NTI Reader
NTI Reader

异名 (異名) yìmíng

yìmíng noun another name
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言

Contained in

金刚顶经金刚界大道场毘卢遮那如来自受用身内证智眷属法身异名佛最上乘秘密三摩地礼忏文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 13 58
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 3 23
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 4 19
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 17 15
Shi Chan Boluomi Cidi Famen 《釋禪波羅蜜次第法門》 Scroll 8 15
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 7 14
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 8 13
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 14 13
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 17 12
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 19 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
异名色 異名色 我未增益異名色 Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 16 14
异名字 異名字 依異異聲異異名字而出種種異異響聲 Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 4 13
异名义 異名義 異名義得善巧故作種種說 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 34 13
增益异名 增益異名 我未增益異名色 Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 16 13
异名说 異名說 異名說句 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 7 12
异名侍者 異名侍者 異名侍者 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 7 11
异名母 異名母 何況種種異名母 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 7 10
异名异 異名異 義異名異 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 33 9
如来异名 如來異名 是如來異名 Laṅkāvatārasūtra 《楞伽阿跋多羅寶經》 Scroll 4 9
义异名 義異名 義異名異 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 33 9