NTI Reader
NTI Reader

愿 (願) yuàn

 1. yuàn verb to hope / to wish / to desire
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 希望 (Guoyu '願' v 1; Kroll '願' 1; GCED '願'; Unihan '願')
 2. yuàn noun hope
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 希望 (Guoyu '願' n; Unihan '願')
 3. yuàn auxiliary verb to be ready / to be willing
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 甘心 (GCED '願'; Guoyu '願' v 2)
 4. yuàn verb to ask for / to solicit
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '願' 1a)
 5. yuàn noun a vow
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: FGS translation standard: vows (Faxiang; GCED '願'; Kroll '願' 3)
 6. yuàn adjective diligent / attentive
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Traditional: 愿 (Kroll '愿')
 7. yuàn verb to prefer / to select
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '願' 1b)
 8. yuàn verb to admire
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sene of 钦羡 (Guoyu '願' v 3; Kroll '願' 4)

Contained in

志愿愿意愿望志愿者意愿心愿祝愿自愿宁愿请愿地藏王菩萨本愿经情愿发愿十大愿王悲愿如愿弘愿愿心四弘誓愿誓愿祈愿中国人民志愿军愿印与愿印药师琉璃光七佛本愿功德经祈愿语气大愿说药师琉璃光如来本愿功德说十二神将饶益有情结愿神咒药师琉璃光如来本愿功德药师如来本愿功德经药师琉璃光如来本愿功德经地藏菩萨本愿经大愿地藏菩萨四宏誓愿大愿立誓愿文许愿池满愿子经文殊师利发愿经普贤菩萨行愿赞本愿本弘誓愿宿愿弥勒菩萨所问本愿经药师如来本愿经佛说药师如来本愿经佛说蓱沙王五愿经蓱沙王五愿经佛说四愿经四愿经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yi Guan Jing Deng Ming Ban Zhou Sanmei Xing Dao Wang Sheng Zan 《依觀經等明般舟三昧行道往生讚》 Scroll 1 574
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 27 194
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 26 192
Wangsheng Lizan Ji 《往生禮讚偈》 Scroll 1 182
Ji Zhu Jing Li Chan Yi 《集諸經禮懺儀》 Scroll 2 179
Wu Liang Shou Jing Lian Yi Shu Wen Zan 《無量壽經連義述文贊》 Scroll 2 178
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 4 157
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 28 153
Zhuan Jing Xing Dao Yuan Wang Sheng Jing Tu Fa Shi Zan 《轉經行道願往生淨土法事讚》 Scroll 2 152
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 83 150

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
愿世尊 願世尊 唯願世尊以時說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 50
愿乐欲 願樂欲 願樂欲聞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 21
愿王 願王 願王治之 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 12
愿听 願聽 唯願聽許於正法中為優婆夷 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 10
呪愿 呪願 即為呪願 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 9
愿大王 願大王 唯願大王顧臨國事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 8
愿欲 願欲 願欲聞之 Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 Scroll 1 7
愿如来 願如來 唯願如來聽我於正法中為優婆夷 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
愿闻 願聞 願聞其意 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
愿使 願使 願使弊宿今世 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 5