NTI Reader
NTI Reader

供养 (供養) gòngyǎng

 1. gòngyǎng verb to make offerings / to provide offerings / to worship
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: In a Buddhist context, this translates the Sanskrit: pūjana (FGDB '供養'; GCED '供'; Guoyu '供養' 3; MW 'pūjana')
 2. gòngyǎng verb to provide for one's elders / to support one's parents
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Family 家
  Notes: (GCED '供'; Guoyu '供養' 1)
 3. gòngyǎng verb to make offerings / to provide offerings / to worship
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Religion 宗教
  Notes: Alternate pronunciation to gōngyàng (GCED '供'; Guoyu '供養' 2)

Contained in

四事供养频毘娑罗王诣佛供养经摄大毘卢遮那成佛神变加持经入莲华胎藏海会悲生曼荼攞广大念诵仪轨供养方便会大毘卢遮那成佛神变加持经莲华胎藏悲生曼荼罗广大成就仪轨供养方便会供养仪式苏悉地羯罗供养法苏悉地羯罗供养法火合牛供养仪轨阿閦如来念诵供养法药师琉璃光王七佛本愿功德经念诵仪轨供养法药师七佛供养仪轨如意王经无量寿如来观行供养仪轨圣贺野纥哩缚大威怒王立成大神验供养念诵仪轨法品金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨供养仪轨甘露军荼利菩萨供养念诵成就仪轨大轮金刚修行悉地成就及供养法大圣欢喜双身大自在天毘那夜迦王归依念诵供养法供养护世八天法供养十二大威德天报恩品大毘卢遮那经供养次第法疏火供养法火供养法供养万僧供养心香供养戒香供养

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yaoshi Liuli Guang Wang Qi Fo Benyuan Gongde Jing Niansong Yi Gui Gongyang Fa 《藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌供養法》 Scroll 1 121
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 118
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 34 108
Bodhisattvabhūmi (Pusa Shan Jie Jing) 《菩薩善戒經》 Scroll 6 101
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 5 100
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 7 93
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 41 90
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 14 86
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 83
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 98 82

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
供养佛 供養佛 種種供養佛及大眾 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 12
恭敬供养 恭敬供養 必能恭敬供養舍利 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 12
供养舍利 供養舍利 必能恭敬供養舍利 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 10
伎乐供养 伎樂供養 伎樂供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 8
塔供养 塔供養 起塔供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 8
礼敬供养 禮敬供養 禮敬供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 8
供养众僧 供養眾僧 王所著衣供養眾僧 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 6
事供养 事供養 使諸弟子不復恭敬承事供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 6
礼拜供养 禮拜供養 欲往詣佛所禮拜供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
亲近供养 親近供養 我欲與汝共詣佛所親近供養 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 5