NTI Reader
NTI Reader

Back to collection

Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》

Scroll 6

根本說一切有部百一羯磨 卷第六
三藏法師義淨 [0479a13] 爾時具壽鄔陀夷僧伽半月鄔陀夷以此苾芻:「 鄔陀夷僧伽半月
?」苾芻 佛言:「苾芻鄔陀夷僧伽 半月
如是如是座席 前方便鄔陀夷苾芻 大小禮敬上座 合掌如是語

[0479a23] 「『大德僧伽鄔陀夷苾芻僧伽 半月鄔陀夷苾芻 僧伽大德僧伽
鄔陀夷苾芻僧伽 。』第二第三如是苾芻 羯磨

[0479b01] 「『大德僧伽鄔陀夷苾芻僧伽 半月鄔陀夷苾芻 僧伽
僧伽僧伽應許僧伽 鄔陀夷苾芻僧伽 如是。』羯磨:『大德
鄔陀夷苾芻僧伽 半月鄔陀夷苾芻僧伽 僧伽
僧伽鄔陀夷僧伽具壽鄔陀夷 苾芻僧伽
默然不許羯磨。』 第三如是。『僧伽鄔陀夷苾芻 僧伽
僧伽默然如是。』」 ()

[0479b17] 鄔陀夷苾芻復重 僧伽亦復以此 苾芻:「具壽鄔陀夷苾芻正行
僧伽半月?」苾芻白佛 :「苾芻鄔陀夷苾芻第二
僧伽 有餘如是如是 前方便,『大德僧伽
苾芻僧伽半月 鄔陀夷苾芻僧伽 僧伽
中間重犯 鄔陀夷苾芻僧伽大德 僧伽鄔陀夷苾芻第二
哀愍 。』第二第三如是苾芻 羯磨

[0479c06] 「『大德僧伽鄔陀夷苾芻僧伽 半月鄔陀夷苾芻 僧伽
中間重犯 僧伽 僧伽應許僧伽鄔陀夷
苾芻如是。』 應作乃至默然如是。」 (第二)

[0479c15] 鄔陀夷苾芻正行重犯 僧伽亦復 苾芻:「具壽鄔陀夷苾芻
半月僧伽 僧伽鄔陀夷苾芻 僧伽
鄔陀夷正行第二重犯僧伽 亦復鄔陀夷苾芻 僧伽僧伽鄔陀夷苾芻
第二重犯第三 重犯僧伽亦復 所為?」苾芻以此白佛
佛言:「苾芻鄔陀夷苾芻第三重犯 亦復根本 如是如是前方便乃至蹲踞
合掌如是

[0480a02] 「『大德僧伽鄔陀夷苾芻僧伽 半月鄔陀夷僧伽 僧伽鄔陀夷苾芻
僧伽 第二重犯亦復 鄔陀夷苾芻僧伽
僧伽鄔陀夷苾芻 第三重犯亦復鄔陀夷苾芻僧伽根本
大德僧伽鄔陀夷苾芻第三重犯根本 哀愍。』第二第三如是
羯磨:『大德僧伽 苾芻僧伽半月鄔陀夷苾芻僧伽
僧伽第二 亦復僧伽 第三重犯亦復
鄔陀夷苾芻僧伽第三重犯 根本僧伽 僧伽應許僧伽鄔陀夷第三 根本
如是。』

[0480a25] 「羯磨廣說乃至默然 如是。」 (第三重犯)

[0480a27] 鄔陀夷苾芻異時僧伽 半月第二重犯復重
第三重犯 根本善行苾芻:「 鄔陀夷苾芻僧伽
半月僧伽僧伽鄔陀夷苾芻僧伽
重犯僧伽僧伽鄔陀夷苾芻僧伽
第三重犯亦復 僧伽根本僧伽鄔陀夷 苾芻第三重犯僧伽
根本鄔陀夷苾芻 僧伽半月 第二重犯
亦復善行第三重犯根本 善行?」苾芻 白佛佛言:「苾芻鄔陀夷苾芻 夜行 [*]
() 。有餘如是 座席告白 鄔陀夷苾芻
大小禮敬上座 合掌如是語

[0480b24] 「『大德僧伽鄔陀夷苾芻僧伽 半月鄔陀夷苾芻 僧伽半月僧伽
僧伽鄔陀夷苾芻 僧伽 鄔陀夷第二重犯
亦復鄔陀夷苾芻僧伽 僧伽鄔陀夷苾芻 第三
重犯亦復僧伽 根本僧伽鄔陀夷苾芻 三重根本鄔陀夷
苾芻僧伽半月 善行第二重犯 根本亦復善行第三重犯
根本善行僧伽 夜摩 [*] ,大德僧伽鄔陀夷 夜摩 [*]
哀愍。』第二 如是苾芻羯磨

[0480c14] 「『大德僧伽鄔陀夷苾芻僧伽 半月鄔陀夷苾芻 僧伽僧伽
僧伽鄔陀夷苾芻 僧伽半月正行第二重犯亦復
鄔陀夷苾芻第二重犯僧伽 僧伽鄔陀夷苾芻 正行第三重犯
亦復鄔陀夷苾芻第三 僧伽根本僧伽 鄔陀夷苾芻根本 苾芻僧伽半月
善行第二重犯亦復 第三重犯根本 僧伽夜摩 [*] 。僧伽
僧伽應許僧伽鄔陀夷苾芻 夜摩 [*] 。如是。』羯磨廣說乃至 默然如是。」

