NTI Reader
NTI Reader

严 (嚴) yán

 1. yán adjective stern / serious / strict / severe / austere
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德
  Notes: In the sense of 严格 (ABC 'yán' sv; GHC '严' 5; Kroll '嚴' 1; NCCED '严' 2)
 2. yán proper noun Yan
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (ABC 'yán' n)
 3. yán adjective urgent
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 紧迫 (GHC '严' 1; Kroll '嚴' 2)
 4. yán adjective thick
  Domain: Literary Chinese 文言文
 5. yán adjective bitter / cruel
  Domain: Literary Chinese 文言文
 6. yán noun majestic / impressive
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 威严 (ABC 'yán' bf 1; GHC '严' 3; Kroll '嚴' 1a; NCCED '严' 2)
 7. yán noun father
  Domain: Literary Chinese 文言文
 8. yán noun something to fear / something to be careful of
  Domain: Literary Chinese 文言文
 9. yán verb to set in order
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 整齐 (GHC '严' 6; Kroll '嚴' 3)
 10. yán adjective inspiring respect / formidable
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHC '严' 4; Kroll '嚴' 1b)
 11. yán verb to look into the distance
  Domain: Literary Chinese 文言文
 12. yán verb to command / to instruct
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '嚴' 3a)
 13. yán noun a garland / an adornment / avataṃsa
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: avataṃsa; from the Sanskrit masculine noun avataṃsa meaning 'a garland, ring-shaped ornament, ear ornament, ear-ring' (Kroll '嚴' 4; MW 'avataṃsa')
 14. yán noun father
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, the bound form in 家严 (ABC 'yán' bf 2; NCCED '严' 2)

Contained in

解严严格严重严防严厉严密庄严严肃严峻严禁戒严严寒尊严严谨华严经严客大乘无量寿庄严经佛说大乘庄严宝王经楞严经华严宗杂色宝华严身佛楞严咒森严严明严刑威严过去庄严劫千佛名经庄严劫香严知闲大方广佛华严经大乘庄严经论三宝严印母严式音标广严广严城大乘庄严宝王经华严寺端严华严楞严智严慧严庄严寺严佛调严浮调严丽严饰首楞严首楞严三昧经严羽严复

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 7 73
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 3 67
Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 11 56
Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》 Scroll 2 52
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 15 51
Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 1 51
Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 2 47
Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 3 47
Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 25 44
Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 1 43

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
严身 嚴身 出種種嚴身之具 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 26
严切 嚴切 受如是等嚴切重苦 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 3 22
受严 受嚴 受嚴劇苦 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 3 21
严苦 嚴苦 乃至次第受極嚴苦 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 20
严备 嚴備 勅令嚴備四種力兵 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 17
严四兵 嚴四兵 亦嚴四兵 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 13
严持 嚴持 即各嚴持種種器仗 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 9
严四 嚴四 嚴四種兵 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 7
严衣 嚴衣 即嚴衣鉢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
严炽 嚴熾 嚴熾猛惡 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 3 7