NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

尔时 (爾時) ěr shí

ěr shí phrase at that time
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Translates the Sanskrit phrase atha khalu.

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 71 253

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
人尔时 人爾時 其人爾時 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 15
尔时行 爾時行 我爾時行此住止行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 8
罪人尔时 罪人爾時 罪人爾時 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 3 7
尔时成就 爾時成就 彼於爾時成就學根及學戒 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 6
尔时罪人 爾時罪人 爾時罪人 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 5
尔时说法 爾時說法 爾時說法不至究竟 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 5
世尊尔时 世尊爾時 世尊爾時過七日已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5
尔时帝释 爾時帝釋 爾時帝釋及忉利天眾便詣佛所 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 5
尔时世尊 爾時世尊 爾時世尊即四牒僧伽梨 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 5
尔时有情 爾時有情 爾時有情 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
爾時 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 33
爾時 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 36
爾時 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 32
爾時 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 32
爾時 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 17
爾時苾芻 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 52
爾時 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 24
爾時 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 21
爾時 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 46
爾時 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 54
爾時 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 51
爾時 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 6
爾時 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 15
爾時 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 11
爾時 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 3
世界爾時 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 18
世間爾時 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 8
爾時 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 5
爾時 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 6
爾時 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 7
爾時 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
爾時 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 25
爾時 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 1
爾時 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 8
爾時 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 4