Glossary and Vocabulary for Jingang Ding Jing Jingang Jie Dadao Chang Piluzhena Rulai Zi Shouyong Shen Nei Zheng Zhi Juanshu Fashen Yiming Fo Zuishang Cheng Mimi Sanmodi Li Chan Wen 《金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密三摩地禮懺文》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 38 南謨 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
2 36 děng et cetera / and so on 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
3 35 金剛 jīngāng a diamond 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
4 34 jìn to the greatest extent / utmost 盡虛空遍
5 31 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 遮那如來自受用身內證智眷屬
6 30 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
7 28 虛空 xūkōng empty space 盡虛空遍
8 20 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
9 16 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛
10 16 生身 shēng shēn the physical body of a Buddha 遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛
11 16 同一 tóngyī identical / same 遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛
12 15 金剛界 Jīngāng Jiè kongōkai / vajradhatu / diamond realm 金剛頂經金剛界大道場毘盧
13 12 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
14 9 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
15 9 Buddha / Awakened One 法身異名佛最上乘祕密三摩地
16 9 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生
17 8 雲海 yúnhǎi sea of clouds 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
18 7 big / great / huge / large / major 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
19 6 至心 zhìxīn sincerity 至心懺悔
20 6 to assemble / to meet together 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
21 6 shēn human body / torso 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
22 6 zhì wisdom / knowledge / understanding 遮那如來自受用身內證智眷屬
23 5 chén dust / dirt 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
24 5 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
25 5 菩提心 pútíxīn bodhicitta / aspiration to enlightenment 南謨一切如來菩提心金剛薩埵等
26 5 懺悔 chànhuǐ to confess / to repent 懺悔
27 5 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment 毘盧遮那互體
28 5 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
29 5 歸命 guīmìng namo / to pay respect to / to take refuge 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
30 5 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 心隨喜
31 4 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
32 4 kōng empty / void / hollow 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
33 4 智慧門 zhì huì mén The Gate of Wisdom 南謨一切如來智慧門金剛法等
34 4 method / way 盡虛空遍法
35 4 勸請 quànqǐng to request / to implore 勸請
36 4 xīn heart 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
37 4 zhōng middle 塵剎土海會中
38 4 shā to brake (a vehicle) 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
39 4 菩薩 púsà bodhisatta 南謨一切如來四攝智金剛鉤菩薩等
40 4 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 南謨一切如來大精進金剛業等
41 4 devoid of content / void / false / empty / vain 盡虛
42 4 出生 chūshēng to be born 南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生
43 3 wén writing / text 禮懺文
44 3 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas 如佛菩薩所懺悔
45 3 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 心迴向
46 3 shēng to be born / to give birth 遠離八難生無難
47 3 禮懺 Lǐ Chàn liturgy for confession 禮懺文
48 3 chǎng an open space / a courtyard 金剛頂經金剛界大道場毘盧
49 3 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法身異名佛最上乘祕密三摩地
50 3 yuàn to hope / to wish / to desire 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
51 3 jiè border / boundary 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
52 3 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 遮那如來自受用身內證智眷屬
53 3 business / industry 南謨一切如來大精進金剛業等
54 2 zuò to sit 復觀諸佛坐道樹
55 2 kāi to open 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
56 2 zūn to honor / to respect 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
57 2 三十七 sānshíqī 37 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
58 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 南謨平等性智寶波羅蜜出生
59 2 dēng a lamp / a lantern 南謨一切如來常普照金剛燈等
60 2 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
61 2 chuáng a banner / a penant streamer
62 2 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 白眾等各念此時清淨偈
63 2 zhòng many / numerous 諸佛菩薩妙眾中
64 2 fèng to offer / to present 不空奉
65 2 不可說 bù kě shuō indescribable / unspeakable 南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不可說微
66 2 to know / to learn about / to comprehend 悉能滿足波羅蜜
67 2 chéng to mount / to climb onto 法身異名佛最上乘祕密三摩地
68 2 異名 yìmíng another name 法身異名佛最上乘祕密三摩地
69 2 最上 zuìshàng supreme 法身異名佛最上乘祕密三摩地
70 2 所生 suǒshēng parents (father and mother) 身口意業所生罪
71 2 三世 sān shì past, present, and future 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
72 2 good fortune / happiness / luck 金剛三業所生福
73 2 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 法身異名佛最上乘祕密三摩地
74 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
75 2 zhù to dwell / to live / to reside 我皆勸請令久住
76 2 有情 yǒuqíng sentient beings 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
77 2 毘盧 pílú Vairocana 金剛頂經金剛界大道場毘盧
78 2 to reach 緣覺聲聞及有情
79 2 內證 nèi zhèng personal realization / inner understanding / pratyātmādhigama 遮那如來自受用身內證智眷屬
80 2 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離八難生無難
81 2 金剛頂經 Jīngāng Dǐng Jīng Diamond Peak Sutra / Jingang Ding Jing / Vajraśekharasūtra 金剛頂經金剛界大道場毘盧
82 2 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
83 2 祕密 mìmì a secret 法身異名佛最上乘祕密三摩地
84 2 大道 dàdào main street 金剛頂經金剛界大道場毘盧
85 1 wēi small / tiny 南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不可說微
86 1 shī to lose 願我不失菩提心
