Back to collection

Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 佛說大孔雀呪王經

Scroll 2

Click on any word to see more details.

佛說大孔雀呪王經
三藏法師義淨 

[0464b05] 復次阿難陀受持所有藥叉 名字差別如是所謂

長子 名曰 
 諸人 實語

[0464b09] 以此大孔雀呪王擁護某甲 眷屬憂惱壽命

[0464b12]  摩登祇  健陀 摩登祇 ()  
健陀   

俱留孫 梨子
 
藥叉 賢善
摩納婆大神 
大神金剛手 王舍城
常在 以為依止處
藥叉 毘富羅
質多羅 
薄俱羅藥叉 王城
 住劫羅城
藥叉守護 牟尼所生
釋迦大師 具足神通
藥叉 
大自在藥叉 
 
藥叉 依止
藥叉金剛杵 
氷揭羅 力士
大黑藥叉 婆羅痆斯
藥叉善現 占波
藥叉 
陀羅尼藥叉 
可畏藥叉 赤銅
藥叉 依止
曠野藥叉 曠野
劫比羅藥叉 依止
護世藥叉 
 
藥叉 
歡喜藥叉 歡喜國
持鬘藥叉 
阿難陀藥叉 末羅
牙齒藥叉 勝妙
堅固藥叉 
大山藥叉 山城
藥叉 
藥叉 
童子藥叉 名稱
藥叉 
藥叉 
征戰藥叉 鹿
藥叉 雄猛
藥叉 
藥叉 
 
一切賢善 
 
 難勝國
 
藥叉 婆城
寂靜藥叉 可畏
因陀羅藥叉 因陀羅
藥叉 寂靜
藥叉 
黃色藥叉 
寶賢滿 梵摩
降伏藥叉 健陀羅
藥叉 尸羅
 
藥叉 波河
發光藥叉 鹿
難提 難提
藥叉 住居
藥叉 濫波國
藥叉 
藥叉 楞迦
日光藥叉 
平頭山藥 憍薩羅
大勝 般陀
[*] 藥叉 末羅
緊那羅藥叉 
藥叉 
藥叉 
藥叉 
藥叉 
藥叉陀羅 
阿僧伽藥叉 
難提 難提
藥叉 
藥叉 
藥叉 憍薩羅
 莎底
藥叉 常在
藥叉 塞建陀
藥叉 滿
有力藥叉 
藥叉 阿難
藥叉 
合掌藥叉 
[-+]  
 
廣目藥叉 
藥叉 烏曇跋羅
無相藥叉 憍閃毘國
 寂靜
作樂藥叉 
黃色藥叉 
薄俱羅藥叉 
[*] 藥叉 
 般遮羅
 
藥叉 
 
大神 
藥叉 鹿
藥叉女 大名
 
居住 鹿
 成就
藥叉 
悉陀 鹿
藥叉 
師子 
西 
藥叉 占波國
藥叉 山行
藥叉 瑜伽
藥叉 
羅婆 
藥叉 
勞倦藥叉 
賢善藥叉 賢善
藥叉 
無憂藥叉 迦尸
()  
成就藥叉 [-+]
歡喜藥叉 難勝國
藥叉 
寶林藥叉 
藥叉 劫比羅
形相藥叉 健陀
藥叉 
處中藥叉 賢善
大名藥叉 
藥叉 婆羅
藥叉 
 
摩尼 摩尼
提婆 
曼陀羅 
占博迦藥叉 
半支迦女神 
現有五百 大軍大力
長子 
兄弟 憍尸迦
藥叉 
曼茶羅藥叉 曼荼羅
楞迦自在 迦畢試
摩利支藥叉 
達摩波羅 在於
藥叉 
毘沙門王子 名為
 藥叉
眷屬 
多山藥叉 雪山
藥叉 信度國
 殿
藥叉 
 
自在藥叉 
鸚鵡藥叉 曠野
藥叉 多羅
光明藥叉 分陀利
藥叉 大城
能破藥叉 達羅陀
氷伽羅大神 
藥叉 
藥叉 
妙覺藥叉 
 迦畢試
 波羅
商羯羅藥叉 
質怛羅 
滿面藥叉 
藥叉 烏長國
藥叉 
摩竭藥叉 住居沙磧
質怛羅西 
 
