NTI Reader
NTI Reader

dìng

 1. dìng verb to decide
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Frequently Used Words 常用词汇
  Notes: In the sense of 决定 (Liu Lianli, 1999, '定' 2; Ho, 2002, '定' 3) 定 is the 180th most frequently used word in the Beijing Language Institute frequency wordlist (1985).
 2. dìng verb certainly / definitely
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Frequently Used Words 常用词汇
  Notes: (Ho, 2002, '定' 5)
 3. dìng noun meditative concentration / meditation
  Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Paramita 波罗蜜
  Notes: Sanskrit equivalent: dhyāna, Pāli: jhāna; the fifth of the six paramitas
 4. dìng verb to determine
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Frequently Used Words 常用词汇
  Notes: In the sense of 约定 (Liu Lianli, 1999, '定' 3)
 5. dìng verb to calm down
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Frequently Used Words 常用词汇
  Notes: In the sense of 定下来 (Liu Lianli, 1999, '定' 3; Ho, 2002, '定' 2)
 6. dìng verb to set / to fix
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Frequently Used Words 常用词汇
  Notes: For example, 眼睛定在目标 'fix your eyes on a target' (Ho, 2002, '定' 1)
 7. dìng verb to book / to subscribe to / to order
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Frequently Used Words 常用词汇
  Notes: In the sense of 定做 (Ho, 2002, '定' 4)
 8. dìng verb still
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Frequently Used Words 常用词汇
  Notes: As a verb complement (Ho, 2002, '定' 6)

Contained in

决定制定固定稳定奠定规定设定肯定定期一定确定定于法定判定约定定义定位特定注定稳定性否定坚定假定定语不定定律不一定安定必定文档类型定义鉴定环球定位系统说不定协定测定定点定额定价定居定理定量定向定性断定定位笔统一资源定位器拟定评定认定审定选定

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 30 726
Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 21 357
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 28 338
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 7 298
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 4 293
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 17 287
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 28 275
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 44 232
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 15 226
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 13 223

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
定生 定生 定生喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 10
定起 定起 從空處定起 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 9
修定 修定 六者修定覺意 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
处定 處定 入空處定 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 7
定根 定根 定根 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 7
直定 直定 八為直定 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 6
种定 種定 五種定 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 6
定觉意 定覺意 六者修定覺意 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
定灭 定滅 一者欲定滅行成就修習神足 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5
敬定 敬定 五者敬定 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4