Glossary and Vocabulary for Vajra Crown Tantra Vajradhatu Bodhimanda Vairocana Tathagata Sambhogakaya Inner Realization Wisdom Dharma Body, also known as the Supreme Buddha Vehicle Esoteric Liturgy (Jingang Ding Jing Jingang Jie Dadao Chang Piluzhena Rulai Zi Shouyong Shen Nei Zheng Zhi Juanshu Fashen Yiming Fo Zuishang Cheng Mimi Sanmodi Li Chan Wen) 金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密三摩地禮懺文, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 38 南謨 nánmó namo; to pay respect to; homage 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
2 36 děng et cetera; and so on 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
3 36 děng to wait 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
4 36 děng to be equal 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
5 36 děng degree; level 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
6 36 děng to compare 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
7 36 děng same; equal; sama 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
8 34 jìn to the greatest extent; utmost 盡虛空遍
9 34 jìn perfect; flawless 盡虛空遍
10 34 jìn to give priority to; to do one's utmost 盡虛空遍
11 34 jìn to vanish 盡虛空遍
12 34 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 盡虛空遍
13 34 jìn to die 盡虛空遍
14 34 jìn exhaustion; kṣaya 盡虛空遍
15 32 biàn all; complete 盡虛空遍
16 32 biàn to be covered with 盡虛空遍
17 32 biàn everywhere; sarva 盡虛空遍
18 32 biàn pervade; visva 盡虛空遍
19 32 biàn everywhere fragrant; paricitra 盡虛空遍
20 30 金剛 jīngāng a diamond 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
21 30 金剛 jīngāng King Kong 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
22 30 金剛 jīngāng a hard object 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
23 30 金剛 jīngāng gorilla 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
24 30 金剛 jīngāng diamond 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
25 30 金剛 jīngāng vajra 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
26 30 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
27 30 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
28 30 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
29 28 虛空 xūkōng empty space 盡虛空遍
30 28 虛空 xūkōng the sky; space 盡虛空遍
31 28 虛空 xūkōng vast emptiness 盡虛空遍
32 28 虛空 xūkōng Void 盡虛空遍
33 28 虛空 xūkōng the sky; gagana 盡虛空遍
34 28 虛空 xūkōng space; ākāśa 盡虛空遍
35 28 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 南謨一切如來菩提心金剛薩埵等
36 20 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
37 16 體性 tǐxìng svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature 遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛
38 16 生身 shēng shēn the physical body of a Buddha 遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛
39 16 同一 tóngyī identical; same 遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛
40 15 金剛界 jīngāng jiè kongōkai; vajradhatu; diamond realm 金剛頂經金剛界大道場毘盧
41 15 一切 yīqiè temporary 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
42 15 一切 yīqiè the same 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
43 12 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
44 9 波羅蜜 bōluómì jack fruit 南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生
45 9 波羅蜜 bōluómì paramita 南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生
46 9 波羅蜜 bōluómì paramita; pāramitā; perfection 南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生
47 9 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
48 9 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
49 9 供養 gòngyǎng offering 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
50 9 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
51 8 雲海 yúnhǎi sea of clouds 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
52 7 big; huge; large 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
53 7 Kangxi radical 37 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
54 7 great; major; important 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
55 7 size 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
56 7 old 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
57 7 oldest; earliest 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
58 7 adult 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
59 7 dài an important person 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
60 7 senior 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
61 7 an element 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
62 7 great; mahā 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
63 6 to assemble; to meet together 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
64 6 to store up; to collect; to amass 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
65 6 to levy; to impose [a tax] 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
66 6 a village 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
67 6 a crowd 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
68 6 savings 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
69 6 至心 zhìxīn sincerity 至心懺悔
70 6 zhì wisdom; knowledge; understanding 遮那如來自受用身內證智眷屬
71 6 zhì care; prudence 遮那如來自受用身內證智眷屬
72 6 zhì Zhi 遮那如來自受用身內證智眷屬
73 6 zhì clever 遮那如來自受用身內證智眷屬
74 6 zhì Wisdom 遮那如來自受用身內證智眷屬
75 6 zhì jnana; knowing 遮那如來自受用身內證智眷屬
76 5 福德 fúdé Fortune and Virtue 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
77 5 福德 fúdé Merit and Virtue 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
78 5 福德 fúdé merit earned; reward; good fortune and good moral conduct 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
79 5 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
80 5 懺悔 chànhuǐ to confess; to repent 懺悔
81 5 懺悔 chànhuǐ to repent 懺悔
82 5 懺悔 chànhuǐ repentance; pāpadeśanā 懺悔
83 5 隨喜 suíxǐ to rejoice [in the welfare of others] 心隨喜
84 5 隨喜 suíxǐ anumodana; admiration 心隨喜
85 5 Buddha; Awakened One 法身異名佛最上乘祕密三摩地
86 5 relating to Buddhism 法身異名佛最上乘祕密三摩地
87 5 a statue or image of a Buddha 法身異名佛最上乘祕密三摩地
88 5 a Buddhist text 法身異名佛最上乘祕密三摩地
89 5 to touch; to stroke 法身異名佛最上乘祕密三摩地
90 5 Buddha 法身異名佛最上乘祕密三摩地
91 5 Buddha; Awakened One 法身異名佛最上乘祕密三摩地
92 5 shēn human body; torso 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
93 5 shēn Kangxi radical 158 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
94 5 shēn self 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
95 5 shēn life 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
96 5 shēn an object 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
97 5 shēn a lifetime 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
98 5 shēn moral character 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
99 5 shēn status; identity; position 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
100 5 shēn pregnancy 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
101 5 juān India 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
102 5 shēn body; kāya 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
103 5 chén dust; dirt 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
104 5 chén a trace; a track 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
105 5 chén ashes; cinders 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
106 5 chén a war; a battle 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
107 5 chén this world 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
108 5 chén Chen 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
