NTI Reader
NTI Reader

缚 (縛)

 1. verb to bind / to tie
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 捆绑 (Guoyu '縛' v 1; Unihan '縛')
 2. verb to restrict / to limit / to constrain
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 拘束 or 约束 (Guoyu '縛' v 2)
 3. noun a leash / a tether
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '縛' n)
 4. verb to bind / to tie
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: In the sense of 拘束 (Ding '縛'; FGDB '縛'; SH '縛')

Contained in

束缚作茧自缚商诺迦缚娑缠缚揵达缚结缚健达缚巘沓缚抳缚南䁥缚𠲸系缚圣贺野纥哩缚大威怒王立成大神验供养念诵仪轨法品业缚摩纳缚迦腊缚缠缚时缚迦外缚拳金刚缚印内缚拳具缚缚斯仙商羯罗塞缚弥贪缚三缚瞋缚癡缚二缚安呾罗缚国安呾罗缚婆安呾罗缚缚伽浪国缚喝国缚喝缚着

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 50 352
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 91 334
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 51 312
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 182 184
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 7 172
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 10 136
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 382 127
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 413 114
Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 Scroll 1 114
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 86 110

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
反缚 反縛 泥犁旁便反縛罪人 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 15
魔缚 魔縛 盡漏離魔縛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 11
收缚 收縛 收縛此人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 11
五缚 五縛 或五縛其身 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 11
缚束 縛束 從後縛束信戒慧獨坐思惟 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 9
缚两手 縛兩手 反縛兩手 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 9
爱缚 愛縛 愛縛都解 Analu Ba Nian Jing (Anurudda Sutta) 《阿那律八念經》 Scroll 1 8
心缚 心縛 是謂第一不解心縛 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 56 8
坚缚 堅縛 牢堅縛栰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 8
缚结 縛結 佛為已縛結盡無有使縛結 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 7