NTI Reader
NTI Reader

烧香 (燒香) shāo xiāng

  1. shāo xiāng verb to burn incense
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: (Guoyu '燒香' 1; SH '燒香')
  2. shāo xiāng proper noun Head of Devotees’ Gathering
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Chan School 禪宗 , Concept: Post 职事
    Notes: One of the Forty-Eight Positions in a Chan monastery (Welch 1967, p. 422)

Contained in

烧香拜佛

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 7 34
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 3 27
Mohe Bore Chao Jing 《摩訶般若鈔經》 Scroll 2 24
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 2 24
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 4 22
Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Jing 《不空羂索陀羅尼經》 Scroll 1 18
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 6 16
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 15
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 5 14
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 4 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
散华烧香 散華燒香 散華燒香禮事供養 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 38
香烧香 香燒香 供養花香擣香燒香澤香繒蓋幡 Da Ming Du Jing 《大明度經》 Scroll 6 31
烧香散华 燒香散華 燒香散華 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 30
烧香散花 燒香散花 燒香散花 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 25
散花烧香 散花燒香 散花燒香 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 14
末香烧香 末香燒香 塗香末香燒香 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 8 13
烧香供养 燒香供養 燒香供養 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 1 12
烧香云 燒香雲 雨無量種種燒香雲 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 22 12
然灯烧香 然燈燒香 宿夜然燈燒香勿得眠寐 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 3 8
涂香烧香 塗香燒香 末香塗香燒香 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 1 8