109 5 chén to pollute 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
110 5 chén dust; an object; an object of one of the senses; a defilement; a contanimating object 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
111 5 chén an atom; aṇu 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
112 5 歸命 guīmìng to devote one's life 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
113 5 歸命 guīmìng namo; to pay respect to; homage 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
114 5 菩薩 púsà bodhisattva 南謨一切如來四攝智金剛鉤菩薩等
115 5 菩薩 púsà bodhisattva 南謨一切如來四攝智金剛鉤菩薩等
116 5 菩薩 púsà bodhisattva 南謨一切如來四攝智金剛鉤菩薩等
117 5 菩提心 pútíxīn bodhi mind 南謨一切如來菩提心金剛薩埵等
118 5 菩提心 pútíxīn bodhicitta; aspiration to enlightenment 南謨一切如來菩提心金剛薩埵等
119 5 Kangxi radical 49 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
120 5 to bring to an end; to stop 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
121 5 to complete 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
122 5 to demote; to dismiss 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
123 5 to recover from an illness 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
124 5 former; pūrvaka 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
125 4 智慧門 zhì huì mén Gate of Wisdom 南謨一切如來智慧門金剛法等
126 4 出生 chūshēng to be born 南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生
127 4 empty; devoid of content; void 盡虛
128 4 false 盡虛
129 4 hill; mound 盡虛
130 4 Xu; Barrens 盡虛
131 4 ruins 盡虛
132 4 empty space 盡虛
133 4 a hole; a void 盡虛
134 4 the sky 盡虛
135 4 weakness 盡虛
136 4 sparse; rare 盡虛
137 4 weak; not substantial 盡虛
138 4 a direction 盡虛
139 4 flustered 盡虛
140 4 modest 盡虛
141 4 to empty 盡虛
142 4 death 盡虛
143 4 false; mithya 盡虛
144 4 empty; in vain; tuccha 盡虛
145 4 kōng empty; void; hollow 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
146 4 kòng free time 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
147 4 kòng to empty; to clean out 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
148 4 kōng the sky; the air 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
149 4 kōng in vain; for nothing 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
150 4 kòng vacant; unoccupied 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
151 4 kòng empty space 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
152 4 kōng without substance 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
153 4 kōng to not have 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
154 4 kòng opportunity; chance 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
155 4 kōng vast and high 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
156 4 kōng impractical; ficticious 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
157 4 kòng blank 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
158 4 kòng expansive 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
159 4 kòng lacking 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
160 4 kōng plain; nothing else 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
161 4 kōng Emptiness 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
162 4 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
163 4 勸請 quànqǐng to request; to implore 勸請
164 4 精進 jīngjìn to be diligent 南謨一切如來大精進金剛業等
165 4 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 南謨一切如來大精進金剛業等
166 4 精進 jīngjìn Be Diligent 南謨一切如來大精進金剛業等
167 4 精進 jīngjìn diligence 南謨一切如來大精進金剛業等
168 4 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 南謨一切如來大精進金剛業等
169 4 method; way 盡虛空遍法
170 4 France 盡虛空遍法
171 4 the law; rules; regulations 盡虛空遍法
172 4 the teachings of the Buddha; Dharma 盡虛空遍法
173 4 a standard; a norm 盡虛空遍法
174 4 an institution 盡虛空遍法
175 4 to emulate 盡虛空遍法
176 4 magic; a magic trick 盡虛空遍法
177 4 punishment 盡虛空遍法
178 4 Fa 盡虛空遍法
179 4 a precedent 盡虛空遍法
180 4 a classification of some kinds of Han texts 盡虛空遍法
181 4 relating to a ceremony or rite 盡虛空遍法
182 4 Dharma 盡虛空遍法
183 4 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 盡虛空遍法
184 4 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 盡虛空遍法
185 4 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 盡虛空遍法
186 4 quality; characteristic 盡虛空遍法
187 4 yuàn to hope; to wish; to desire 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
188 4 yuàn hope 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
189 4 yuàn to be ready; to be willing 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
190 4 yuàn to ask for; to solicit 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
191 4 yuàn a vow 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
192 4 yuàn diligent; attentive 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
193 4 yuàn to prefer; to select 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
194 4 yuàn to admire 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
195 4 yuàn a vow; pranidhana 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
196 4 shā to brake (a vehicle) 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
197 4 chà Buddhist monastery or temple 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
198 4 chà sign; mark; symbol 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
199 4 shā land 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
200 4 shā canopy; chattra 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
201 4 cháng Chang 初禮請佛梵歎依常
202 4 cháng common; general; ordinary 初禮請佛梵歎依常
203 4 cháng a principle; a rule 初禮請佛梵歎依常
204 4 cháng eternal; nitya 初禮請佛梵歎依常
205 4 zhōng middle 塵剎土海會中
206 4 zhōng medium; medium sized 塵剎土海會中
207 4 zhōng China 塵剎土海會中
208 4 zhòng to hit the mark 塵剎土海會中
209 4 zhōng midday 塵剎土海會中
210 4 zhōng inside 塵剎土海會中
211 4 zhōng during 塵剎土海會中
212 4 zhōng Zhong 塵剎土海會中
213 4 zhōng intermediary 塵剎土海會中
214 4 zhōng half 塵剎土海會中
215 4 zhòng to reach; to attain 塵剎土海會中
216 4 zhòng to suffer; to infect 塵剎土海會中
217 4 zhòng to obtain 塵剎土海會中
218 4 zhòng to pass an exam 塵剎土海會中
219 4 zhōng middle 塵剎土海會中
220 4 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
221 4 頂禮 dǐnglǐ Prostration 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
222 4 xīn heart [organ] 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
223 4 xīn Kangxi radical 61 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
224 4 xīn mind; consciousness 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
225 4 xīn the center; the core; the middle 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
226 4 xīn one of the 28 star constellations 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
227 4 xīn heart 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
228 4 xīn emotion 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
229 4 xīn intention; consideration 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
230 4 xīn disposition; temperament 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
231 4 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
232 3 毘盧遮那佛 pílúzhēnàfó Vairocana Buddha 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
233 3 法身 Fǎshēn Dharma body 法身異名佛最上乘祕密三摩地
234 3 法身 fǎshēn Dharma Body 法身異名佛最上乘祕密三摩地
235 3 Yi 我今陳懺亦如是
236 3 眷屬 juànshǔ family members; family dependents 遮那如來自受用身內證智眷屬
237 3 眷屬 juànshǔ husband and wife 遮那如來自受用身內證智眷屬
238 3 如來 rúlái Tathagata 遮那如來自受用身內證智眷屬
239 3 如來 Rúlái Tathagata 遮那如來自受用身內證智眷屬
240 3 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 遮那如來自受用身內證智眷屬
241 3 shēng to be born; to give birth 遠離八難生無難
242 3 shēng to live 遠離八難生無難
