NTI Reader
NTI Reader

xiāng

 1. xiāng adjective fragrant / savory / appetizing / sweet / scented
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食 , Concept: Flavor 味道
  Notes: (Guoyu '香' adj 1; Unihan '香')
 2. xiāng noun incense
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Religion 宗教
  Notes: Measure word: 支 'stick' (Guoyu '香' n 2; Unihan '香')
 3. xiāng noun Kangxi radical 186
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: Fragrant (ABC back cover; GHC p. 7; Guoyu '香' n 5)
 4. xiāng noun fragrance / scent
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '香' n 1)
 5. xiāng noun a female
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
  Notes: By analogy (Guoyu '香' n 3)
 6. xiāng proper noun Xiang
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '香' n 4)
 7. xiāng verb to kiss
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '香' v)
 8. xiāng adjective feminine
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '香' adj 2)
 9. xiāng adverb unrestrainedly
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '香' adv)

Contained in

香港香艳香烟香蕉香水香体剂香炉烧香香气沉香丁子香郁金香芳香香菜香肠香皂蚊香香味丁香香火香港特别行政区香山公园香山香山植物园吃香茴香香碧螺香上佛香光佛香格里拉提香香港岛展拓香港界址专条香港增补字符集书香热香饼远香堂香草香案香醉山香严知闲檀香涂香末香香洁鸟语花香香油香尘花香沈香沉香木

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 129
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 128
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 1 127
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 36 116
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 12 107
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 1 102
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 100
Mohe Bore Chao Jing 《摩訶般若鈔經》 Scroll 2 100
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 20 86
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 25 84

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
香稻 香稻 香稻復生 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 54
香树 香樹 復有香樹 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 20
香汤 香湯 先以香湯洗浴其體 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 17
取香 取香 往取香稻 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 14
香美 香美 亦香美可食 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 14
香姓 香姓 即勅婆羅門香姓 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 11
众香 眾香 細末眾香 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 10
鼻香 鼻香 鼻香 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 10
栴檀香 栴檀香 栴檀香槨次重於外 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 9
香好 香好 甚香好 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 9