 爾時說法 爾時說法不至究竟 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 5
尔时二 爾時二 爾時二王知其念已 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 5
尔时有情 爾時有情 爾時有情 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 5