NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

愿 (願) yuàn

 1. yuàn verb to hope / to wish / to desire
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GCED '願'; Unihan '願')
 2. yuàn noun ambition
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '願')
 3. yuàn auxiliary verb to be ready / to be willing
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GCED '願')
 4. yuàn adjective cautious and honest
  Domain: Classical Chinese 古文
 5. yuàn noun a vow
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: FGS translation standard: vows (Faxiang; GCED '願')

Contained in

志愿愿意愿望志愿者意愿心愿祝愿自愿宁愿请愿地藏王菩萨本愿经情愿发愿十大愿王悲愿如愿弘愿愿心四弘誓愿誓愿祈愿中国人民志愿军愿印与愿印药师琉璃光七佛本愿功德经祈愿语气大愿说药师琉璃光如来本愿功德说十二神将饶益有情结愿神咒药师琉璃光如来本愿功德药师如来本愿功德经药师琉璃光如来本愿功德经地藏菩萨本愿经大愿地藏菩萨四宏誓愿大愿立誓愿文许愿池满愿子经文殊师利发愿经普贤菩萨行愿赞本愿本弘誓愿宿愿弥勒菩萨所问本愿经药师如来本愿经佛说药师如来本愿经佛说蓱沙王五愿经蓱沙王五愿经佛说四愿经四愿经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Yi Guan Jing Deng Ming Ban Zhou Sanmei Xing Dao Wang Sheng Zan 《依觀經等明般舟三昧行道往生讚》 Scroll 1 574

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
愿世尊 願世尊 唯願世尊以時說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 50
愿乐欲 願樂欲 願樂欲聞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 21
愿王 願王 願王治之 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 12
愿听 願聽 唯願聽許於正法中為優婆夷 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 10
呪愿 呪願 即為呪願 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 9
愿大王 願大王 唯願大王顧臨國事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 8
愿如来 願如來 唯願如來聽我於正法中為優婆夷 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
愿欲 願欲 願欲聞之 Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 Scroll 1 7
愿闻 願聞 願聞其意 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
愿使 願使 願使弊宿今世 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
憐愍 Scroll 4 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1
貝多云集流沙梵夾釋子聖明 Scroll 1 in Jingang Ding Yujia Xiu Xi Piluzhena Sanmodi Fa 《金剛頂瑜伽修習毘盧遮那三摩地法》 1
有情一切 Scroll 1 in Jiudu Fomu Ershi Yi Zhong Lizan Jing 《救度佛母二十一種禮讚經》 1
Scroll 3 in Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 1
報德 Scroll 4 in Lushan Lian Zong Bao Jian 《廬山蓮宗寶鑑》 1
大法 Scroll 1 in Quotations from Chan Master Wu Ben from Dongshan, Yunzhou 《筠州洞山悟本禪師語錄》 2
退步 Scroll 10 in Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 1
瞻禮 Scroll 1 in The Common End of Myriad Good Practices (Wanshan Tonggui Ji) 《萬善同歸集》 1
為人 Scroll 10 in Zi Men Jing Xun 《緇門警訓》 1
Scroll 4 in The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 1
十一月文宣 Scroll 45 in A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 2
文宣 Scroll 52 in A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 2
Scroll 18 in Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 2
Scroll 3 in Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 1
Scroll 4 in Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 2
三寶 Scroll 2 in Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 1
Scroll 10 in Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 1
王父清淨 Scroll 12 in Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 1
執持 Scroll 15 in Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 1
Scroll 17 in Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 1
Scroll 20 in Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 1
禪師祝髮 Scroll 7 in Ming Biographies of Eminent Monks 《大明高僧傳》 1
Scroll 2 in Supplement to Records of the Transmission of the Lamp 《續傳燈錄》 1
使居士 Scroll 8 in Supplement to Records of the Transmission of the Lamp 《續傳燈錄》 1
使居士 Scroll 9 in Supplement to Records of the Transmission of the Lamp 《續傳燈錄》 1
樂欲 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
樂欲 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 11
世尊留住一劫 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 11
留意 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
樂欲 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 15
宣說 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 2
沙門 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
出家善逝 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 3
Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 6
令親 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 9
眾祐 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 16
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 26
世尊 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 12
世尊比丘 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 13
Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 14
世尊 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 4
我等 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 11
世尊 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 8
解脫三摩地 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 3
佛說 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 1
Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 14
使法王 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 1