87 1 平等性智 píngděng xìng zhì Wisdom of universal equality 南謨平等性智寶波羅蜜出生
88 1 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha 緣覺聲聞及有情
89 1 施主 shīzhǔ an alms giver / a donor 場施主
90 1 apparatus 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
91 1 內眷 nèijuàn the females in a family / womenfolk 現證菩提內眷屬
92 1 八難 Bā Nán The Eight Difficulties 遠離八難生無難
93 1 néng can / able 悉能滿足波羅蜜
94 1 common / general / popular / everywhere / universal / extensive
95 1 rich / wealthy 富樂豐饒生勝族
96 1 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
97 1 救世 jiùshì to save / to be saved 不捨悲願救世間
98 1 nán difficult / arduous / hard 遠離八難生無難
99 1 hóng great / large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
100 1 歡樂 huānlè happy / joyous / gay 南謨一切如來歡樂智金剛鈴菩薩等
101 1 嬉戲 xīxì to frolic / to romp 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
102 1 xūn to smoke / to cure 南謨一切如來真如熏金剛焚香等
103 1 shǔ to belong to / be subordinate to 現證菩提內眷屬
104 1 普照 pǔzhào to illuminate everything 南謨一切如來常普照金剛燈等
105 1 cáng to hide 南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不可說微
106 1 無餘 wúyú without remainder / niravaśeṣa 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
107 1 無瑕 wúxiá faultless / perfect 清淨無瑕穢
108 1 宿命 sùmìng predestination / destiny 宿命住智相嚴身
109 1 sān three 覺眼開敷照三有
110 1 六通 liù tōng six supernatural powers 六通諸禪悉圓滿
111 1 chán Chan / Zen 六通諸禪悉圓滿
112 1 dào way / road / path 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
113 1 斷除 duànchú to eliminate 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
114 1 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 一切世燈坐道場
115 1 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 悉能滿足波羅蜜
116 1 熾盛 chìshèng to burn in flames 眷屬廣多恒熾盛
117 1 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 南謨一切如來神通業金剛舞等
118 1 wáng Wang 南謨一切如來菩提心金剛王等
119 1 huì dirty / unclean 清淨無瑕穢
120 1 福智 fúzhì merit and wisdom 隨喜一切福智聚
121 1 shēn deep 又應深發歡喜心
122 1 出世 chūshì to be born / to come into being 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
123 1 智相 zhì xiāng discriminating intellect 宿命住智相嚴身
124 1 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 諸法如影像
125 1 阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya / Aksobhya Buddha 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
126 1 剎土 Shātǔ kṣetra / homeland / country / land 塵剎土海會中
127 1 gōng public/ common / state-owned 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
128 1 海會 hǎi huì assembly of monastics 塵剎土海會中
129 1 lèi kind / type / class / category 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
130 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
131 1 zàn to praise 願讚迴向亦如是
132 1 悲願 bēiyuàn the great pitying vow to save all sentient beings 不捨悲願救世間
133 1 stupid / doltish / foolish / ignorant 遠離愚迷具悲智
134 1 to take / to get / to fetch 取說不可得
135 1 世界海 shìjiè hǎi oceans of worlds 南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不可說微
136 1 an official institution / a state bureau 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
137 1 不可得 bù kě dé unobtainable 取說不可得
138 1 受用 shòuyòng to benefit from / convenient to use 南謨受用智慧身阿彌陀佛
139 1 身口意業 Sān Yè the Three Karmas / physical, verbal, and mental karma 身口意業所生罪
140 1 隨順 suíshùn to follow / to go along with 空遍法界一切隨順菩薩摩訶薩
141 1 to be fond of / to like 南謨一切如來菩提心金剛喜等
142 1 suǒ to search / to inquire 南謨一切如來善巧智金剛索菩薩等
143 1 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 緣覺聲聞及有情
144 1 to bewitch / to charm / to infatuate 遠離愚迷具悲智
145 1 自受用身 zì shòuyòngshēn enjoyment body for the self 遮那如來自受用身內證智眷屬
146 1 hair 又應深發歡喜心
147 1 guān to look at / to watch / to observe 復觀諸佛坐道樹
148 1 lìng to make / to cause to be / to lead 我皆勸請令久住
149 1 guǎng wide / large / vast 眷屬廣多恒熾盛
150 1 lín to face / to overlook 臨般無餘涅槃者
151 1 gain / advantage / benefit 南謨一切如來智慧門金剛利等
152 1 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
153 1 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 不空奉
154 1 焚香 fén xiāng to burn incense 南謨一切如來真如熏金剛焚香等
155 1 勝莊 shèngzhuāng Seungjang 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
156 1 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing 南謨一切如來四攝智金剛鉤菩薩等
157 1 曼茶羅 màncháluó mandala 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
158 1 不厭 bùyàn not to tire of / not to object to 常為善友不厭捨
159 1 shèng to beat / to win / to conquer 富樂豐饒生勝族
160 1 gatha / hymn / verse 白眾等各念此時清淨偈
161 1 shòu to suffer / to be subjected to 金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受
162 1 to give / to bestow favors 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
163 1 dialect / language / speech 南謨一切如來智慧門金剛語等
164 1 jiāo to teach / to educate / to instruct 空遍法界一切奉教菩薩摩訶薩
165 1 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
166 1 jué to awake 覺眼開敷照三有
167 1 yǎn eye 覺眼開敷照三有
168 1 善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 常為善友不厭捨
169 1 shì to test / to try / to experiment 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
170 1 jiàn a mirror 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
171 1 zhào an imperial decree 詔譯
172 1 阿彌陀佛 Ēmítuó Fó Amitabha Buddha / Amitābha Buddha 南謨受用智慧身阿彌陀佛
173 1 fēn to separate / to divide into parts 南謨一切如來大覺分金剛鬘等
174 1 five 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
175 1 jīn today / modern / present / current / this / now 我今陳懺亦如是
176 1 huā Hua 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
177 1 成所作智 chéng suǒ zuò zhì Wisdom of perfect conduct 南謨成所作智羯磨波羅蜜出生
178 1 yòng to use / to apply 用身內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密
179 1 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 所集善根盡隨喜
