NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

fèng

 1. fèng verb to offer / to present
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 献给, especially to offer with both hands, as in 捧 (CCD '奉' 1; FE '奉' 3; GHDC '奉' 2)
 2. fèng verb to receive / to receive with respect
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD '奉' 2; FE '奉' 1; GHDC '奉' 4)
 3. fèng verb to believe in
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 信仰 (CCD '奉' 4; GHDC '奉' 5)
 4. fèng noun a display of respect
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 尊重 (CCD '奉' 3; FE '奉' 2)
 5. fèng verb to revere
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (FE '奉' 4)
 6. fèng noun salary
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (FE '奉' 5)
 7. fèng verb to serve
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 侍候 or 事奉 (CCD '奉' 5; FE '奉' 6; GHDC '奉' 3)
 8. fèng proper noun Feng
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CCD '奉' 7; FE '奉' 6)
 9. fèng verb to politely request
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD '奉' 6)
 10. fèng verb to offer with both hands
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 捧 (GHDC '奉' 1)
 11. fèng noun a term of respect
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 敬辞 (GHDC '奉' 6)
 12. fèng verb to help
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 帮助 (GHDC '奉' 7)

Contained in

奉行奉献供奉无可奉告奉承信奉奉持奉系敬奉奉祀尊奉侍奉奉事奉诚寺奉法佛说报恩奉盆经报恩奉盆经大唐青龙寺三朝供奉大德行状奉诏信受奉行奉旨奉上奉迎众善奉行遵奉奉公奉职奉养奉命奉送奉天奉劝奉公守法事奉奉告奉陪奉召奉承讨好奉赠奉化奉现奉新董奉奉节奉新县奉贤奉派服务奉献

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu 《大唐貞元續開元釋教錄》 Scroll 2 68

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
奉大夫 奉大夫 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 12
朝奉 朝奉 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 12
等奉 等奉 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 7
奉戒 奉戒 奉戒不忘 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
承奉 承奉 澡浴塗香種種承奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 4
奉十善 奉十善 奉十善事者 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 4
法天奉 法天奉 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 4
恭奉 恭奉 自汝昔來恭奉於我 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
宗奉 宗奉 又沙門瞿曇為諸聲聞弟子之所宗奉 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 4
奉勅 奉勅 阿難奉勅 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
四天香水 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
恭敬 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 2
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
四時 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 7
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 9
漿 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 6
受教 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 6
阿難 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 5
世尊 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 3
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
西天譯經三藏大夫祿明教大師法賢 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 3
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2