NTI Reader
NTI Reader

dìng

  1. dìng verb to decide
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Frequently Used Words 常用词汇
    Notes: In the sense of 决定 (Liu Lianli, 1999, '定' 2; Ho, 2002, '定' 3) 定 is the 180th most frequently used word in the Beijing Language Institute frequency wordlist (1985).
  2. dìng verb certainly / definitely
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Frequently Used Words 常用词汇
    Notes: (Ho, 2002, '定' 5)
  3. dìng noun meditative concentration / meditation
    Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Paramita 波罗蜜
    Notes: Sanskrit equivalent: dhyāna, Pāli: jhāna; the fifth of the six paramitas
  4. dìng verb to determine
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Frequently Used Words 常用词汇
    Notes: In the sense of 约定 (Liu Lianli, 1999, '定' 3)
  5. dìng verb to calm down
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Frequently Used Words 常用词汇
    Notes: In the sense of 定下来 (Liu Lianli, 1999, '定' 3; Ho, 2002, '定' 2)
  6. dìng verb to set / to fix
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Frequently Used Words 常用词汇
    Notes: For example, 眼睛定在目标 'fix your eyes on a target' (Ho, 2002, '定' 1)
  7. dìng verb to book / to subscribe to / to order
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Frequently Used Words 常用词汇
    Notes: In the sense of 定做 (Ho, 2002, '定' 4)
  8. dìng verb still
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Frequently Used Words 常用词汇
    Notes: As a verb complement (Ho, 2002, '定' 6)

Contained in

决定制定固定稳定奠定规定设定肯定定期一定确定安体定神定于法定判定约定定义定位特定注定稳定性否定坚定假定定语不定定律不一定安定必定文档类型定义鉴定环球定位系统说不定协定测定定点定额定价定居定理定量定向定性断定定位笔统一资源定位器拟定评定认定审定

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 30 726
Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 21 356
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 28 338
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 4 293
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 7 291
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 17 285
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 28 273
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 44 231
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 13 221
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 15 220

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
定生 定生 定生喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 10
定起 定起 從空處定起 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 9
修定 修定 六者修定覺意 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
处定 處定 入空處定 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 7
定根 定根 定根 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 7
种定 種定 五種定 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 6
直定 直定 八為直定 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 6
定觉意 定覺意 六者修定覺意 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
定灭 定滅 一者欲定滅行成就修習神足 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5
敬定 敬定 五者敬定 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4