180 1 border / boundar / juncture 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
181 1 to pay respects 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
182 1 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 南謨一切如來菩提心金剛薩埵等
183 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
184 1 suǒ lock / padlock 南謨一切如來堅固智金剛鎖菩薩等
185 1 輪迴 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth 無始輪迴諸有中
186 1 悲智 bēi zhì compassion and wisdom 遠離愚迷具悲智
187 1 四無礙辯 sì wúàibiàn the four unhindered powers of understanding 四無礙辯十自在
188 1 普賢 Pǔxián Samantabhadra 如金剛幢及普賢
189 1 qīng minister / high officer 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
190 1 tàn to sigh 初禮請佛梵歎依常
191 1 guāng light 南謨一切如來福德聚金剛光等
192 1 yīn sound / noise 南謨一切如來妙法音金剛歌等
193 1 miào wonderful / fantastic 諸佛菩薩妙眾中
194 1 豐饒 fēngráo rich and fertile 富樂豐饒生勝族
195 1 shì a generation 一切世燈坐道場
196 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 正號大廣智大興善寺三藏沙門
197 1 大圓鏡智 dà yuán jìng zhì Perfect Mirrorlike Wisdom / perfect mirror-like wisdom 南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生
198 1 善巧 shànqiǎo virtuous and clever / skilful 南謨一切如來善巧智金剛索菩薩等
199 1 金剛拳 jīngāng quán vajra fist 南謨一切如來大精進金剛拳等
200 1 gōu hook character stroke 南謨一切如來四攝智金剛鉤菩薩等
201 1 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 常住三世平等一切三寶
202 1 道樹 dàoshù bodhi tree / pippala / sacred fig tree 復觀諸佛坐道樹
203 1 guó a country / a nation 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
204 1 羯磨 jiémó karma 南謨成所作智羯磨波羅蜜出生
205 1 to protect / to guard 南謨一切如來大精進金剛護等
206 1 líng a bell 南謨一切如來歡樂智金剛鈴菩薩等
207 1 法佛 fǎfó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 並是法佛
208 1 to apply / to smear 覺眼開敷照三有
209 1 book / volume
210 1 廣智 guǎngzhì Guangzhi 正號大廣智大興善寺三藏沙門
211 1 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 現證菩提內眷屬
212 1 行願 xíng yuàn cultivation and vows 諸佛菩薩行願中
213 1 qǐng to ask / to inquire 己身各請轉法輪
214 1 轉法輪 zhuǎn fǎlún Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana 己身各請轉法輪
215 1 三界 Sān Jiè The Three Realms 所有如來三界主
216 1 發願 fā yuàn to make a vow / praṇidhānaṃ 迴向發願已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
217 1 三司 sān sī three offices 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
218 1 zhē to cover up / to hide / to conceal 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
219 1 a human or animal body 毘盧遮那互體
220 1 淨妙 jìngmiào pure and subtle 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
221 1 zuò to do 南謨作變化身不空成就佛
222 1 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 空遍法界一切使者菩薩摩訶薩
223 1 歡喜 huānxǐ joyful 又應深發歡喜心
224 1 zuì crime / sin / vice 身口意業所生罪
225 1 shě to give 常為善友不厭捨
226 1 盧遮那 lúzhēnà Vairocana 隨喜已至心歸命頂禮大悲盧遮那佛
227 1 ài to love 南謨一切如來菩提心金剛愛等
228 1 to dance / to posture / to prance 南謨一切如來神通業金剛舞等
229 1 zhàng to separate 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
230 1 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 四無礙辯十自在
231 1 shì funerary name / posthumous name or title 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
232 1 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions 金剛三業所生福
233 1 shàng top / a high position 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
234 1 chàn to feel remorse / to regret 我今陳懺亦如是
235 1 塗香 túxiāng to annoint 南謨一切如來常供養金剛塗香等
236 1 禮請 lǐ qǐng Request for Teachings 初禮請佛梵歎依常
237 1 妙觀察智 miào guānchá zhì Wisdom of Profound Insight / Wisdom of perfect insight 南謨妙觀察智法波羅蜜出生
238 1 變化 biànhuà to change 南謨作變化身不空成就佛
239 1 to translate / to interpret 詔譯
240 1 tooth / tusk 南謨一切如來大精進金剛牙等
241 1 世主 shì zhǔ Lord of the world / Brahmā 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
242 1 bān sort / kind / class 臨般無餘涅槃者
243 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 眷屬廣多恒熾盛
244 1 purple / violet 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
245 1 寶生佛 Bǎoshēng Fó Ratnasambhava Buddha 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
246 1 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder 臨般無餘涅槃者
247 1 食邑 shíyì a fiefdom 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
248 1 智慧 zhìhuì wisdom 南謨受用智慧身阿彌陀佛
249 1 shǐ beginning / start 無始輪迴諸有中
250 1 happy / glad / cheerful / joyful 富樂豐饒生勝族
251 1 下次 xiàcì next time 已下次第如常
252 1 zèng to give a present 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
253 1 諸天 zhūtiān devas 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
254 1 xiào to smile / to laugh 南謨一切如來福德聚金剛笑等
255 1 正號 zhèng hào plus sign 正號大廣智大興善寺三藏沙門
256 1 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 南謨一切如來真如熏金剛焚香等
257 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 正號大廣智大興善寺三藏沙門
258 1 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 不捨悲願救世間
259 1 三千 sān qiān three thousand 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
260 1 shí ten 四無礙辯十自在
261 1 yuè pleased 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
262 1 平等 píngděng be equal in social status 常住三世平等一切三寶
263 1 mán beautiful 南謨一切如來大覺分金剛鬘等
264 1 jìn to enter 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
265 1 bái white 白眾等各念此時清淨偈
266 1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 六通諸禪悉圓滿
267 1 special / unique / distinguished 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
268 1 fàn Sanskrit 初禮請佛梵歎依常
269 1 金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密三摩地禮懺文 Jīngāng Dǐng Jīng Jīngāng Jiè dàdào chǎng Pílúzhēnà Rúlái zì shòuyòng shēn nèi zhèng zhì juànshǔ Fǎshēn yìmíng fó zuìshàng chéng mìmì sānmódì Lǐ Chàn wén Jingang Ding Jing Jingang Jie Dadao Chang Piluzhena Rulai Zi Shouyong Shen Nei Zheng Zhi Juanshu Fashen Yiming Fo Zuishang Cheng Mimi Sanmodi Li Chan Wen 金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密三摩地禮懺文
