NTI Reader
NTI Reader

数 (數) shù shuò cù sù shǔ

 1. shǔ verb to count
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Guoyu '數' shǔ v 1; Unihan '數')
 2. shù noun a number / an amount
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: In the sense of 数目 (Guoyu '數' shù n 1; Unihan '數')
 3. shuò adverb frequently / repeatedly
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 频频 (Guoyu '數' shuò)
 4. shù pronoun how many?
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
 5. shù noun an ancient calculating method
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '數' shù n 2)
 6. shù adjective several / a few
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '數' shù adj; Unihan '數')
 7. shù noun divination
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 占卜 (Guoyu '數' shù n 3)
 8. shù noun a skill / an art
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 技艺 (Guoyu '數' shù n 4)
 9. shù noun luck / fate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 命运 (Guoyu '數' shù n 5)
 10. shù noun a rule
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 规律 or 法则 (Guoyu '數' shù n 5)
 11. shù noun legal system
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 法 (Guoyu '數' shù n 6)
 12. shǔ verb to criticize
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 責備 (Guoyu '數' shǔ v 2)
 13. shǔ adverb outstanding
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 最突出 (Guoyu '數' shǔ adv)
 14. adjective fine / detailed
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 细密 (Guoyu '數' cù adj)
 15. noun prayer beads
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Used in 数珠 (Guoyu '數' sù)

Contained in

数量人数数学数据数据库少数数字数额大多数多数无数半数分数算数少数民族数词单数复数数目大写数字整数序数倍数小数数法最小公倍数字母数字文数次数数字音频广播数据交换接口数据开发数据采集数据采掘数据共享数据仓库数字鸿沟数字差距数字化数字化图书馆数位数字化资源库数字版权保护数字版权管理数字信号处理器数字用户线数位用户迴路数位讯号处理器数字信号处理技术数字视盘电子数据交换

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 2 443
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 17 168
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 124
Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Wei Suo Jia Luo Long Wang Suo Shuo Dasheng Jing) 《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》 Scroll 1 117
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 45 116
Six Wonderful Dharma Gates (Liu Miao Fa Men) 《六妙法門》 Scroll 1 113
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 109
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 94
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 20 91
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 83

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
央数 央數 諸天無央數 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 53
诃数 訶數 則致比丘訶數詰責 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 26
数千万 數千萬 彼眾弟子有無數千萬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 15
数道 數道 於無央數道 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 11
数诸天 數諸天 與無央數諸天 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 11
数中 數中 無有冤讐定在數中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 7
千万数 千萬數 與其無量百千萬數諸天子俱 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 6
文字数 文字數 最初墮於文字數中 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 3 6
数相聚 數相聚 數相聚會 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 5
数往 數往 有數往見比丘 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 5