NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

奉献 (奉獻) fèngxiàn

fèngxiàn verb to consecrate / to dedicate / to devote
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Contained in

服务奉献

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Yaoshi Liuli Guang Wang Qi Fo Benyuan Gongde Jing Niansong Yi Gui Gongyang Fa 《藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌供養法》 Scroll 1 70
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 21
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 19
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 18
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 3 14
Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni Niansong Yi Gui Fa 《佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌法》 Scroll 1 11
Susiddhikarapūjāvidhi (Su Xi Di Jie Luo Gongyang Fa) 《蘇悉地羯羅供養法》 Scroll 3 11
Jingang Ding Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui 《金剛頂蓮華部心念誦儀軌》 Scroll 1 10
Ganlu Jun Tu Li Pusa Gongyang Niansong Chengjiu Yi Gui 《甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌》 Scroll 1 10
Susiddhikarapūjāvidhi (Su Xi Di Jie Luo Gongyang Fa) 《蘇悉地羯羅供養法》 Scroll 2 10

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
奉献如来 奉獻如來 奉獻如來而說偈言 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 11 19
奉献菩萨 奉獻菩薩 奉獻菩薩 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 12
奉献世尊 奉獻世尊 奉獻世尊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 12
奉献佛 奉獻佛 以奉獻佛及比丘僧 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 2 9
奉献供养 奉獻供養 奉獻供養 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 34 8
持奉献 持奉獻 作糜持奉獻 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 7 5
来奉献 來奉獻 送來奉獻 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 10 4
用奉献 用奉獻 以用奉獻寶性如來及弟子眾 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 54 3
奉献恒沙 奉獻恆沙 奉獻恒沙佛 Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Pusa Nian Fo Sanmei Jing) 《菩薩念佛三昧經》 Scroll 2 3
衣奉献 衣奉獻 爾時律儀兄童子即以十億無價寶衣奉獻如來 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 47 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
奉獻世尊 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
奉獻世尊 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
奉獻 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
最初奉獻專心 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
奉獻天王 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 3
珍寶奉獻轉輪聖王 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
奉獻世尊 Scroll 44 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
奉獻世尊 Scroll 52 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
奉獻比丘 Scroll 2 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
奉獻眾僧 Scroll 3 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 2
奉獻世尊 Scroll 1 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 3
天帝釋以前長跪奉獻 Scroll 4 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
奉獻 Scroll 6 in Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 1
奉獻菩薩 Scroll 2 in Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 2
大梵王甘露奉獻寶殿 Scroll 2 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
奉獻 Scroll 5 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
奉獻菩薩 Scroll 7 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 4
香花奉獻 Scroll 9 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
奉獻 Scroll 10 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
奉獻 Scroll 3 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 1
奉獻 Scroll 3 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
自恣奉獻 Scroll 4 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
奉獻大王 Scroll 9 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
奉獻 Scroll 10 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
奉獻菩薩 Scroll 25 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1