243 3 shēng raw 遠離八難生無難
244 3 shēng a student 遠離八難生無難
245 3 shēng life 遠離八難生無難
246 3 shēng to produce; to give rise 遠離八難生無難
247 3 shēng alive 遠離八難生無難
248 3 shēng a lifetime 遠離八難生無難
249 3 shēng to initiate; to become 遠離八難生無難
250 3 shēng to grow 遠離八難生無難
251 3 shēng unfamiliar 遠離八難生無難
252 3 shēng not experienced 遠離八難生無難
253 3 shēng hard; stiff; strong 遠離八難生無難
254 3 shēng having academic or professional knowledge 遠離八難生無難
255 3 shēng a male role in traditional theatre 遠離八難生無難
256 3 shēng gender 遠離八難生無難
257 3 shēng to develop; to grow 遠離八難生無難
258 3 shēng to set up 遠離八難生無難
259 3 shēng a prostitute 遠離八難生無難
260 3 shēng a captive 遠離八難生無難
261 3 shēng a gentleman 遠離八難生無難
262 3 shēng Kangxi radical 100 遠離八難生無難
263 3 shēng unripe 遠離八難生無難
264 3 shēng nature 遠離八難生無難
265 3 shēng to inherit; to succeed 遠離八難生無難
266 3 shēng destiny 遠離八難生無難
267 3 shēng birth 遠離八難生無難
268 3 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛菩薩行願中
269 3 wén writing; text 禮懺文
270 3 wén Kangxi radical 67 禮懺文
271 3 wén Wen 禮懺文
272 3 wén lines or grain on an object 禮懺文
273 3 wén culture 禮懺文
274 3 wén refined writings 禮懺文
275 3 wén civil; non-military 禮懺文
276 3 wén to conceal a fault; gloss over 禮懺文
277 3 wén wen 禮懺文
278 3 wén ornamentation; adornment 禮懺文
279 3 wén to ornament; to adorn 禮懺文
280 3 wén beautiful 禮懺文
281 3 wén a text; a manuscript 禮懺文
282 3 wén a group responsible for ritual and music 禮懺文
283 3 wén the text of an imperial order 禮懺文
284 3 wén liberal arts 禮懺文
285 3 wén a rite; a ritual 禮懺文
286 3 wén a tattoo 禮懺文
287 3 wén a classifier for copper coins 禮懺文
288 3 wén text; grantha 禮懺文
289 3 wén letter; vyañjana 禮懺文
290 3 self 我今陳懺亦如是
291 3 [my] dear 我今陳懺亦如是
292 3 Wo 我今陳懺亦如是
293 3 self; atman; attan 我今陳懺亦如是
294 3 ga 我今陳懺亦如是
295 3 禮懺 lǐ chàn liturgy for confession 禮懺文
296 3 chǎng an open space; a courtyard 金剛頂經金剛界大道場毘盧
297 3 cháng an event; a show 金剛頂經金剛界大道場毘盧
298 3 chǎng a religious space; a ritual area 金剛頂經金剛界大道場毘盧
299 3 chǎng an arena 金剛頂經金剛界大道場毘盧
300 3 chǎng a field; a plot of land; a pasture 金剛頂經金剛界大道場毘盧
301 3 chǎng an electrical, magnetic, or gravitational field 金剛頂經金剛界大道場毘盧
302 3 chǎng a place; a site; a location 金剛頂經金剛界大道場毘盧
303 3 chǎng a stage 金剛頂經金剛界大道場毘盧
304 3 chǎng an open space; a place; maṇḍa 金剛頂經金剛界大道場毘盧
305 3 jiè border; boundary 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
306 3 jiè kingdom 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
307 3 jiè territory; region 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
308 3 jiè the world 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
309 3 jiè scope; extent 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
310 3 jiè erathem; stratigraphic unit 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
311 3 jiè to divide; to define a boundary 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
312 3 jiè to adjoin 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
313 3 jiè dhatu; realm; field; domain 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
314 3 business; industry 南謨一切如來大精進金剛業等
315 3 activity; actions 南謨一切如來大精進金剛業等
316 3 order; sequence 南謨一切如來大精進金剛業等
317 3 to continue 南謨一切如來大精進金剛業等
318 3 to start; to create 南謨一切如來大精進金剛業等
319 3 karma 南謨一切如來大精進金剛業等
320 3 hereditary trade; legacy 南謨一切如來大精進金剛業等
321 3 a course of study; training 南謨一切如來大精進金剛業等
322 3 a cause; an undertaking; an enterprise; an achievment; a pursuit 南謨一切如來大精進金剛業等
323 3 an estate; a property 南謨一切如來大精進金剛業等
324 3 an achievement 南謨一切如來大精進金剛業等
325 3 to engage in 南謨一切如來大精進金剛業等
326 3 Ye 南謨一切如來大精進金剛業等
327 3 a horizontal board 南謨一切如來大精進金剛業等
328 3 an occupation 南謨一切如來大精進金剛業等
329 3 a kind of musical instrument 南謨一切如來大精進金剛業等
330 3 a book 南謨一切如來大精進金剛業等
331 3 actions; karma; karman 南謨一切如來大精進金剛業等
332 3 迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā 心迴向
333 2 wéi to act as; to serve 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
334 2 wéi to change into; to become 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
335 2 wéi to be; is 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
336 2 wéi to do 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
337 2 wèi to support; to help 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
338 2 wéi to govern 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
339 2 wèi to be; bhū 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
340 2 zuò to sit 復觀諸佛坐道樹
341 2 zuò to ride 復觀諸佛坐道樹
342 2 zuò to visit 復觀諸佛坐道樹
343 2 zuò a seat 復觀諸佛坐道樹
344 2 zuò to hold fast to; to stick to 復觀諸佛坐道樹
345 2 zuò to be in a position 復觀諸佛坐道樹
346 2 zuò to convict; to try 復觀諸佛坐道樹
347 2 zuò to stay 復觀諸佛坐道樹
348 2 zuò to kneel 復觀諸佛坐道樹
349 2 zuò to violate 復觀諸佛坐道樹
350 2 zuò to sit; niṣad 復觀諸佛坐道樹
351 2 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 復觀諸佛坐道樹
352 2 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 遠離八難生無難
353 2 遠離 yuǎnlí to be aloof 遠離八難生無難
354 2 遠離 yuǎnlí to far off 遠離八難生無難
355 2 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa 遠離八難生無難
356 2 所生 suǒshēng parents (father and mother) 身口意業所生罪
357 2 fèn to offer; to present 不空奉
358 2 fèng to receive; to receive with respect 不空奉
359 2 fèng to believe in 不空奉
360 2 fèng a display of respect 不空奉
361 2 fèng to revere 不空奉
362 2 fèng salary 不空奉
363 2 fèng to serve 不空奉
364 2 fèng Feng 不空奉
365 2 fèng to politely request 不空奉
366 2 fèng to offer with both hands 不空奉
367 2 fèng a term of respect 不空奉
368 2 fèng to help 不空奉
369 2 fèng offer; upanī 不空奉
370 2 三世 sān shì Three Periods of Time 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
371 2 三世 sān shì past, present, and future 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
372 2 yīn cause; reason 南謨一切如來智慧門金剛因等
373 2 yīn to accord with 南謨一切如來智慧門金剛因等
374 2 yīn to follow 南謨一切如來智慧門金剛因等
375 2 yīn to rely on 南謨一切如來智慧門金剛因等
376 2 yīn via; through 南謨一切如來智慧門金剛因等
377 2 yīn to continue 南謨一切如來智慧門金剛因等
378 2 yīn to receive 南謨一切如來智慧門金剛因等
379 2 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 南謨一切如來智慧門金剛因等
380 2 yīn to seize an opportunity 南謨一切如來智慧門金剛因等
381 2 yīn to be like 南謨一切如來智慧門金剛因等
382 2 yīn a standrd; a criterion 南謨一切如來智慧門金剛因等
383 2 yīn cause; hetu 南謨一切如來智慧門金剛因等
384 2 bǎo a treasure; a valuable item 南謨平等性智寶波羅蜜出生
385 2 bǎo treasured; cherished 南謨平等性智寶波羅蜜出生
386 2 bǎo a jewel; gem 南謨平等性智寶波羅蜜出生
387 2 bǎo precious 南謨平等性智寶波羅蜜出生
388 2 bǎo noble 南謨平等性智寶波羅蜜出生
389 2 bǎo an imperial seal 南謨平等性智寶波羅蜜出生
390 2 bǎo a unit of currency 南謨平等性智寶波羅蜜出生
391 2 bǎo Bao 南謨平等性智寶波羅蜜出生
392 2 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 南謨平等性智寶波羅蜜出生
393 2 bǎo jewel; gem; mani 南謨平等性智寶波羅蜜出生
394 2 祕密 mìmì a secret 法身異名佛最上乘祕密三摩地
395 2 祕密 mìmì secret 法身異名佛最上乘祕密三摩地
396 2 內證 nèi zhèng personal realization; inner understanding; pratyātmādhigama 遮那如來自受用身內證智眷屬
397 2 suǒ a few; various; some 如佛菩薩所懺悔
398 2 suǒ a place; a location 如佛菩薩所懺悔
399 2 suǒ indicates a passive voice 如佛菩薩所懺悔
400 2 suǒ an ordinal number 如佛菩薩所懺悔
401 2 suǒ meaning 如佛菩薩所懺悔
402 2 suǒ garrison 如佛菩薩所懺悔
403 2 suǒ place; pradeśa 如佛菩薩所懺悔
404 2 kāi to open 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
405 2 kāi Kai 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
406 2 kāi to hold an event 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
407 2 kāi to drive; to operate 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
408 2 kāi to boil 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
409 2 kāi to melt 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
410 2 kāi to come loose; to break open 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