270 1 現證 xiàn zhèng immediate realization 現證菩提內眷屬
271 1 to gather / to collect 所集善根盡隨喜
272 1 song / lyrics 南謨一切如來妙法音金剛歌等
273 1 shì to match 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
274 1 不空成就佛 Bù Kōng Chéngjiù Fó Amoghasiddhi Buddha 南謨作變化身不空成就佛
275 1 chén Chen 我今陳懺亦如是
276 1 niàn to read aloud 白眾等各念此時清淨偈
277 1 tóng like / same / similar 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
278 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 取說不可得
279 1 遮那 zhēnà Vairocana 遮那如來自受用身內證智眷屬
280 1 belly / skin 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
281 1 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 南謨一切如來妙法音金剛歌等
282 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 遠離愚迷具悲智
283 1 如常 rú cháng as usual 已下次第如常
284 1 影像 yǐngxiàng an image 諸法如影像
285 1 jiǔ old 我皆勸請令久住
286 1 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple 正號大廣智大興善寺三藏沙門
287 1 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
288 1 盡十方 jìnshífāng everywhere 南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不可說微
289 1 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不可說微
290 1 zhào to illuminate / to shine 覺眼開敷照三有
291 1 大覺 dà jué supreme bodhi / enlightenment 南謨一切如來大覺分金剛鬘等
292 1 自性身 zìxìngshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
293 1 zhǔ owner 所有如來三界主
294 1 jiǔ nine 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
295 1 a family clan 富樂豐饒生勝族
296 1 héng constant / regular / persistent 眷屬廣多恒熾盛

Frequencies of all Words

Top 333

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 43 一切 yīqiè all / every / everything 南謨一切如來菩提心金剛薩埵等
2 38 南謨 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
3 36 děng et cetera / and so on 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
4 35 金剛 jīngāng a diamond 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
5 34 jìn to the greatest extent / utmost 盡虛空遍
6 32 biàn turn / one time 盡虛空遍
7 31 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 遮那如來自受用身內證智眷屬
8 30 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
9 28 虛空 xūkōng empty space 盡虛空遍
10 20 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
11 16 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛
12 16 生身 shēng shēn the physical body of a Buddha 遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛
13 16 同一 tóngyī identical / same 遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛
14 15 金剛界 Jīngāng Jiè kongōkai / vajradhatu / diamond realm 金剛頂經金剛界大道場毘盧
15 12 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
16 9 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
17 9 Buddha / Awakened One 法身異名佛最上乘祕密三摩地
18 9 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生
19 8 雲海 yúnhǎi sea of clouds 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
20 7 big / great / huge / large / major 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
21 7 zhū all / many / various 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
22 6 至心 zhìxīn sincerity 至心懺悔
23 6 to assemble / to meet together 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
24 6 shēn human body / torso 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
25 6 zhì wisdom / knowledge / understanding 遮那如來自受用身內證智眷屬
26 5 chén dust / dirt 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
27 5 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
28 5 菩提心 pútíxīn bodhicitta / aspiration to enlightenment 南謨一切如來菩提心金剛薩埵等
29 5 懺悔 chànhuǐ to confess / to repent 懺悔
30 5 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment 毘盧遮那互體
31 5 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
32 5 歸命 guīmìng namo / to pay respect to / to take refuge 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
33 5 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 心隨喜
34 5 already / afterwards 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
35 4 such as / for example / for instance 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
36 4 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
37 4 kōng empty / void / hollow 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
38 4 智慧門 zhì huì mén The Gate of Wisdom 南謨一切如來智慧門金剛法等
39 4 method / way 盡虛空遍法
40 4 勸請 quànqǐng to request / to implore 勸請
41 4 xīn heart 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
42 4 zhōng middle 塵剎土海會中
43 4 cháng always / ever / often / frequently / constantly 初禮請佛梵歎依常
44 4 shā to brake (a vehicle) 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
45 4 菩薩 púsà bodhisatta 南謨一切如來四攝智金剛鉤菩薩等
46 4 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 南謨一切如來大精進金剛業等
47 4 devoid of content / void / false / empty / vain 盡虛
48 4 出生 chūshēng to be born 南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生
49 3 wén writing / text 禮懺文
50 3 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas 如佛菩薩所懺悔
51 3 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 心迴向
52 3 I / me / my 我今陳懺亦如是
53 3 shēng to be born / to give birth 遠離八難生無難
54 3 禮懺 Lǐ Chàn liturgy for confession 禮懺文
55 3 chǎng an open space / a courtyard 金剛頂經金剛界大道場毘盧
56 3 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法身異名佛最上乘祕密三摩地
57 3 yuàn to hope / to wish / to desire 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
58 3 jiè border / boundary 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
59 3 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 遮那如來自受用身內證智眷屬
60 3 also / too 我今陳懺亦如是
61 3 business / industry 南謨一切如來大精進金剛業等
62 2 zuò to sit 復觀諸佛坐道樹
63 2 kāi to open 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
64 2 yīn because 南謨一切如來智慧門金剛因等
65 2 wèi for / to 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
66 2 zhì to / until
67 2 zūn to honor / to respect 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
68 2 三十七 sānshíqī 37 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
69 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 南謨平等性智寶波羅蜜出生
70 2 dēng a lamp / a lantern 南謨一切如來常普照金剛燈等
71 2 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
72 2 chuáng a banner / a penant streamer
73 2 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 白眾等各念此時清淨偈
74 2 zhòng many / numerous 諸佛菩薩妙眾中
75 2 fèng to offer / to present 不空奉
76 2 bìng and / furthermore / also 並是法佛
77 2 不可說 bù kě shuō indescribable / unspeakable 南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不可說微
78 2 jiē all / each and every / in all cases 我皆勸請令久住
79 2 each 己身各請轉法輪
80 2 to know / to learn about / to comprehend 悉能滿足波羅蜜
81 2 chéng to mount / to climb onto 法身異名佛最上乘祕密三摩地
82 2 異名 yìmíng another name 法身異名佛最上乘祕密三摩地
83 2 最上 zuìshàng supreme 法身異名佛最上乘祕密三摩地
84 2 所生 suǒshēng parents (father and mother) 身口意業所生罪
85 2 yǒu is / are / to exist 無始輪迴諸有中
86 2 三世 sān shì past, present, and future 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
87 2 good fortune / happiness / luck 金剛三業所生福
88 2 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 法身異名佛最上乘祕密三摩地
89 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
90 2 zhù to dwell / to live / to reside 我皆勸請令久住
91 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如佛菩薩所懺悔
92 2 有情 yǒuqíng sentient beings 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
93 2 毘盧 pílú Vairocana 金剛頂經金剛界大道場毘盧
94 2 to reach 緣覺聲聞及有情
95 2 如是 rúshì thus / so 我今陳懺亦如是
96 2 no 無始輪迴諸有中
97 2 內證 nèi zhèng personal realization / inner understanding / pratyātmādhigama 遮那如來自受用身內證智眷屬
98 2 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離八難生無難
99 2 金剛頂經 Jīngāng Dǐng Jīng Diamond Peak Sutra / Jingang Ding Jing / Vajraśekharasūtra 金剛頂經金剛界大道場毘盧
100 2 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
101 2 祕密 mìmì a secret 法身異名佛最上乘祕密三摩地
102 2 大道 dàdào main street 金剛頂經金剛界大道場毘盧
103 1 wēi small / tiny 南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不可說微
104 1 shī to lose 願我不失菩提心
105 1 平等性智 píngděng xìng zhì Wisdom of universal equality 南謨平等性智寶波羅蜜出生
106 1 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha 緣覺聲聞及有情
107 1 施主 shīzhǔ an alms giver / a donor 場施主
108 1 apparatus 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
109 1 內眷 nèijuàn the females in a family / womenfolk 現證菩提內眷屬
110 1 八難 Bā Nán The Eight Difficulties 遠離八難生無難
111 1 néng can / able 悉能滿足波羅蜜
112 1 common / general / popular / everywhere / universal / extensive
113 1 rich / wealthy 富樂豐饒生勝族
114 1 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
115 1 救世 jiùshì to save / to be saved 不捨悲願救世間
116 1 nán difficult / arduous / hard 遠離八難生無難
117 1 hóng great / large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
118 1 歡樂 huānlè happy / joyous / gay 南謨一切如來歡樂智金剛鈴菩薩等
119 1 嬉戲 xīxì to frolic / to romp 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
120 1 xūn to smoke / to cure 南謨一切如來真如熏金剛焚香等
121 1 shǔ to belong to / be subordinate to 現證菩提內眷屬
122 1 普照 pǔzhào to illuminate everything 南謨一切如來常普照金剛燈等
123 1 cáng to hide 南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不可說微
124 1 無餘 wúyú without remainder / niravaśeṣa 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
125 1 無瑕 wúxiá faultless / perfect 清淨無瑕穢
126 1 宿命 sùmìng predestination / destiny 宿命住智相嚴身
127 1 sān three 覺眼開敷照三有
128 1 六通 liù tōng six supernatural powers 六通諸禪悉圓滿
129 1 chán Chan / Zen 六通諸禪悉圓滿
130 1 yòu again / also 又應深發歡喜心
131 1 dào way / road / path 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
132 1 斷除 duànchú to eliminate 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
133 1 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 一切世燈坐道場
134 1 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 悉能滿足波羅蜜
135 1 熾盛 chìshèng to burn in flames 眷屬廣多恒熾盛
136 1 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 南謨一切如來神通業金剛舞等
137 1 wáng Wang 南謨一切如來菩提心金剛王等
138 1 mutually 毘盧遮那互體
139 1 huì dirty / unclean 清淨無瑕穢
140 1 a measure word for companies, households, door, families, etc 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
141 1 福智 fúzhì merit and wisdom 隨喜一切福智聚
142 1 shēn deep 又應深發歡喜心
143 1 出世 chūshì to be born / to come into being 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
144 1 智相 zhì xiāng discriminating intellect 宿命住智相嚴身
145 1 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 諸法如影像
146 1 阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya / Aksobhya Buddha 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
147 1 剎土 Shātǔ kṣetra / homeland / country / land 塵剎土海會中
148 1 gōng public/ common / state-owned 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
149 1 海會 hǎi huì assembly of monastics 塵剎土海會中
150 1 lèi kind / type / class / category 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
151 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
152 1 zàn to praise 願讚迴向亦如是
153 1 悲願 bēiyuàn the great pitying vow to save all sentient beings 不捨悲願救世間
154 1 stupid / doltish / foolish / ignorant 遠離愚迷具悲智
155 1 to take / to get / to fetch 取說不可得
156 1 世界海 shìjiè hǎi oceans of worlds 南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不可說微
157 1 an official institution / a state bureau 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
158 1 不可得 bù kě dé unobtainable 取說不可得
159 1 受用 shòuyòng to benefit from / convenient to use 南謨受用智慧身阿彌陀佛
160 1 身口意業 Sān Yè the Three Karmas / physical, verbal, and mental karma 身口意業所生罪
161 1 隨順 suíshùn to follow / to go along with 空遍法界一切隨順菩薩摩訶薩
