kǒu

 1. kǒu measure word measure word for people, pigs, and kitcheware
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: Used for (1) people in families (2) pigs and (3) kitchenware (CCD '口' 11; XHZD '口' 7, 8)
 2. kǒu noun Kangxi radical 30
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: Mouth (ABC back cover; GHC p. 7)
 3. kǒu noun mouth
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 嘴 (CCD '口' 1; Unihan '口'; XHZD '口' 1)
 4. kǒu noun an opening / a hole
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (CCD '口' 4, 8; Unihan '口'; XHZD '口' 2, 4)
 5. kǒu noun eloquence
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: In this sense 口 is the same as 口才
 6. kǒu noun the edge of a blade
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Tools 工具
  Notes: In this sense 口 is the same as 刃 (CCD '口' 9; XHZD '口'5)
 7. kǒu noun edge / border
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 口 is the same as 边
 8. kǒu adjective verbal / oral
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 口 is the same as 口头
 9. kǒu adjective taste
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 口味 (CCD '口' 2)
 10. kǒu noun population / people
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 人口 (CCD '口' 3)
 11. kǒu noun an entrance / an exit / a pass
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 入口 or 出口 (CCD '口' 5, 6; XHZD '口' 3)

Also contained in

人口接口口号口令进口进出口入口海口伤口刀口口语端口口岸户口口头出口口水窗口户口本牲口应用编程接口门口口袋港口通用网关接口数据交换接口扩充口插口扩展插口借口决口开口口气口试路口图形设备接口图形用户接口一口气乐器数字化接口口令破解渡口小型计算机系统接口可口口腔两口子缺口有口无心关口一口气儿赵公口周口店

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》 — count: 184
 • Scroll 1 Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 — count: 165
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 132
 • Scroll 9 Shi Moheyan Lun 《釋摩訶衍論》 — count: 124
 • Scroll 1 Mi Zhou Yuan Yin Wang Sheng Ji 《密呪圓因往生集》 — count: 120
 • Scroll 1 Fo Shuo Dabai Sangai Zong Chi Tuoluoni Jing 《佛說大白傘蓋總持陀羅尼經》 — count: 110
 • Scroll 16 Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 — count: 105
 • Scroll 2 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 102
 • Scroll 15 Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 — count: 97
 • Scroll 3 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 96