411 2 kāi to depart; to move 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
412 2 kāi to write 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
413 2 kāi to issue 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
414 2 kāi to lift restrictions 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
415 2 kāi indicates expansion or continuation of a process 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
416 2 kāi to switch on 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
417 2 kāi to run; to set up 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
418 2 kāi to fire 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
419 2 kāi to eat 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
420 2 kāi to clear 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
421 2 kāi to divide 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
422 2 kāi a division of standard size paper 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
423 2 kāi to develop land; to reclaim land 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
424 2 kāi to reveal; to display 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
425 2 kāi to inspire 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
426 2 kāi open 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
427 2 to know; to learn about; to comprehend 悉能滿足波羅蜜
428 2 detailed 悉能滿足波羅蜜
429 2 to elaborate; to expound 悉能滿足波羅蜜
430 2 to exhaust; to use up 悉能滿足波羅蜜
431 2 strongly 悉能滿足波羅蜜
432 2 Xi 悉能滿足波羅蜜
433 2 all; kṛtsna 悉能滿足波羅蜜
434 2 zhòng many; numerous 諸佛菩薩妙眾中
435 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 諸佛菩薩妙眾中
436 2 zhòng general; common; public 諸佛菩薩妙眾中
437 2 yán stern; serious; strict; severe; austere 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
438 2 yán Yan 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
439 2 yán urgent 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
440 2 yán meticulous; rigorous 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
441 2 yán harsh; cruel 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
442 2 yán majestic; impressive 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
443 2 yán a precaution 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
444 2 yán solemn and respectful 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
445 2 yán to set in order 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
446 2 yán inspiring respect; formidable 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
447 2 yán fierce; violent 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
448 2 yán to command; to instruct 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
449 2 yán father 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
450 2 yán to fear 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
451 2 yán to respect 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
452 2 yán adornment; alaṃkṛta 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
453 2 yán a garland; an adornment; avataṃsa 南謨一切如來勝莊嚴金剛花等
454 2 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 白眾等各念此時清淨偈
455 2 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 白眾等各念此時清淨偈
456 2 清淨 qīngjìng concise 白眾等各念此時清淨偈
457 2 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 白眾等各念此時清淨偈
458 2 清淨 qīngjìng pure and clean 白眾等各念此時清淨偈
459 2 清淨 qīngjìng purity 白眾等各念此時清淨偈
460 2 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 白眾等各念此時清淨偈
461 2 good fortune; happiness; luck 金剛三業所生福
462 2 Fujian 金剛三業所生福
463 2 wine and meat used in ceremonial offerings 金剛三業所生福
464 2 Fortune 金剛三業所生福
465 2 merit; blessing; punya 金剛三業所生福
466 2 fortune; blessing; svasti 金剛三業所生福
467 2 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment 毘盧遮那互體
468 2 dēng a lamp; a lantern 南謨一切如來常普照金剛燈等
469 2 dēng a lamp; a lantern 南謨一切如來常普照金剛燈等
470 2 堅固 jiāngù solid; firm; hard; stable; steadfast 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
471 2 堅固 jiāngù sāla 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
472 2 堅固 jiāngù Kevaṭṭạ 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
473 2 Kangxi radical 71 無始輪迴諸有中
474 2 to not have; without 無始輪迴諸有中
475 2 mo 無始輪迴諸有中
476 2 to not have 無始輪迴諸有中
477 2 Wu 無始輪迴諸有中
478 2 mo 無始輪迴諸有中
479 2 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 法身異名佛最上乘祕密三摩地
480 2 不可說 bù kě shuō indescribable; unspeakable 南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不可說微
481 2 不可說 bù kě shuō inexplicable 南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不可說微
482 2 zhù to dwell; to live; to reside 我皆勸請令久住
483 2 zhù to stop; to halt 我皆勸請令久住
484 2 zhù to retain; to remain 我皆勸請令久住
485 2 zhù to lodge at [temporarily] 我皆勸請令久住
486 2 zhù verb complement 我皆勸請令久住
487 2 zhù attaching; abiding; dwelling on 我皆勸請令久住
488 2 三十七尊 sānshíqī zūn thirty-seven worthies 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
489 2 毘盧 pílú Vairocana 金剛頂經金剛界大道場毘盧
490 2 chéng to mount; to climb onto 法身異名佛最上乘祕密三摩地
491 2 chéng to multiply 法身異名佛最上乘祕密三摩地
492 2 shèng a vehicle; a chariot; a carriage 法身異名佛最上乘祕密三摩地
493 2 chéng to ride 法身異名佛最上乘祕密三摩地
494 2 chéng to make use of; to take advantage of; to comply with 法身異名佛最上乘祕密三摩地
495 2 chéng to prevail 法身異名佛最上乘祕密三摩地
496 2 chéng to pursue 法身異名佛最上乘祕密三摩地
497 2 chéng to calculate 法身異名佛最上乘祕密三摩地
498 2 chéng a four horse team 法身異名佛最上乘祕密三摩地
499 2 chéng to drive; to control 法身異名佛最上乘祕密三摩地
500 2 chéng Cheng 法身異名佛最上乘祕密三摩地

Frequencies of all Words

Top 683

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 38 南謨 nánmó namo; to pay respect to; homage 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
2 36 děng et cetera; and so on 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
3 36 děng to wait 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
4 36 děng degree; kind 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
5 36 děng plural 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
6 36 děng to be equal 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
7 36 děng degree; level 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
8 36 děng to compare 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
9 36 děng same; equal; sama 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
10 34 jìn to the greatest extent; utmost 盡虛空遍
11 34 jìn all; every 盡虛空遍
12 34 jìn perfect; flawless 盡虛空遍
13 34 jìn to give priority to; to do one's utmost 盡虛空遍
14 34 jìn furthest; extreme 盡虛空遍
15 34 jìn to vanish 盡虛空遍
16 34 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 盡虛空遍
17 34 jìn to be within the limit 盡虛空遍
18 34 jìn all; every 盡虛空遍
19 34 jìn to die 盡虛空遍
20 34 jìn exhaustion; kṣaya 盡虛空遍
21 32 biàn turn; one time 盡虛空遍
22 32 biàn all; complete 盡虛空遍
23 32 biàn everywhere; common 盡虛空遍
24 32 biàn to be covered with 盡虛空遍
25 32 biàn everywhere; sarva 盡虛空遍
26 32 biàn pervade; visva 盡虛空遍
27 32 biàn everywhere fragrant; paricitra 盡虛空遍
28 30 金剛 jīngāng a diamond 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
29 30 金剛 jīngāng King Kong 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
30 30 金剛 jīngāng a hard object 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
31 30 金剛 jīngāng gorilla 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
32 30 金剛 jīngāng diamond 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
33 30 金剛 jīngāng vajra 南謨金剛堅固自性身阿閦佛
34 30 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
35 30 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