黃赤色藥叉 
藥叉 
金毘羅藥叉 王舍城
毘富羅 具足大神
萬億藥叉 眷屬
瞿波羅藥叉 
藥叉 
難提藥叉 難提
 
毘沙門藥叉 天下
 眷屬
如是藥叉 大軍大力
降伏怨敵 無有勝者
神通光 名稱滿
阿蘇羅 戰時相助

[0466c08] 以此大孔雀呪王擁護攝受饒益安隱所有病苦消除水火
惱害天龍所持藥叉乃至行惡病者解脫 福德藥叉護持佛法
衛護結界壽命

[0466c16]  ()    ()

[0466c19] 某甲所有病苦

[0466c19] ()

[0466c20] 某甲所有恐怖

[0466c20] ()

[0466c21] 某甲所有怨家

[0466c21] ()

[0466c22] 某甲所有饒益

[0466c22] ()

[0466c23] 某甲毒藥

[0466c23] ()

[0466c24] 某甲所有他人厭禱

[0466c24] [-+] [-+] ()

[0466c25] 某甲所有罪業消滅

[0466c26] ()

[0466c27] ()

[0466c28] ()

[0466c29] ()

[0467a01] () [-+] [-+] ()   三曼多
 薩婆    

[0467a07] 擁護某甲眷屬壽命 阿難陀受持二十八藥叉大將 有名稱說十方世界
一切眾生厄難藥叉 東面擁護東方所有眾生憂苦名曰

[0467a13] (長大) () [*] (圓滿) (黃色)

[0467a15] 以此大孔雀呪王擁護某甲 壽命百年 () 。

[0467a17] 阿難陀藥叉大將南面擁護南方 所有眾生憂苦名曰

[0467a19] (師子) (師子) 商企羅 () (栴檀)

[0467a20] 以此大孔雀呪王擁護某甲 壽命百年

[0467a22] 阿難陀藥叉大將西面擁護西方 所有眾生憂苦名曰

[0467a24] (師子) (師子) (自在) 伽羅 (青色)

[0467a26] 以此大孔雀呪王擁護某甲 壽命百年

[0467a28] 阿難陀藥叉大將北面擁護北方 所有眾生憂苦名曰

[0467b01] (能持) 難陀 () () () () ()

[0467b03] 以此大孔雀呪王擁護某甲 壽命百年

[0467b05] 阿難陀藥叉大將四維擁護四維 所有眾生憂苦名曰

[0467b07] 半支迦 () 般遮羅 (五處) (平山) (雪山)

[0467b09] 以此大孔雀呪王擁護某甲 壽命百年

[0467b11] 阿難陀藥叉大將在地擁護所有 眾生憂苦名曰

[0467b13] () () () ()

[0467b14] 以此大孔雀呪王擁護某甲 壽命百年

[0467b16] 阿難陀藥叉大將空中擁護所有 眾生憂苦名曰

[0467b18] 蘇利耶 (日神) 蘇摩 () 惡祁尼 (火神) 婆庾 (風神)

[0467b19] 以此大孔雀呪王擁護某甲 壽命百年

[0467b21] 復次阿難陀受持室羅末拏天王 兄弟名號守護諸眾生 災患一切憂苦遊行世間大利

[0467b25] 因達羅 (帝釋) () () (世主) 羅墮 () 伊舍那 (自在天)
() () () () () 摩尼 ()
(大聲) (小五) (平山) (雪山) [*] (圓滿)
() 瞿波羅 () 阿吒薄迦 () (人王) () (五處)
() () 質怛羅西 () () (三果) [-+(-)]
() () ()

