NTI Reader
NTI Reader

眷属 (眷屬) juànshǔ

  1. juànshǔ noun family members / family dependents
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Family 家
  2. juànshǔ noun husband and wife
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Family 家

Contained in

金刚顶经金刚界大道场毘卢遮那如来自受用身内证智眷属法身异名佛最上乘秘密三摩地礼忏文菩提眷属祝福礼

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 55 402
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 75
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 6 69

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
猎师眷属 獵師眷屬 獵師眷屬 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 46
魔王眷属 魔王眷屬 當知是魔王眷屬也 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 29
眷属境界 眷屬境界 獵師眷屬境界 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 20
及眷属 及眷屬 與諸小王通及眷屬圍遶 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 6 18
眷属围遶 眷屬圍遶 各與眷屬圍遶而來 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 9
梵天眷属 梵天眷屬 亦非梵天眷屬 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 8
以为眷属 以為眷屬 以為眷屬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 8
眷属等 眷屬等 眷屬等 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 8
无量眷属 無量眷屬 如是便當增長諸天無量眷屬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 7
五百眷属 五百眷屬 各與五百眷屬 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 7