36 30 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
37 28 虛空 xūkōng empty space 盡虛空遍
38 28 虛空 xūkōng the sky; space 盡虛空遍
39 28 虛空 xūkōng vast emptiness 盡虛空遍
40 28 虛空 xūkōng Void 盡虛空遍
41 28 虛空 xūkōng the sky; gagana 盡虛空遍
42 28 虛空 xūkōng space; ākāśa 盡虛空遍
43 28 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 南謨一切如來菩提心金剛薩埵等
44 20 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
45 16 體性 tǐxìng svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature 遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛
46 16 生身 shēng shēn the physical body of a Buddha 遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛
47 16 同一 tóngyī identical; same 遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛
48 15 金剛界 jīngāng jiè kongōkai; vajradhatu; diamond realm 金剛頂經金剛界大道場毘盧
49 15 一切 yīqiè all; every; everything 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
50 15 一切 yīqiè temporary 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
51 15 一切 yīqiè the same 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
52 15 一切 yīqiè generally 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
53 15 一切 yīqiè all, everything 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
54 15 一切 yīqiè all; sarva 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
55 12 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
56 9 波羅蜜 bōluómì jack fruit 南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生
57 9 波羅蜜 bōluómì paramita 南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生
58 9 波羅蜜 bōluómì paramita; pāramitā; perfection 南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生
59 9 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
60 9 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
61 9 供養 gòngyǎng offering 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
62 9 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
63 8 雲海 yúnhǎi sea of clouds 遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
64 7 big; huge; large 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
65 7 Kangxi radical 37 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
66 7 great; major; important 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
67 7 size 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
68 7 old 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
69 7 greatly; very 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
70 7 oldest; earliest 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
71 7 adult 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
72 7 tài greatest; grand 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
73 7 dài an important person 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
74 7 senior 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
75 7 approximately 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
76 7 tài greatest; grand 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
77 7 an element 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
78 7 great; mahā 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
79 6 to assemble; to meet together 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
80 6 to store up; to collect; to amass 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
81 6 to levy; to impose [a tax] 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
82 6 a village 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
83 6 a crowd 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
84 6 savings 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
85 6 至心 zhìxīn sincerity 至心懺悔
86 6 至心 zhìxīn sincerely; heartedly 至心懺悔
87 6 zhì wisdom; knowledge; understanding 遮那如來自受用身內證智眷屬
88 6 zhì care; prudence 遮那如來自受用身內證智眷屬
89 6 zhì Zhi 遮那如來自受用身內證智眷屬
90 6 zhì clever 遮那如來自受用身內證智眷屬
91 6 zhì Wisdom 遮那如來自受用身內證智眷屬
92 6 zhì jnana; knowing 遮那如來自受用身內證智眷屬
93 5 福德 fúdé Fortune and Virtue 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
94 5 福德 fúdé Merit and Virtue 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
95 5 福德 fúdé merit earned; reward; good fortune and good moral conduct 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
96 5 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
97 5 懺悔 chànhuǐ to confess; to repent 懺悔
98 5 懺悔 chànhuǐ to repent 懺悔
99 5 懺悔 chànhuǐ repentance; pāpadeśanā 懺悔
100 5 隨喜 suíxǐ to rejoice [in the welfare of others] 心隨喜
101 5 隨喜 suíxǐ anumodana; admiration 心隨喜
102 5 Buddha; Awakened One 法身異名佛最上乘祕密三摩地
103 5 relating to Buddhism 法身異名佛最上乘祕密三摩地
104 5 a statue or image of a Buddha 法身異名佛最上乘祕密三摩地
105 5 a Buddhist text 法身異名佛最上乘祕密三摩地
106 5 to touch; to stroke 法身異名佛最上乘祕密三摩地
107 5 Buddha 法身異名佛最上乘祕密三摩地
108 5 Buddha; Awakened One 法身異名佛最上乘祕密三摩地
109 5 shēn human body; torso 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
110 5 shēn Kangxi radical 158 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
111 5 shēn measure word for clothes 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
112 5 shēn self 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
113 5 shēn life 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
114 5 shēn an object 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
115 5 shēn a lifetime 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
116 5 shēn personally 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
117 5 shēn moral character 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
118 5 shēn status; identity; position 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
119 5 shēn pregnancy 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
120 5 juān India 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
121 5 shēn body; kāya 南謨福德莊嚴聚身寶生佛
122 5 chén dust; dirt 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
123 5 chén a trace; a track 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
124 5 chén ashes; cinders 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
125 5 chén a war; a battle 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
126 5 chén this world 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
127 5 chén Chen 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
128 5 chén to pollute 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
129 5 chén long term; permanent 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
130 5 chén dust; an object; an object of one of the senses; a defilement; a contanimating object 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
131 5 chén an atom; aṇu 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
132 5 歸命 guīmìng to devote one's life 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
133 5 歸命 guīmìng namo; to pay respect to; homage 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
134 5 菩薩 púsà bodhisattva 南謨一切如來四攝智金剛鉤菩薩等
135 5 菩薩 púsà bodhisattva 南謨一切如來四攝智金剛鉤菩薩等
136 5 菩薩 púsà bodhisattva 南謨一切如來四攝智金剛鉤菩薩等
137 5 菩提心 pútíxīn bodhi mind 南謨一切如來菩提心金剛薩埵等
138 5 菩提心 pútíxīn bodhicitta; aspiration to enlightenment 南謨一切如來菩提心金剛薩埵等
139 5 already 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
140 5 Kangxi radical 49 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
141 5 from 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
142 5 to bring to an end; to stop 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
143 5 final aspectual particle 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
144 5 afterwards; thereafter 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
