biàn

 1. biàn measure word turn / one time
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Guoyu '遍' n; Kroll '遍' 2)
 2. biàn adjective all / complete
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 全部 (Guoyu '遍' adj)
 3. biàn adverb everywhere / common
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '遍' adv; Kroll '遍' 1; Unihan '遍')
 4. biàn noun everywhere fragrant / paricitra
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: paricitra (Kroll '遍' 1a)
 5. biàn verb to be covered with
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 布满 (Guoyu '遍' v)

Contained in

普遍遍地找遍遍布大日遍照普遍极喜母日光遍照菩萨月光遍照菩萨日光遍照月光遍照遍净天正遍知遍满遍及大遍空寺十遍处十遍入十遍处定遍处遍入遍处定遍计所执性佛说遍照般若波罗蜜经遍智藏般若波罗蜜多心经大乘遍照光明藏无字法门经观自在菩萨大悲智印周遍法界利益众生薰真如法普遍光明清净炽盛如意宝印心无能胜大明王大随求陀罗尼经遍智佛说出生一切如来法眼遍照大力明王经出生一切如来法眼遍照大力明王经遍知七遍觉支普遍化普遍性道德普遍主义普遍价值周遍遍一切处遍照光明遍照遍体鳞伤哀鸿遍野满山遍野遍是宗法性异品遍无性同品一分转异品遍转不定过异品一分转同品遍转不定遍胜光天

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 3 Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 — count: 253
 • Scroll 9 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 — count: 185
 • Scroll 11 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 — count: 184
 • Scroll 2 Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 — count: 180
 • Scroll 2 Sheng Jia Ni Fennu Jingang Tongzi Pusa Chengjiu Yi Gui Jing 《聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經》 — count: 172
 • Scroll 18 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 — count: 167
 • Scroll 3 Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 《大威力烏樞瑟摩明王經》 — count: 144
 • Scroll 6 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 — count: 141
 • Scroll 20 Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 — count: 141
 • Scroll 5 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 — count: 137