Back to collection

Vajra Crown Tantra Vajradhatu Bodhimanda Vairocana Tathagata Sambhogakaya Inner Realization Wisdom Dharma Body, also known as the Supreme Buddha Vehicle Esoteric Liturgy (Jingang Ding Jing Jingang Jie Dadao Chang Piluzhena Rulai Zi Shouyong Shen Nei Zheng Zhi Juanshu Fashen Yiming Fo Zuishang Cheng Mimi Sanmodi Li Chan Wen) 金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密三摩地禮懺文

Scroll 1

Click on any word to see more details.

金剛頂經金剛界大道毘盧 遮那如來自受用身內證眷屬 法身異名最上乘祕密三摩地 禮懺
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

[0335c29] 禮請

[0336a01] 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧

[0336a03] 南謨金剛堅固自性身阿閦佛

[0336a04] 南謨福德莊嚴寶生佛

[0336a05] 南謨受用智慧阿彌陀佛

[0336a06] 南謨變化不空成就佛

[0336a07] 南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生虛空 法界波羅蜜一切諸佛

[0336a09] 南謨平等性智波羅蜜出生虛空 波羅蜜一切諸佛

[0336a11] 南謨妙觀察智波羅蜜出生虛空 波羅蜜一切諸佛

[0336a13] 南謨成所作智羯磨波羅蜜出生虛空 法界波羅蜜一切諸佛

[0336a15] 南謨一切如來菩提心金剛薩埵虛空 法界同一體性金剛界生身一切諸佛

[0336a17] 南謨一切如來菩提心金剛王虛空 法界同一體性金剛界生身一切諸佛

[0336a19] 南謨一切如來菩提心金剛虛空 法界同一體性金剛界生身一切諸佛

[0336a21] 南謨一切如來菩提心金剛虛空 法界同一體性金剛界生身一切諸佛

[0336a23] 南謨一切如來福德金剛虛空 法界同一體性金剛界生身一切諸佛

[0336a25] 南謨一切如來福德金剛虛空 法界同一體性金剛界生身一切諸佛

[0336a27] 南謨一切如來福德金剛 虛空 法界同一體性金剛界生身一切諸佛

[0336a29] 南謨一切如來福德金剛虛空 法界同一體性金剛界生身一切諸佛

[0336b02] 南謨一切如來智慧門金剛虛空 法界同一體性金剛界生身一切諸佛

[0336b04] 南謨一切如來智慧門金剛虛空 法界同一體性金剛界生身一切諸佛

[0336b06] 南謨一切如來智慧門金剛虛空 法界同一體性金剛界生身一切諸佛

[0336b08] 南謨一切如來智慧門金剛虛空 法界同一體性金剛生身一切諸佛

[0336b10] 南謨一切如來精進金剛虛空 法界同一體性金剛生身一切諸佛

[0336b12] 南謨一切如來精進金剛虛空 法界同一體性金剛生身一切諸佛

[0336b14] 南謨一切如來精進金剛牙虛空 法界同一體性金剛生身一切諸佛

[0336b16] 南謨一切如來精進金剛拳虛空 法界同一體性金剛生身一切諸佛

[0336b18] 南謨一切如來金剛嬉戲虛空 法界一切供養雲海菩薩摩訶薩

[0336b20] 南謨一切如來大覺金剛虛空 法界一切供養雲海菩薩摩訶薩

[0336b22] 南謨一切如來妙法金剛虛空 法界一切供養雲海菩薩摩訶薩

[0336b24] 南謨一切如來神通金剛虛空 法界一切供養雲海菩薩摩訶薩

[0336b26] 南謨一切如來真如金剛焚香虛空 法界一切供養雲海菩薩摩訶薩

[0336b28] 南謨一切如來勝莊金剛虛空 法界一切供養雲海菩薩摩訶薩

[0336c01] 南謨一切如來普照金剛虛空 法界一切供養雲海菩薩摩訶薩

[0336c03] 南謨一切如來供養金剛塗香虛空 法界一切供養雲海菩薩摩訶薩

[0336c05] 南謨一切如來四攝金剛菩薩 法界一切菩薩摩訶薩

[0336c07] 南謨一切如來善巧金剛菩薩 法界一切菩薩摩訶薩

[0336c09] 南謨一切如來堅固金剛鎖菩薩 法界一切使者菩薩摩訶薩

[0336c11] 南謨一切如來歡樂金剛鈴菩薩 法界一切隨順菩薩摩訶薩

[0336c13] 金剛界曼茶羅三十七尊法佛 現證菩提內眷毘盧遮那

[0336c15] 南謨盡十方蓮花世界海不可說不可說 剎土海會常住三世平等一切三寶 諸天世主出世父母善知識
施主無餘有情斷除歸命 懺悔 至心懺悔

無始輪迴 身口意業所生
佛菩薩懺悔 如是

[0336c22] 懺悔至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛 隨喜

歡喜 隨喜一切福智
諸佛菩薩行 金剛三業所生
緣覺聲聞有情 善根隨喜

[0336c27] 隨喜至心歸命頂禮大悲盧遮那 至心 勸請

諸佛道樹 己身轉法輪
一切道場 
所有如來三界 無餘涅槃
勸請 不捨悲願救世

[0337a04] 勸請至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛 迴向

懺悔隨喜勸請 菩提心
諸佛菩薩 善友不厭
遠離八難 宿命智相
遠離悲智 滿足波羅蜜
豐饒 眷屬熾盛
四無礙辯自在 六通圓滿
金剛幢普賢 迴向如是

[0337a13] 迴向發願至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

[0337a14] 下次如常

[0337a15] 此時清淨

諸法影像 清淨無瑕
不可得 

金剛頂經金剛界大道毘盧遮那如來 內證眷屬法身異名最上乘祕密 三摩地禮懺

[0337a21] 三十七尊禮懺

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0878 金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密三摩地禮懺文
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary