NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

xiāng

 1. xiāng adjective fragrant / savory / appetizing / sweet / scented
  Domain: Food and Drink 饮食 , Concept: Flavor 味道
  Notes: (Guoyu '香' adj 1; Unihan '香')
 2. xiāng noun incense
  Domain: Religion 宗教
  Notes: Measure word: 支 'stick' (Guoyu '香' n 2; Unihan '香')
 3. xiāng noun Kangxi radical 186
  Domain: Radicals 部首
  Notes: Fragrant (ABC back cover; GHC p. 7; Guoyu '香' n 5)
 4. xiāng noun fragrance / scent
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Guoyu '香' n 1)
 5. xiāng noun a female
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
  Notes: By analogy (Guoyu '香' n 3)
 6. xiāng proper noun Xiang
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '香' n 4)
 7. xiāng verb to kiss
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Guoyu '香' v)
 8. xiāng adjective feminine
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Guoyu '香' adj 2)
 9. xiāng adverb unrestrainedly
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Guoyu '香' adv)

Contained in

香港香烟香蕉香水香体剂香炉烧香香气沉香丁子香郁金香芳香香菜香肠香皂蚊香香味丁香香火香港特别行政区天厨妙香叙香斋素食香山公园香山香山植物园吃香茴香香碧螺香上佛香光佛香格里拉提香香港岛展拓香港界址专条香港增补字符集书香热香饼远香堂香草香案香醉山香严知闲檀香涂香末香香洁鸟语花香香油香尘花香沈香

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 134
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 130
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 1 127
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 36 124
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 12 112

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
香姓 香姓 即勅婆羅門香姓 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 11
栴檀香 栴檀香 栴檀香槨次重於外 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
香椁 香槨 栴檀香槨次重於外 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
香汤 香湯 先以香湯洗浴其體 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 4
沐浴香 沐浴香 沐浴香湯 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 3
香塔 香塔 俱詣香塔 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 12
汝等沐浴 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 24
可食 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
色聲 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 16
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 5
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
辦好飲食 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 5
妙華 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 7
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 51
Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 10
Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 8
Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
譬如死人 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 2
便沐浴塗身 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
如是 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
種種 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 18
身體毛孔栴檀 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 10
種種 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 7
種種 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 18