[0481a03] 鄔陀夷苾芻 僧伽半月善行 第二重犯亦復善行第三
根本亦復善行 [*] ,善行苾芻:「具壽 鄔陀夷苾芻僧伽半月
僧伽僧伽 鄔陀夷苾芻僧伽 第二重犯亦復
鄔陀夷苾芻僧伽 僧伽鄔陀夷苾芻
第三重犯亦復鄔陀夷苾芻 僧伽根本 鄔陀夷苾芻僧伽
半月善行第二重犯 亦復善行第三重犯 亦復善行夜摩 [*] ,善行
如何?」苾芻白佛佛言:「苾芻 鄔陀夷苾芻僧伽 善行第二重犯亦復
善行第三重犯 根本亦復善行夜摩 [*] ,善行有餘如是如是
敷設座席二十 鄔陀夷苾芻 禮敬上座蹲踞合掌如是語
大德僧伽鄔陀夷苾芻僧伽 半月鄔陀夷苾芻 僧伽鄔陀夷苾芻
僧伽 鄔陀夷苾芻半月內行第二重犯亦復僧伽 僧伽鄔陀夷苾芻
僧伽 苾芻根本 苾芻半月善行
第二重犯 善行第三重犯根本 夜摩 [*] ,善行僧伽
大德僧伽鄔陀夷苾芻 哀愍。』第二第三如是 苾芻羯磨

[0481b17] 「『大德僧伽鄔陀夷苾芻 半月鄔陀夷苾芻 僧伽僧伽鄔陀夷
苾芻僧伽 第二重犯亦復 僧伽僧伽
鄔陀夷苾芻 第三重犯 僧伽根本
僧伽鄔陀夷苾芻 根本鄔陀夷苾芻 僧伽善行第二
重犯亦復善行第三 根本亦復善行 僧伽夜摩 [*] ,僧伽鄔陀夷
夜行僧伽僧伽 僧伽應許僧伽鄔陀夷苾芻如是。』

[0481c06] 「應作如是:『鄔陀夷苾芻 滅法法光法燈云何 犯罪不如法名為
不明不善復有重罪根本 不肯穿逆流用功瀑流 勝妙法幢無心
建立罪惡大師無上 隨轉法輪復有苦毒復有 增長犯罪不如法鄔陀夷
世尊:「遠離。」何故 醜事愚癡云何兩手淨心 惠施如何兩手醜惡
兩手可畏毒蛇 (鴦伽) 醜惡鄔陀夷由於
退失無常想無常無我 厭離世間過患不可不淨
破爛血流狼藉白骨空觀如是現前不得 靜慮四靜慮慈悲喜捨空處
所有預流果一來果 阿羅漢果悉皆不得神境天眼天耳 差別宿死生
鄔陀夷命終之後二道 隨一受生怖畏捺洛迦傍生 :「二障捺洛迦傍生不信
。」』如是慇懃 羯磨:『大德僧伽鄔陀夷苾芻 僧伽半月
苾芻僧伽 鄔陀夷苾芻僧伽 第二重犯 亦復僧伽
僧伽鄔陀夷苾芻 第三 重犯亦復僧伽 根本僧伽
苾芻根本鄔陀夷僧伽 善行第二重犯
亦復善行第三重犯 亦復善行僧伽夜摩 [*] ,僧伽鄔陀夷苾芻夜摩 [*] ,
僧伽僧伽鄔陀夷 僧伽善行 第二重犯亦復
第三重犯根本亦復 善行夜摩 [*] ,善行僧伽 具壽鄔陀夷苾芻
不許羯磨。』第二第三 。『僧伽鄔陀夷苾芻僧伽 默然如是。』

[0482a29] 「如是:『善哉鄔陀夷鄔陀夷 聰慧二分善人何謂 犯罪
法炬建立法幢何謂 犯罪復有 根本穿逆流用功
瀑流使勝妙 建立罪惡大師 無上正教隨轉法輪云何犯罪
犯罪復有復有云何犯罪鄔陀夷
得無無常廣說乃至 人天二道得無世尊:「 覆障便人天二道能信
。」如是鄔陀夷 修習。』 鄔陀夷苾芻次第作法次於之後
僧伽窣吐羅如是

[0482b19] 「『大德僧伽某甲苾芻前方 便窣吐羅某甲僧伽 大德僧伽某甲窣吐羅
哀愍。』第二第三如是 苾芻羯磨

[0482b24] 「『大德僧伽苾芻某甲前方 便窣吐羅某甲僧伽 窣吐羅僧伽僧伽
僧伽某甲前方便 如是。』羯磨

[0482b29] 「『大德僧伽苾芻某甲前方 便窣吐羅某甲僧伽 窣吐羅僧伽某甲
前方便窣吐羅具壽 某甲前方便窣吐羅 默然不許羯磨。』第二
如是。『僧伽某甲 前方便窣吐羅聽說僧伽 默然如是。』

[0482c09] 「如是次第所有眾多 眾多不敬 窣吐羅
僧伽波羅 復有 大眾 (大眾界內) 。
僧伽壇場 應對除罪
應作眾多大小 。」

根本說一切有部百一羯磨卷第六

* * *

【經文資訊】大正藏第 24 No. 1453 根本說一切有部百一羯磨
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,伽耶山基金會提供,北美某大德提供,法師提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Glossary and Other Vocabulary