NTI Reader
NTI Reader

启 (啟)

 1. verb to open
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '启' 1; FE '啟' 1)
 2. verb to open / to begin /to commence / to explain
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 啔 is an archaic variant of variant of 启
 3. verb to begin / to commence / to start
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '启' 3; FE '啟' 2)
 4. verb to explain
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '启' 2; FE '啟' 3)
 5. verb to state / to inform
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '启' 4; FE '啟' 4)
 6. noun a letter
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '启' 5; FE '啟' 5)
 7. proper noun Qi
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CCD '启' 6)

Contained in

启动启用启蒙启发启发式评价开启启程启示启事重启梁启超启迪刘启启发法孟启高启光启启蒙时代启蒙运动承先启后承前启后启明启齿启蛰启发式佛陀的启示启示录启运谨启敬启启航启奏启东启蒙承上启下哀启

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 10 38
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 28 32
Monijiao Xia Bu Zan 《摩尼教下部讚》 Scroll 1 32
Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 Scroll 3 32
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 5 31
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 16 30
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 28
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 19 27
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 25 24
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 21 22

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
启王 啟王 國人民復重啟王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 25
启白 啟白 我有意願今啟白 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 18
启言 啟言 啟言 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 12
启曰 啟曰 啟曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 11
启受 啟受 吾等悉當從其啟受 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 6 9
启请 啟請 我今當啟請 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 8
启佛 啟佛 前啟佛請入 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 8
具启 具啟 具啟人尊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
往启 往啟 便往啟佛 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 6
臣启 臣啟 藏臣啟言 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 5