162 1 to be fond of / to like 南謨一切如來菩提心金剛喜等
163 1 suǒ to search / to inquire 南謨一切如來善巧智金剛索菩薩等
164 1 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 緣覺聲聞及有情
165 1 to bewitch / to charm / to infatuate 遠離愚迷具悲智
166 1 míng measure word for people 亦名三十七尊禮懺文
167 1 自受用身 zì shòuyòngshēn enjoyment body for the self 遮那如來自受用身內證智眷屬
168 1 hair 又應深發歡喜心
169 1 guān to look at / to watch / to observe 復觀諸佛坐道樹
170 1 lìng to make / to cause to be / to lead 我皆勸請令久住
171 1 guǎng wide / large / vast 眷屬廣多恒熾盛
172 1 self 己身各請轉法輪
173 1 lín to face / to overlook 臨般無餘涅槃者
174 1 gain / advantage / benefit 南謨一切如來智慧門金剛利等
175 1 used to indicate order 已下次第如常
176 1 所有 suǒyǒu all 所有如來三界主
177 1 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
178 1 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 不空奉
179 1 焚香 fén xiāng to burn incense 南謨一切如來真如熏金剛焚香等
180 1 勝莊 shèngzhuāng Seungjang 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
181 1 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing 南謨一切如來四攝智金剛鉤菩薩等
182 1 曼茶羅 màncháluó mandala 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
183 1 不厭 bùyàn not to tire of / not to object to 常為善友不厭捨
184 1 shèng to beat / to win / to conquer 富樂豐饒生勝族
185 1 gatha / hymn / verse 白眾等各念此時清淨偈
186 1 shòu to suffer / to be subjected to 金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受
187 1 to give / to bestow favors 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
188 1 dialect / language / speech 南謨一切如來智慧門金剛語等
189 1 jiāo to teach / to educate / to instruct 空遍法界一切奉教菩薩摩訶薩
190 1 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
191 1 jué to awake 覺眼開敷照三有
192 1 yǎn eye 覺眼開敷照三有
193 1 善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 常為善友不厭捨
194 1 shì to test / to try / to experiment 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
195 1 jiàn a mirror 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
196 1 zhào an imperial decree 詔譯
197 1 阿彌陀佛 Ēmítuó Fó Amitabha Buddha / Amitābha Buddha 南謨受用智慧身阿彌陀佛
198 1 fēn to separate / to divide into parts 南謨一切如來大覺分金剛鬘等
199 1 five 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
200 1 jīn today / modern / present / current / this / now 我今陳懺亦如是
201 1 huā Hua 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
202 1 成所作智 chéng suǒ zuò zhì Wisdom of perfect conduct 南謨成所作智羯磨波羅蜜出生
203 1 not / no 願我不失菩提心
204 1 yòng to use / to apply 用身內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密
205 1 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 所集善根盡隨喜
206 1 border / boundar / juncture 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
207 1 to pay respects 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
208 1 chū at first / at the beginning / initially 初禮請佛梵歎依常
209 1 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 南謨一切如來菩提心金剛薩埵等
210 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
211 1 suǒ lock / padlock 南謨一切如來堅固智金剛鎖菩薩等
212 1 輪迴 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth 無始輪迴諸有中
213 1 悲智 bēi zhì compassion and wisdom 遠離愚迷具悲智
214 1 四無礙辯 sì wúàibiàn the four unhindered powers of understanding 四無礙辯十自在
215 1 普賢 Pǔxián Samantabhadra 如金剛幢及普賢
216 1 qīng minister / high officer 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
217 1 tàn to sigh 初禮請佛梵歎依常
218 1 guāng light 南謨一切如來福德聚金剛光等
219 1 yīn sound / noise 南謨一切如來妙法音金剛歌等
220 1 miào wonderful / fantastic 諸佛菩薩妙眾中
221 1 豐饒 fēngráo rich and fertile 富樂豐饒生勝族
222 1 shì a generation 一切世燈坐道場
223 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 正號大廣智大興善寺三藏沙門
224 1 大圓鏡智 dà yuán jìng zhì Perfect Mirrorlike Wisdom / perfect mirror-like wisdom 南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生
225 1 善巧 shànqiǎo virtuous and clever / skilful 南謨一切如來善巧智金剛索菩薩等
226 1 金剛拳 jīngāng quán vajra fist 南謨一切如來大精進金剛拳等
227 1 gōu hook character stroke 南謨一切如來四攝智金剛鉤菩薩等
228 1 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 常住三世平等一切三寶
229 1 道樹 dàoshù bodhi tree / pippala / sacred fig tree 復觀諸佛坐道樹
230 1 guó a country / a nation 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
231 1 羯磨 jiémó karma 南謨成所作智羯磨波羅蜜出生
232 1 to protect / to guard 南謨一切如來大精進金剛護等
233 1 líng a bell 南謨一切如來歡樂智金剛鈴菩薩等
234 1 法佛 fǎfó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 並是法佛
235 1 to apply / to smear 覺眼開敷照三有
236 1 book / volume
237 1 廣智 guǎngzhì Guangzhi 正號大廣智大興善寺三藏沙門
238 1 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 現證菩提內眷屬
239 1 行願 xíng yuàn cultivation and vows 諸佛菩薩行願中
240 1 qǐng to ask / to inquire 己身各請轉法輪
241 1 轉法輪 zhuǎn fǎlún Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana 己身各請轉法輪
242 1 三界 Sān Jiè The Three Realms 所有如來三界主
243 1 發願 fā yuàn to make a vow / praṇidhānaṃ 迴向發願已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
244 1 三司 sān sī three offices 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
245 1 zhē to cover up / to hide / to conceal 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
246 1 a human or animal body 毘盧遮那互體
247 1 淨妙 jìngmiào pure and subtle 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
248 1 zuò to do 南謨作變化身不空成就佛
249 1 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 空遍法界一切使者菩薩摩訶薩
250 1 歡喜 huānxǐ joyful 又應深發歡喜心
251 1 zuì crime / sin / vice 身口意業所生罪
252 1 shě to give 常為善友不厭捨
253 1 盧遮那 lúzhēnà Vairocana 隨喜已至心歸命頂禮大悲盧遮那佛
254 1 ài to love 南謨一切如來菩提心金剛愛等
255 1 to dance / to posture / to prance 南謨一切如來神通業金剛舞等
256 1 zhàng to separate 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
257 1 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 四無礙辯十自在
258 1 cóng from 皆從因業生
259 1 shì funerary name / posthumous name or title 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
