NTI Reader
NTI Reader

净 (淨) jìng

 1. jìng adjective clean
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 净 is synonymous with 干净 in this sense (ABC 'jìng' bf 1; GHC '净' 1; NCCED '净' 1).
 2. jìng bound form no surplus / net
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: As in 净重 'net weight' (ABC 'jìng' bf 2; NCCED '净' 5)
 3. jìng adverb only
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'jìng' adv 2; GHC '净' 3; NCCED '净' 6)
 4. jìng adjective pure
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 净 is synonymous with 纯 or 纯粹 in this sense (GHC '净' 5).
 5. jìng adjective tranquil
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 净 is synonymous with 宁静 in this sense.
 6. jìng adjective cold
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 净 is synonymous with 冷 in this sense.
 7. jìng verb to wash / to clense
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 净 is synonymous with 洗净 in this sense (NCCED '净' 2).
 8. jìng noun jing
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Music 音乐
  Notes: A role in Chinese opera (ABC 'jìng' n 1; GHC '净' 4; NCCED '净' 7)
 9. jìng noun vyavadāna / purification / cleansing
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: vyavadāna; the Buddhist concept of purification (BL 'vyavadāna'; BCSD '淨'; MW 'vyavadāna')
 10. jìng adjective śuddha / cleansed / clean / pure
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: śuddha; this Sanskrit term is an attribute rather than the process of purification, as vyavadāna does (BCSD '淨'; MW 'zuddha')
 11. jìng noun viśuddhi / purity
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: viśuddhi; this Sanskrit term is a statte rather than the process of purification, as vyavadāna does, or the attribute as śuddha does (BCSD '淨'; MW 'vizuddhi')
 12. jìng adverb completely
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'jìng' adv 1; NCCED '净' 3)
 13. jìng verb to remove sexual desire
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (NCCED '净' 3)
 14. jìng adjective bright and clean / luminous
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 明净 (GHC '净' 2)
 15. jìng adjective clean / pure
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Variant of 淨 (Unihan '凈')
 16. jìng verb cleanse
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '凈')
 17. jìng verb cleanse
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '凈')
 18. jìng phrase Pure
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
  Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

净土净化寂净干净大清净妙一干二净净土宗纯净清净净名经净土佛摄受经义净东方净琉璃世界净慈寺拔一切业障根本得生净土陀罗尼洁净净光佛净饭王净瓶清净净行菩萨清净道论净琉璃世界三藏法师义净三藏沙门义净净水净琉璃不净观不净少净天无量净天遍净天观身不净清净莲华目如来五净居天净居天净宗人间净土十不净慧净白净王真净王白净甘露净谷净洒净净桶净刹洗净禅净密禅净密三修

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 63 350
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 285 338
Huayan You Yi 《華嚴遊意》 Scroll 1 281
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 275
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 271
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 287 218
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 286 209
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 18 198
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 9 182
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 12 178

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
净灭 淨滅 謂九淨滅枝法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 18
净解脱 淨解脫 淨解脫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 14
倚净 倚淨 一志念覺倚淨無淫 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 7
致净 致淨 精進致淨 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 7
入净 入淨 沙門瞿曇自稱弟子入淨解脫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 6
天眼净 天眼淨 以天眼淨 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 4
戒净 戒淨 戒淨 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 4
能净 能淨 戒能淨慧 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 4
见净 見淨 見淨 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 4
疑净 疑淨 度疑淨 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 3