145 5 too; very; excessively 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
146 5 to complete 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
147 5 to demote; to dismiss 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
148 5 to recover from an illness 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
149 5 certainly 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
150 5 an interjection of surprise 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
151 5 this 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
152 5 former; pūrvaka 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
153 5 former; pūrvaka 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
154 4 智慧門 zhì huì mén Gate of Wisdom 南謨一切如來智慧門金剛法等
155 4 出生 chūshēng to be born 南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生
156 4 empty; devoid of content; void 盡虛
157 4 false 盡虛
158 4 hill; mound 盡虛
159 4 Xu; Barrens 盡虛
160 4 ruins 盡虛
161 4 empty space 盡虛
162 4 a hole; a void 盡虛
163 4 the sky 盡虛
164 4 weakness 盡虛
165 4 sparse; rare 盡虛
166 4 weak; not substantial 盡虛
167 4 a direction 盡虛
168 4 flustered 盡虛
169 4 modest 盡虛
170 4 to empty 盡虛
171 4 in vain; to no purpose; for nothing; wasted 盡虛
172 4 death 盡虛
173 4 false; mithya 盡虛
174 4 empty; in vain; tuccha 盡虛
175 4 kōng empty; void; hollow 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
176 4 kòng free time 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
177 4 kòng to empty; to clean out 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
178 4 kōng the sky; the air 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
179 4 kōng in vain; for nothing 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
180 4 kòng vacant; unoccupied 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
181 4 kòng empty space 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
182 4 kōng without substance 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
183 4 kōng to not have 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
184 4 kòng opportunity; chance 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
185 4 kōng vast and high 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
186 4 kōng impractical; ficticious 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
187 4 kòng blank 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
188 4 kòng expansive 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
189 4 kòng lacking 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
190 4 kōng plain; nothing else 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
191 4 kōng Emptiness 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
192 4 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
193 4 勸請 quànqǐng to request; to implore 勸請
194 4 精進 jīngjìn to be diligent 南謨一切如來大精進金剛業等
195 4 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 南謨一切如來大精進金剛業等
196 4 精進 jīngjìn Be Diligent 南謨一切如來大精進金剛業等
197 4 精進 jīngjìn diligence 南謨一切如來大精進金剛業等
198 4 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 南謨一切如來大精進金剛業等
199 4 method; way 盡虛空遍法
200 4 France 盡虛空遍法
201 4 the law; rules; regulations 盡虛空遍法
202 4 the teachings of the Buddha; Dharma 盡虛空遍法
203 4 a standard; a norm 盡虛空遍法
204 4 an institution 盡虛空遍法
205 4 to emulate 盡虛空遍法
206 4 magic; a magic trick 盡虛空遍法
207 4 punishment 盡虛空遍法
208 4 Fa 盡虛空遍法
209 4 a precedent 盡虛空遍法
210 4 a classification of some kinds of Han texts 盡虛空遍法
211 4 relating to a ceremony or rite 盡虛空遍法
212 4 Dharma 盡虛空遍法
213 4 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 盡虛空遍法
214 4 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 盡虛空遍法
215 4 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 盡虛空遍法
216 4 quality; characteristic 盡虛空遍法
217 4 yuàn to hope; to wish; to desire 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
218 4 yuàn hope 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
219 4 yuàn to be ready; to be willing 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
220 4 yuàn to ask for; to solicit 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
221 4 yuàn a vow 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
222 4 yuàn diligent; attentive 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
223 4 yuàn to prefer; to select 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
224 4 yuàn to admire 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
225 4 yuàn a vow; pranidhana 盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
226 4 shā to brake (a vehicle) 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
227 4 chà Buddhist monastery or temple 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
228 4 chà sign; mark; symbol 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
229 4 shā land 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
230 4 shā canopy; chattra 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
231 4 cháng always; ever; often; frequently; constantly 初禮請佛梵歎依常
232 4 cháng Chang 初禮請佛梵歎依常
233 4 cháng long-lasting 初禮請佛梵歎依常
234 4 cháng common; general; ordinary 初禮請佛梵歎依常
235 4 cháng a principle; a rule 初禮請佛梵歎依常
236 4 cháng eternal; nitya 初禮請佛梵歎依常
237 4 zhōng middle 塵剎土海會中
238 4 zhōng medium; medium sized 塵剎土海會中
239 4 zhōng China 塵剎土海會中
240 4 zhòng to hit the mark 塵剎土海會中
241 4 zhōng in; amongst 塵剎土海會中
242 4 zhōng midday 塵剎土海會中
243 4 zhōng inside 塵剎土海會中
244 4 zhōng during 塵剎土海會中
245 4 zhōng Zhong 塵剎土海會中
246 4 zhōng intermediary 塵剎土海會中
247 4 zhōng half 塵剎土海會中
248 4 zhōng just right; suitably 塵剎土海會中
249 4 zhōng while 塵剎土海會中
250 4 zhòng to reach; to attain 塵剎土海會中
251 4 zhòng to suffer; to infect 塵剎土海會中
252 4 zhòng to obtain 塵剎土海會中
253 4 zhòng to pass an exam 塵剎土海會中
254 4 zhōng middle 塵剎土海會中
255 4 such as; for example; for instance 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
256 4 if 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
257 4 in accordance with 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
258 4 to be appropriate; should; with regard to 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
259 4 this 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
260 4 it is so; it is thus; can be compared with 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
261 4 to go to 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
262 4 to meet 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
263 4 to appear; to seem; to be like 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
264 4 at least as good as 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
265 4 and 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
266 4 or 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
267 4 but 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
268 4 then 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
269 4 naturally 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
270 4 expresses a question or doubt 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
271 4 you 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
272 4 the second lunar month 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
273 4 in; at 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
274 4 Ru 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
275 4 Thus 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
276 4 thus; tathā 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
277 4 like; iva 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
278 4 suchness; tathatā 如上金剛界大曼茶羅三十七尊