260 1 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions 金剛三業所生福
261 1 此時 cǐshí now / this moment 白眾等各念此時清淨偈
262 1 shàng top / a high position 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
263 1 chàn to feel remorse / to regret 我今陳懺亦如是
264 1 塗香 túxiāng to annoint 南謨一切如來常供養金剛塗香等
265 1 禮請 lǐ qǐng Request for Teachings 初禮請佛梵歎依常
266 1 妙觀察智 miào guānchá zhì Wisdom of Profound Insight / Wisdom of perfect insight 南謨妙觀察智法波羅蜜出生
267 1 變化 biànhuà to change 南謨作變化身不空成就佛
268 1 that 那佛
269 1 to translate / to interpret 詔譯
270 1 shì is / are / am / to be 並是法佛
271 1 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 不捨悲願救世間
272 1 tooth / tusk 南謨一切如來大精進金剛牙等
273 1 世主 shì zhǔ Lord of the world / Brahmā 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
274 1 bān sort / kind / class 臨般無餘涅槃者
275 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 眷屬廣多恒熾盛
276 1 naturally / of course / certainly 金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受
277 1 purple / violet 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
278 1 寶生佛 Bǎoshēng Fó Ratnasambhava Buddha 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
279 1 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder 臨般無餘涅槃者
280 1 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 臨般無餘涅槃者
281 1 食邑 shíyì a fiefdom 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
282 1 智慧 zhìhuì wisdom 南謨受用智慧身阿彌陀佛
283 1 shǐ beginning / start 無始輪迴諸有中
284 1 happy / glad / cheerful / joyful 富樂豐饒生勝族
285 1 下次 xiàcì next time 已下次第如常
286 1 zèng to give a present 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
287 1 諸天 zhūtiān devas 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
288 1 xiào to smile / to laugh 南謨一切如來福德聚金剛笑等
289 1 正號 zhèng hào plus sign 正號大廣智大興善寺三藏沙門
290 1 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 南謨一切如來真如熏金剛焚香等
291 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 正號大廣智大興善寺三藏沙門
292 1 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 不捨悲願救世間
293 1 三千 sān qiān three thousand 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
294 1 shí ten 四無礙辯十自在
295 1 yuè pleased 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
296 1 平等 píngděng be equal in social status 常住三世平等一切三寶
297 1 mán beautiful 南謨一切如來大覺分金剛鬘等
298 1 jìn to enter 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
299 1 bái white 白眾等各念此時清淨偈
300 1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 六通諸禪悉圓滿
301 1 special / unique / distinguished 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
302 1 fàn Sanskrit 初禮請佛梵歎依常
303 1 金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密三摩地禮懺文 Jīngāng Dǐng Jīng Jīngāng Jiè dàdào chǎng Pílúzhēnà Rúlái zì shòuyòng shēn nèi zhèng zhì juànshǔ Fǎshēn yìmíng fó zuìshàng chéng mìmì sānmódì Lǐ Chàn wén Jingang Ding Jing Jingang Jie Dadao Chang Piluzhena Rulai Zi Shouyong Shen Nei Zheng Zhi Juanshu Fashen Yiming Fo Zuishang Cheng Mimi Sanmodi Li Chan Wen 金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密三摩地禮懺文
304 1 現證 xiàn zhèng immediate realization 現證菩提內眷屬
305 1 to gather / to collect 所集善根盡隨喜
306 1 again / more / repeatedly 復觀諸佛坐道樹
307 1 song / lyrics 南謨一切如來妙法音金剛歌等
308 1 shì to match 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
309 1 不空成就佛 Bù Kōng Chéngjiù Fó Amoghasiddhi Buddha 南謨作變化身不空成就佛
310 1 according to 初禮請佛梵歎依常
311 1 chén Chen 我今陳懺亦如是
312 1 niàn to read aloud 白眾等各念此時清淨偈
313 1 tóng like / same / similar 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
314 1 yīng should / ought 又應深發歡喜心
315 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 取說不可得
316 1 遮那 zhēnà Vairocana 遮那如來自受用身內證智眷屬
317 1 belly / skin 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
318 1 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 南謨一切如來妙法音金剛歌等
319 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 遠離愚迷具悲智
320 1 如常 rú cháng as usual 已下次第如常
321 1 影像 yǐngxiàng an image 諸法如影像
322 1 jiǔ old 我皆勸請令久住
323 1 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple 正號大廣智大興善寺三藏沙門
324 1 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
325 1 盡十方 jìnshífāng everywhere 南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不可說微
326 1 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不可說微
327 1 zhào to illuminate / to shine 覺眼開敷照三有
328 1 大覺 dà jué supreme bodhi / enlightenment 南謨一切如來大覺分金剛鬘等
329 1 自性身 zìxìngshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
330 1 zhǔ owner 所有如來三界主
331 1 jiǔ nine 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
332 1 a family clan 富樂豐饒生勝族
333 1 héng constant / regular / persistent 眷屬廣多恒熾盛

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
一切 yīqiè all, everything
南谟 南謨 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
biàn everywhere fragrant / paricitra
如来 如來
 1. Rúlái
 2. Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
法界
 1. fǎjiè
 2. fǎjiè
 3. fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
虚空 虛空
 1. xūkōng
 2. xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
一切诸佛 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
生身 shēng shēn the physical body of a Buddha

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya / Aksobhya Buddha
宝生佛 寶生佛 Bǎoshēng Fó
 1. Ratnasambhava Buddha
 2. Jewel-Born Buddha
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
不空成就佛 Bù Kōng Chéngjiù Fó Amoghasiddhi Buddha
大兴善寺 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
阿弥陀佛 阿彌陀佛 Ēmítuó Fó
 1. Amitabha Buddha / Amitābha Buddha
 2. Amitabha Buddha
法佛 fǎfó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
广智 廣智 guǎngzhì Guangzhi
金刚顶经 金剛頂經 Jīngāng Dǐng Jīng Diamond Peak Sutra / Jingang Ding Jing / Vajraśekharasūtra