[0467c06] 藥叉大軍統領大神 大光形色圓滿名稱周遍 天王兄弟藥叉某甲藥叉
惱亂聞已奉行 藥叉大孔雀呪王守護 壽命百年現在
藥叉某甲憂慼 阿蘇羅緊那羅 藥叉 塞建陀
三摩悉多 [*] 如是擁護某甲 眷屬精氣
食肉脂膏支節 命者食香 五穀火燒
大便小便 不淨漏水 如是惡鬼神惱亂孔雀
擁護某甲眷屬憂苦壽命安樂有人 呪術飛行空中羯摩
驅使呼召鬼神惡業 作惡超度有如
現時某甲憂苦 所有驚怖水火饑饉 非時地震惡獸惡知識
如是某甲 疥癩瘡癬痔漏頭痛 飲食不消牙齒
手足支節隱密 消瘦遍身疾苦悉皆 乃至半月一月
片時熱病鬼神 總集非人如是
某甲眷屬結界安隱莎訶

安隱 晝日亦復
一切 諸佛護念

[0468a18] 復次阿難陀十二鬼神大菩薩 入胎誕生 守護名曰

[0468a21]    氷揭羅  近利 

[0468a24] 神女大神大光形色圓滿 周遍阿蘇羅威力 以此大孔雀呪王守護某甲眷屬 百年
(悉皆相似) 。

[0468a28]    呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕
悉地悉地悉地悉地某甲 眷屬莎訶 () 某甲眷屬

[0468b05] 阿難陀八大大菩薩入胎誕生守護 名曰

[0468b08] () ()  () ()  

[0468b11] 大神大光形色圓滿 周遍阿蘇羅威力 以此大孔雀呪王守護某甲眷屬
百年

[0468b15]     
悉地悉地 悉地悉地某甲 莎訶 () 某甲眷屬莎訶

[0468b20] 阿難陀七大大菩薩入胎誕生守護 名曰

[0468b23]  質怛羅  [*]  迦利 使 [*]


[0468b27] 大神大光形色圓滿 周遍阿蘇羅威力 血肉以此大孔雀呪王守護
某甲眷屬壽命百年

[0468c02]   呼嚕呼嚕呼嚕 呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕 
悉地悉地 悉地悉地 某甲 眷屬莎訶 () 某甲 莎訶

[0468c08] 阿難陀五大大菩薩入胎誕生守護 名曰

[0468c11] () ()

[0468c12] 大神大光形色圓滿 周遍阿蘇羅威力 以此大孔雀呪王守護某甲眷屬
百年

[0468c16]    呼嚕呼嚕 呼嚕 
悉地悉地悉地悉地 某甲 眷屬莎訶 () 某甲眷屬

[0468c22] 阿難陀八大羅剎女大菩薩入胎 誕生衛護名曰

[0468c25] ()    

[0468c27] 羅剎女大神大光形色圓滿 名稱周遍阿蘇羅威力 男女童男童女血肉
人名人精 驚恐忍心以此孔雀 守護某甲眷屬壽命百年

[0469a04]     
悉地悉地悉地悉地 某甲 莎訶 () 某甲眷屬莎訶

[0469a09] 阿難陀羅剎女大菩薩入胎 衛護名曰

[0469a12] 羅剎女 難陀羅剎女 氷揭羅羅剎 羅剎女 羅剎女 提婆 羅剎女 羅剎女 羅剎女 羅剎女
羅剎女

[0469a16] 羅剎女大神大光形色圓滿 名稱周遍阿蘇羅戰時威力 以此大孔雀呪王守護某甲眷屬
壽命百年

[0469a20]     
悉地悉地 悉地悉地 某甲 眷屬莎訶 () 某甲眷屬 莎訶

[0469a26] 阿難陀十二羅剎女 菩薩衛護名曰

[0469a28] 羅剎女 大海羅剎女 毒害羅剎女 羅剎女 明智羅剎女 羅剎女 羅剎女 羅剎女 持刀羅剎女 羅剎女
羅剎女 可畏羅剎女

[0469b03] 羅剎女大神大光形色圓滿 名稱周遍阿蘇羅戰時威力 以此大孔雀呪王守護某甲眷屬
壽命百年

[0469b07]     
悉地悉地悉地悉地 某甲 莎訶 () 某甲眷屬莎訶

[0469b12] 阿難陀十二有情 驚怖欺誑下生菩薩衛護名曰

[0469b15]  摩利