279 4 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
280 4 頂禮 dǐnglǐ Prostration 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
281 4 zhū all; many; various 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
282 4 zhū Zhu 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
283 4 zhū all; members of the class 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
284 4 zhū interrogative particle 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
285 4 zhū him; her; them; it 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
286 4 zhū of; in 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
287 4 zhū all; many; sarva 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
288 4 xīn heart [organ] 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
289 4 xīn Kangxi radical 61 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
290 4 xīn mind; consciousness 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
291 4 xīn the center; the core; the middle 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
292 4 xīn one of the 28 star constellations 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
293 4 xīn heart 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
294 4 xīn emotion 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
295 4 xīn intention; consideration 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
296 4 xīn disposition; temperament 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
297 4 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等
298 3 毘盧遮那佛 pílúzhēnàfó Vairocana Buddha 懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
299 3 法身 Fǎshēn Dharma body 法身異名佛最上乘祕密三摩地
300 3 法身 fǎshēn Dharma Body 法身異名佛最上乘祕密三摩地
301 3 also; too 我今陳懺亦如是
302 3 but 我今陳懺亦如是
303 3 this; he; she 我今陳懺亦如是
304 3 although; even though 我今陳懺亦如是
305 3 already 我今陳懺亦如是
306 3 particle with no meaning 我今陳懺亦如是
307 3 Yi 我今陳懺亦如是
308 3 眷屬 juànshǔ family members; family dependents 遮那如來自受用身內證智眷屬
309 3 眷屬 juànshǔ husband and wife 遮那如來自受用身內證智眷屬
310 3 如來 rúlái Tathagata 遮那如來自受用身內證智眷屬
311 3 如來 Rúlái Tathagata 遮那如來自受用身內證智眷屬
312 3 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 遮那如來自受用身內證智眷屬
313 3 shēng to be born; to give birth 遠離八難生無難
314 3 shēng to live 遠離八難生無難
315 3 shēng raw 遠離八難生無難
316 3 shēng a student 遠離八難生無難
317 3 shēng life 遠離八難生無難
318 3 shēng to produce; to give rise 遠離八難生無難
319 3 shēng alive 遠離八難生無難
320 3 shēng a lifetime 遠離八難生無難
321 3 shēng to initiate; to become 遠離八難生無難
322 3 shēng to grow 遠離八難生無難
323 3 shēng unfamiliar 遠離八難生無難
324 3 shēng not experienced 遠離八難生無難
325 3 shēng hard; stiff; strong 遠離八難生無難
326 3 shēng very; extremely 遠離八難生無難
327 3 shēng having academic or professional knowledge 遠離八難生無難
328 3 shēng a male role in traditional theatre 遠離八難生無難
329 3 shēng gender 遠離八難生無難
330 3 shēng to develop; to grow 遠離八難生無難
331 3 shēng to set up 遠離八難生無難
332 3 shēng a prostitute 遠離八難生無難
333 3 shēng a captive 遠離八難生無難
334 3 shēng a gentleman 遠離八難生無難
335 3 shēng Kangxi radical 100 遠離八難生無難
336 3 shēng unripe 遠離八難生無難
337 3 shēng nature 遠離八難生無難
338 3 shēng to inherit; to succeed 遠離八難生無難
339 3 shēng destiny 遠離八難生無難
340 3 shēng birth 遠離八難生無難
341 3 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛菩薩行願中
342 3 wén writing; text 禮懺文
343 3 wén Kangxi radical 67 禮懺文
344 3 wén Wen 禮懺文
345 3 wén lines or grain on an object 禮懺文
346 3 wén culture 禮懺文
347 3 wén refined writings 禮懺文
348 3 wén civil; non-military 禮懺文
349 3 wén to conceal a fault; gloss over 禮懺文
350 3 wén wen 禮懺文
351 3 wén ornamentation; adornment 禮懺文
352 3 wén to ornament; to adorn 禮懺文
353 3 wén beautiful 禮懺文
354 3 wén a text; a manuscript 禮懺文
355 3 wén a group responsible for ritual and music 禮懺文
356 3 wén the text of an imperial order 禮懺文
357 3 wén liberal arts 禮懺文
358 3 wén a rite; a ritual 禮懺文
359 3 wén a tattoo 禮懺文
360 3 wén a classifier for copper coins 禮懺文
361 3 wén text; grantha 禮懺文
362 3 wén letter; vyañjana 禮懺文
363 3 I; me; my 我今陳懺亦如是
364 3 self 我今陳懺亦如是
365 3 we; our 我今陳懺亦如是
366 3 [my] dear 我今陳懺亦如是
367 3 Wo 我今陳懺亦如是
368 3 self; atman; attan 我今陳懺亦如是
369 3 ga 我今陳懺亦如是
370 3 I; aham 我今陳懺亦如是
371 3 禮懺 lǐ chàn liturgy for confession 禮懺文
372 3 chǎng an open space; a courtyard 金剛頂經金剛界大道場毘盧
373 3 chǎng an event 金剛頂經金剛界大道場毘盧
374 3 cháng an event; a show 金剛頂經金剛界大道場毘盧
375 3 chǎng a religious space; a ritual area 金剛頂經金剛界大道場毘盧
376 3 chǎng an arena 金剛頂經金剛界大道場毘盧
377 3 chǎng a field; a plot of land; a pasture 金剛頂經金剛界大道場毘盧
378 3 chǎng an act; a scene 金剛頂經金剛界大道場毘盧
379 3 chǎng an electrical, magnetic, or gravitational field 金剛頂經金剛界大道場毘盧
380 3 chǎng a place; a site; a location 金剛頂經金剛界大道場毘盧
381 3 chǎng a stage 金剛頂經金剛界大道場毘盧
382 3 chǎng an open space; a place; maṇḍa 金剛頂經金剛界大道場毘盧
383 3 jiè border; boundary 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
384 3 jiè kingdom 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
385 3 jiè circle; society 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
386 3 jiè territory; region 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
387 3 jiè the world 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
388 3 jiè scope; extent 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
389 3 jiè erathem; stratigraphic unit 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
390 3 jiè to divide; to define a boundary 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
391 3 jiè to adjoin 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
392 3 jiè dhatu; realm; field; domain 界塵剎波羅蜜等一切諸佛
393 3 business; industry 南謨一切如來大精進金剛業等
394 3 immediately 南謨一切如來大精進金剛業等
395 3 activity; actions 南謨一切如來大精進金剛業等
396 3 order; sequence 南謨一切如來大精進金剛業等
397 3 to continue 南謨一切如來大精進金剛業等
398 3 to start; to create 南謨一切如來大精進金剛業等
399 3 karma 南謨一切如來大精進金剛業等
400 3 hereditary trade; legacy 南謨一切如來大精進金剛業等
401 3 a course of study; training 南謨一切如來大精進金剛業等
402 3 a cause; an undertaking; an enterprise; an achievment; a pursuit 南謨一切如來大精進金剛業等
403 3 an estate; a property 南謨一切如來大精進金剛業等
404 3 an achievement 南謨一切如來大精進金剛業等
405 3 to engage in 南謨一切如來大精進金剛業等
406 3 Ye 南謨一切如來大精進金剛業等
407 3 already 南謨一切如來大精進金剛業等
408 3 a horizontal board 南謨一切如來大精進金剛業等
409 3 an occupation 南謨一切如來大精進金剛業等
410 3 a kind of musical instrument 南謨一切如來大精進金剛業等
411 3 a book 南謨一切如來大精進金剛業等
412 3 actions; karma; karman 南謨一切如來大精進金剛業等
413 3 迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā 心迴向
414 2 wèi for; to 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
415 2 wèi because of 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
416 2 wéi to act as; to serve 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
417 2 wéi to change into; to become 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
418 2 wéi to be; is 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
419 2 wéi to do 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
420 2 wèi for 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
421 2 wèi because of; for; to 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
422 2 wèi to 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
423 2 wéi in a passive construction 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
424 2 wéi forming a rehetorical question 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
425 2 wéi forming an adverb 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
426 2 wéi to add emphasis 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
427 2 wèi to support; to help 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