金刚顶经金刚界大道场毘卢遮那如来自受用身内证智眷属法身异名佛最上乘秘密三摩地礼忏文 金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密三摩地禮懺文 Jīngāng Dǐng Jīng Jīngāng Jiè dàdào chǎng Pílúzhēnà Rúlái zì shòuyòng shēn nèi zhèng zhì juànshǔ Fǎshēn yìmíng fó zuìshàng chéng mìmì sānmódì Lǐ Chàn wén Jingang Ding Jing Jingang Jie Dadao Chang Piluzhena Rulai Zi Shouyong Shen Nei Zheng Zhi Juanshu Fashen Yiming Fo Zuishang Cheng Mimi Sanmodi Li Chan Wen
金刚界 金剛界 Jīngāng Jiè kongōkai / vajradhatu / diamond realm
金刚萨埵 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva
礼忏 禮懺 Lǐ Chàn liturgy for confession
轮迴 輪迴 Lúnhuí
 1. Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
 2. Cycle of Rebirth
 3. rebirth
卢遮那 盧遮那 lúzhēnà Vairocana
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
毘卢 毘盧 pílú Vairocana
毘卢遮那 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
普贤 普賢 Pǔxián Samantabhadra
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
身口意业 身口意業 Sān Yè the Three Karmas / physical, verbal, and mental karma
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
胜庄 勝莊 shèngzhuāng Seungjang
世主 shì zhǔ Lord of the world / Brahmā
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
遮那 zhēnà Vairocana
智慧门 智慧門 zhì huì mén The Gate of Wisdom
自性身 zìxìngshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 147.

Simplified Traditional Pinyin English
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
八难 八難 Bā Nán The Eight Difficulties
悲智 bēi zhì
 1. compassion and wisdom
 2. Compassion and Wisdom
悲愿 悲願 bēiyuàn
 1. the great pitying vow to save all sentient beings
 2. Compassionate Vow
biàn everywhere fragrant / paricitra
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
不可得 bù kě dé unobtainable
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
chàn a ritual for confessing sins
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
cháng eternal / nitya
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
成所作智 chéng suǒ zuò zhì Wisdom of perfect conduct
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
an element
大觉 大覺 dà jué supreme bodhi / enlightenment
大圆镜智 大圓鏡智 dà yuán jìng zhì
 1. Perfect Mirrorlike Wisdom / perfect mirror-like wisdom
 2. Great Perfect Mirror Wisdom
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
道树 道樹 dàoshù bodhi tree / pippala / sacred fig tree
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
焚香 fén xiāng
 1. to burn incense
 2. Burning Incense
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福智 fúzhì
 1. merit and wisdom
 2. Fortune and Wisdom
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
海会 海會 hǎi huì
 1. assembly of monastics
 2. assembly of saints
 3. cemetery
héng Eternity
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
gatha / hymn / verse
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
坚固 堅固 jiāngù sāla
jiào
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
羯磨 jiémó karma
jìn diligence / perseverance
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚拳 金剛拳 jīngāng quán vajra fist
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
净妙 淨妙 jìngmiào pure and subtle
尽十方 盡十方 jìnshífāng everywhere
救世 jiùshì to save / to be saved
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Joy
礼请 禮請 lǐ qǐng Request for Teachings
莲花 蓮花 liánhuā lotus
六通 liù tōng six supernatural powers
曼茶罗 曼茶羅 màncháluó mandala
miào Wonderful
妙观察智 妙觀察智 miào guānchá zhì Wisdom of Profound Insight / Wisdom of perfect insight
南谟 南謨 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge
内证 內證 nèi zhèng personal realization / inner understanding / pratyātmādhigama
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
平等性智 píngděng xìng zhì Wisdom of universal equality
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
普照 pǔzhào Universally Shines
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
clinging / grasping /upādāna
劝请 勸請 quànqǐng to request / to implore
Thus
如是 rúshì thus, so
三宝 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三千 sān qiān three thousand-fold
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三业 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions
三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
刹土 剎土 Shātǔ kṣetra / homeland / country / land
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēn body / kāya
shēng birth
生身 shēng shēn the physical body of a Buddha
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
shì loka / a world
世界海 shìjiè hǎi oceans of worlds
施主 shīzhǔ
 1. an alms giver / a donor
 2. benefactor
shòu feelings / sensations
受用 shòuyòng Benefit
四摄 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing
四无碍辩 四無礙辯 sì wúàibiàn the four unhindered powers of understanding
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
tóng a pillar with a Buddhist inscription
涂香 塗香 túxiāng to annoint
wēi subtlety
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
Joy
现证 現證 xiàn zhèng immediate realization
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
行愿 行願 xíng yuàn
 1. cultivation and vows
 2. Act on Your Vows
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
yán a garland / an adornment / avataṃsa
karma / kamma / karmic deeds / actions
upadhi / bonds / substratum
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
一切 yīqiè all, everything
一切诸佛 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
yuàn a vow
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
zhì Wisdom
智相 zhì xiāng discriminating intellect
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
zhù to attach / to abide / to dwell on
zhǔ abbot
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
自受用身 zì shòuyòngshēn enjoyment body for the self
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease