NTI Reader
NTI Reader

愿 (願) yuàn

 1. yuàn verb to hope / to wish / to desire
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GCED '願'; Unihan '願')
 2. yuàn noun ambition
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '願')
 3. yuàn auxiliary verb to be ready / to be willing
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GCED '願')
 4. yuàn adjective cautious and honest
  Domain: Classical Chinese 古文
 5. yuàn noun a vow
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: FGS translation standard: vows (Faxiang; GCED '願')
 6. yuàn verb to hope / to wish / to desire
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
  Notes: The simplified character is also an archaic variant of the modern traditional character 願

Contained in

志愿愿意愿望志愿者意愿心愿祝愿自愿宁愿请愿地藏王菩萨本愿经情愿发愿十大愿王悲愿如愿弘愿愿心四弘誓愿誓愿祈愿中国人民志愿军愿印与愿印药师琉璃光七佛本愿功德经祈愿语气大愿说药师琉璃光如来本愿功德说十二神将饶益有情结愿神咒药师琉璃光如来本愿功德药师如来本愿功德经药师琉璃光如来本愿功德经地藏菩萨本愿经大愿地藏菩萨四宏誓愿大愿立誓愿文许愿池满愿子经文殊师利发愿经普贤菩萨行愿赞本愿本弘誓愿宿愿弥勒菩萨所问本愿经药师如来本愿经佛说药师如来本愿经佛说蓱沙王五愿经蓱沙王五愿经佛说四愿经四愿经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yi Guan Jing Deng Ming Ban Zhou Sanmei Xing Dao Wang Sheng Zan 《依觀經等明般舟三昧行道往生讚》 Scroll 1 574

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
愿世尊 願世尊 唯願世尊以時說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 50
愿乐欲 願樂欲 願樂欲聞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 21
愿王 願王 願王治之 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 12
愿听 願聽 唯願聽許於正法中為優婆夷 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 10
呪愿 呪願 即為呪願 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 9
愿大王 願大王 唯願大王顧臨國事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 8
愿如来 願如來 唯願如來聽我於正法中為優婆夷 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
愿欲 願欲 願欲聞之 Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 Scroll 1 7
愿闻 願聞 願聞其意 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
愿使 願使 願使弊宿今世 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 5