NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

kǒu

 1. kǒu measure word measure word for people, pigs, and kitcheware
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: Used for (1) people in families (2) pigs and (3) kitchenware (CCD '口' 11; XHZD '口' 7, 8)
 2. kǒu noun Kangxi radical 30
  Domain: Radicals 部首
  Notes: Mouth (ABC back cover; GHC p. 7)
 3. kǒu noun mouth
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 嘴 (CCD '口' 1; Unihan '口'; XHZD '口' 1)
 4. kǒu noun an opening / a hole
  Domain: Architecture 建筑学
  Notes: (CCD '口' 4, 8; Unihan '口'; XHZD '口' 2, 4)
 5. kǒu noun eloquence
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: Synonym discussion: in this sense 口 is the same as 口才
 6. kǒu noun the edge of a blade
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Tools 工具
  Notes: Synonym discussion: in this sense 口 is the same as 刃 (CCD '口' 9; XHZD '口'5)
 7. kǒu noun edge / border
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 口 is the same as 边
 8. kǒu adjective verbal / oral
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 口 is the same as 口头
 9. kǒu adjective taste
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 口味 (CCD '口' 2)
 10. kǒu noun population / people
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 人口 (CCD '口' 3)
 11. kǒu noun an entrance / an exit / a pass
  Domain: Architecture 建筑学
  Notes: In the sense of 入口 or 出口 (CCD '口' 5, 6; XHZD '口' 3)

Contained in

人口接口口号口令进口进出口入口海口伤口刀口口语端口口岸户口口头出口口水窗口户口本牲口抽象窗口工具库应用编程接口门口口袋港口通用网关接口数据交换接口扩充口插口扩展插口借口决口开口口气口试路口图形设备接口图形用户接口一口气乐器数字化接口口令破解渡口小型计算机系统接口可口口腔两口子缺口有口无心关口赵公口周口店

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》 Scroll 1 184
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 166
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 139

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
二者仁慈 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
法言 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 2
七支 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
端身過失 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 7
敬身 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
小道 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 7
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
二者常行 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
清淨 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 8
Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 5
Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 10
令人 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
護身 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 6
中有 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1