428 2 wéi to govern 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
429 2 wèi to be; bhū 為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
430 2 zuò to sit 復觀諸佛坐道樹
431 2 zuò to ride 復觀諸佛坐道樹
432 2 zuò to visit 復觀諸佛坐道樹
433 2 zuò a seat 復觀諸佛坐道樹
434 2 zuò to hold fast to; to stick to 復觀諸佛坐道樹
435 2 zuò to be in a position 復觀諸佛坐道樹
436 2 zuò because; for 復觀諸佛坐道樹
437 2 zuò to convict; to try 復觀諸佛坐道樹
438 2 zuò to stay 復觀諸佛坐道樹
439 2 zuò to kneel 復觀諸佛坐道樹
440 2 zuò to violate 復觀諸佛坐道樹
441 2 zuò to sit; niṣad 復觀諸佛坐道樹
442 2 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 復觀諸佛坐道樹
443 2 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 遠離八難生無難
444 2 遠離 yuǎnlí to be aloof 遠離八難生無難
445 2 遠離 yuǎnlí to far off 遠離八難生無難
446 2 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa 遠離八難生無難
447 2 所生 suǒshēng parents (father and mother) 身口意業所生罪
448 2 fèn to offer; to present 不空奉
449 2 fèng to receive; to receive with respect 不空奉
450 2 fèng to believe in 不空奉
451 2 fèng a display of respect 不空奉
452 2 fèng to revere 不空奉
453 2 fèng salary 不空奉
454 2 fèng to serve 不空奉
455 2 fèng Feng 不空奉
456 2 fèng to politely request 不空奉
457 2 fèng to offer with both hands 不空奉
458 2 fèng a term of respect 不空奉
459 2 fèng to help 不空奉
460 2 fèng offer; upanī 不空奉
461 2 三世 sān shì Three Periods of Time 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
462 2 三世 sān shì past, present, and future 南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
463 2 yīn because 南謨一切如來智慧門金剛因等
464 2 yīn cause; reason 南謨一切如來智慧門金剛因等
465 2 yīn to accord with 南謨一切如來智慧門金剛因等
466 2 yīn to follow 南謨一切如來智慧門金剛因等
467 2 yīn to rely on 南謨一切如來智慧門金剛因等
468 2 yīn via; through 南謨一切如來智慧門金剛因等
469 2 yīn to continue 南謨一切如來智慧門金剛因等
470 2 yīn to receive 南謨一切如來智慧門金剛因等
471 2 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 南謨一切如來智慧門金剛因等
472 2 yīn to seize an opportunity 南謨一切如來智慧門金剛因等
473 2 yīn to be like 南謨一切如來智慧門金剛因等
474 2 yīn from; because of 南謨一切如來智慧門金剛因等
475 2 yīn thereupon; as a result; consequently; thus; hence 南謨一切如來智慧門金剛因等
476 2 yīn a standrd; a criterion 南謨一切如來智慧門金剛因等
477 2 yīn Cause 南謨一切如來智慧門金剛因等
478 2 yīn cause; hetu 南謨一切如來智慧門金剛因等
479 2 bǎo a treasure; a valuable item 南謨平等性智寶波羅蜜出生
480 2 bǎo treasured; cherished 南謨平等性智寶波羅蜜出生
481 2 bǎo a jewel; gem 南謨平等性智寶波羅蜜出生
482 2 bǎo precious 南謨平等性智寶波羅蜜出生
483 2 bǎo noble 南謨平等性智寶波羅蜜出生
484 2 bǎo an imperial seal 南謨平等性智寶波羅蜜出生
485 2 bǎo a unit of currency 南謨平等性智寶波羅蜜出生
486 2 bǎo Bao 南謨平等性智寶波羅蜜出生
487 2 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 南謨平等性智寶波羅蜜出生
488 2 bǎo jewel; gem; mani 南謨平等性智寶波羅蜜出生
489 2 祕密 mìmì a secret 法身異名佛最上乘祕密三摩地
490 2 祕密 mìmì secret 法身異名佛最上乘祕密三摩地
491 2 內證 nèi zhèng personal realization; inner understanding; pratyātmādhigama 遮那如來自受用身內證智眷屬
492 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如佛菩薩所懺悔
493 2 suǒ an office; an institute 如佛菩薩所懺悔
494 2 suǒ introduces a relative clause 如佛菩薩所懺悔
495 2 suǒ it 如佛菩薩所懺悔
496 2 suǒ if; supposing 如佛菩薩所懺悔
497 2 suǒ a few; various; some 如佛菩薩所懺悔
498 2 suǒ a place; a location 如佛菩薩所懺悔
499 2 suǒ indicates a passive voice 如佛菩薩所懺悔
500 2 suǒ that which 如佛菩薩所懺悔

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
南谟 南謨 nánmó namo; to pay respect to; homage
děng same; equal; sama
jìn exhaustion; kṣaya
 1. biàn
 2. biàn
 3. biàn
 1. everywhere; sarva
 2. pervade; visva
 3. everywhere fragrant; paricitra
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. diamond
 2. vajra
法界
 1. fǎjiè
 2. fǎjiè
 3. fǎjiè
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
虚空 虛空
 1. xūkōng
 2. xūkōng
 3. xūkōng
 4. xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
 3. the sky; gagana
 4. space; ākāśa
一切如来 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas
一切诸佛 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas
体性 體性 tǐxìng svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
宝生佛 寶生佛 66
 1. Jewel-Born Buddha
 2. Ratnasambhava Buddha
不空成就佛 98 Amoghasiddhi Buddha
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
阿弥陀佛 阿彌陀佛 196
 1. Amitabha Buddha
 2. Amitabha Buddha
 3. Amitabha Buddha; Amitābha Buddha
法佛 102 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
广智 廣智 103 Guangzhi
金刚顶经 金剛頂經 106 Vajra Crown Tantra; Vajraśekharasūtra
金刚顶经金刚界大道场毘卢遮那如来自受用身内证智眷属法身异名佛最上乘秘密三摩地礼忏文 金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密三摩地禮懺文 106 Vajra Crown Tantra Vajradhatu Bodhimanda Vairocana Tathagata Sambhogakaya Inner Realization Wisdom Dharma Body, also known as the Supreme Buddha Vehicle Esoteric Liturgy
金刚界 金剛界 106 kongōkai; vajradhatu; diamond realm
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚王 金剛王 106 Hevajra
金刚锁 金剛鎖 106 Vajrasrnkhala
金刚牙 金剛牙 106 Vajradaṃṣṭra
礼忏 禮懺 108 liturgy for confession
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
卢遮那 盧遮那 108 Vairocana
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
毘卢 毘盧 112 Vairocana
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
普贤 普賢 112 Samantabhadra
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
胜庄 勝莊 115 Seungjang
世主 115 Lord of the world; Brahmā
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
无余涅盘 無餘涅槃 119 Anupadhiśeṣanirvāṇa; Nirupadhiśeṣanirvāṇa; Nirvāṇa without Remainder
遮那 122 Vairocana
智慧门 智慧門 122 Gate of Wisdom
自性身 122 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 66.

Simplified Traditional Pinyin English
八难 八難 98 eight difficulties
悲智 98
 1. Compassion and Wisdom
 2. compassion and wisdom
悲愿 悲願 98
 1. Compassionate Vow
 2. the great compassionate vow
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
成所作智 99 Wisdom of perfect conduct
大觉 大覺 100 supreme bodhi; enlightenment
大圆镜智 大圓鏡智 100
 1. Great Perfect Mirror Wisdom
 2. perfect mirrorlike wisdom; ādarśajñāna
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
道树 道樹 100 bodhi tree; pippala; sacred fig tree
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
焚香 102
 1. Burning Incense
 2. to burn incense
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福智 102
 1. Fortune and Wisdom
 2. merit and wisdom
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
海会 海會 104
 1. assembly of monastics
 2. assembly of saints
 3. cemetery
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
羯磨 106 karma
尽十方 盡十方 106 everywhere
金刚幢 金剛幢 106 vajra banner
金刚铃 金剛鈴 106 vajra bell; vajra-ghaṇṭā
金刚拳 金剛拳 106 vajra fist
净妙 淨妙 106 pure and subtle
救世 106 to save the world
礼请 禮請 108 Request for Teachings
六通 108 six supernatural powers
曼茶罗 曼茶羅 109 mandala
妙观察智 妙觀察智 109 wisdom of profound insight
南谟 南謨 110 namo; to pay respect to; homage
内证 內證 110 personal realization; inner understanding; pratyātmādhigama
平等性智 112 wisdom of universal equality
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
劝请 勸請 113 to request; to implore
三千 115 three thousand-fold
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三十七尊 115 thirty-seven worthies
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
生身 115 the physical body of a Buddha
世界海 115 sea of worlds
施主 115
 1. benefactor
 2. an alms giver; a donor
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四无碍辩 四無礙辯 115 the four unhindered powers of understanding
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
涂香 塗香 116 to annoint
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
现证 現證 120 immediate realization
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
智相 122 discriminating intellect
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸天 諸天 122 devas
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
自受用身 122 enjoyment body for the self