NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

dìng

 1. dìng verb to decide
  Domain: Frequently Used Words 常用词汇
  Notes: In the sense of 决定 (Liu Lianli, 1999, '定' 2; Ho, 2002, '定' 3) 定 is the 180th most frequently used word in the Beijing Language Institute frequency wordlist (1985).
 2. dìng verb certainly / definitely
  Domain: Frequently Used Words 常用词汇
  Notes: (Ho, 2002, '定' 5)
 3. dìng noun meditative concentration / meditation
  Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Paramita 波罗蜜
  Notes: Sanskrit equivalent: dhyāna, Pāli: jhāna; the fifth of the six paramitas
 4. dìng verb to determine
  Domain: Frequently Used Words 常用词汇
  Notes: In the sense of 约定 (Liu Lianli, 1999, '定' 3)
 5. dìng verb to calm down
  Domain: Frequently Used Words 常用词汇
  Notes: In the sense of 定下来 (Liu Lianli, 1999, '定' 3; Ho, 2002, '定' 2)
 6. dìng verb to set / to fix
  Domain: Frequently Used Words 常用词汇
  Notes: For example, 眼睛定在目标 'fix your eyes on a target' (Ho, 2002, '定' 1)
 7. dìng verb to book / to subscribe to / to order
  Domain: Frequently Used Words 常用词汇
  Notes: In the sense of 定做 (Ho, 2002, '定' 4)
 8. dìng verb still
  Domain: Frequently Used Words 常用词汇
  Notes: As a verb complement (Ho, 2002, '定' 6)

Contained in

决定制定固定稳定奠定规定设定肯定定期一定确定定于法定定制判定约定定义定位特定注定稳定性否定坚定假定定语不定定律不一定安定必定文档类型定义鉴定环球定位系统说不定协定测定定点定额定价定居定理定量定向定性断定定位笔统一资源定位器拟定评定认定审定

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 30 726
Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 21 358
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 28 338

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
定生 定生 定生喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 10
定起 定起 從空處定起 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 9
定根 定根 定根 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 7
处定 處定 入空處定 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 7
修定 修定 六者修定覺意 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
直定 直定 八為直定 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 6
种定 種定 五種定 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 6
定觉意 定覺意 六者修定覺意 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
定灭 定滅 一者欲定滅行成就修習神足 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5
定明 定明 北方電名定明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
五者 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 11
三昧 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 18
如來善能分別 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 14
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 5
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
解脫 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
一類行者 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 3
Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
四禪 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 11
Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
難受中止 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 31
Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 18
Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 4
覺分 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 4
寂然 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 2
氣力 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 2
心志微妙如是 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 6
使安隱 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 5
我等 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1