NTI Reader
NTI Reader

开 (開) kāi

 1. kāi verb to open
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 开通 (ABC 'kāi' 开 v 1; GHC '开' 2; NCCED 1 '开' 1)
 2. kāi proper noun Kai
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Name 名字
  Notes: (ABC 'kāi' 开 n 2; GHC '开' 10)
 3. kāi verb to hold an event
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: For example, 开会 'to have a meeting' (ABC 'kāi' 开 v 9; GHC '开' 7; NCCED 1 '开' 12)
 4. kāi verb to drive / to operate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Mechanical 机械
  Notes: For example, 开车 'drive a car' (ABC 'kāi' 开 v 6; NCCED 1 '开' 3)
 5. kāi verb to boil
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Temperature 温度
  Notes: For example, 开水 'boil water' (ABC 'kāi' 开 v 13; NCCED 1 '开' 16)
 6. kāi verb to melt
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Temperature 温度
  Notes: (NCCED 1 '开' 7)
 7. kāi verb to come loose / to break open
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
  Notes: (ABC 'kāi' 开 v 4; NCCED 1 '开' 6)
 8. kāi verb to depart / to move
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
  Notes: (GHC '开' 6)
 9. kāi verb to write
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Writing 写作
  Notes: Such as, to write a prescription, a check, etc (NCCED 1 '开' 13)
 10. kāi verb to issue
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Writing 写作
  Notes: For example, 开工资 'to issue wages' (ABC 'kāi' 开 v 15; NCCED 1 '开' 15)
 11. kāi verb to lift restrictions
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律
  Notes: (NCCED 1 '开' 9)
 12. kāi verb indicates expansion or continuation of a process
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: Used after a verb or an adjective (NCCED 3 '开' 2)
 13. kāi verb to switch on
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: As in switch on machinery or a light (ABC 'kāi' 开 v 4; NCCED 1 '开' 2)
 14. kāi verb to run / to set up
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Administration 管理
  Notes: As in run a company, in the sense of 建立 'to establish' (ABC 'kāi' 开 v 8; GHC '开' 3; NCCED 1 '开' 11)
 15. kāi verb to fire
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Administration 管理
  Notes: As in fire an employee (ABC 'kāi' 开 v 14; NCCED 1 '开' 17)
 16. kāi verb to eat
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Spoken Language 口语
  Notes: (ABC 'kāi' 开 v 16; NCCED 1 '开' 18)
 17. kāi verb to clear
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然
  Notes: Of weather (NCCED 1 '开' 19)
 18. kāi verb to divide
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程
  Notes: In the sense of 分开 (ABC 'kāi' 开 v 10; GHC '开' 8; NCCED 1 '开' 20)
 19. kāi noun a division of standard size paper
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Writing 写作
  Notes: (ABC 'kāi' 开 n 1; NCCED 1 '开' 21)
 20. kāi measure word carat
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Jewelry 配饰
  Notes: (ABC 'kāi' 开 n 3; NCCED 2 '开' 1)
 21. kāi measure word Kelvin
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Temperature 温度
  Notes: A measure of temperature, abbreviation for 开尔文 (NCCED 2 '开' 2)
 22. kāi adverb complement of result
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: Often acts as a complement of result expressing that the preceding verb acheives the result of opening or moving something from its original position. For example, 打开、解开等 (ABC 'kāi' 开 ad 1; NCCED 3 '开' 1)
 23. kāi verb to develop land / to reclaim land
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 开发地 'to develop land' (ABC 'kāi' 开 v 2; GHC '开' 4; NCCED 1 '开' 8)
 24. kāi verb to reveal / to display
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 展示 (GHC '开' 5)
 25. kāi verb to inspire
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 启发 (GHC '开' 6)

Contained in

开曼群岛开曼群岛元开枪开放拉开开始开拓召开开发展开开设开放源代码开支公开打开开工开展开通开庭开头开除开刀开发商开包即用开放架构开明开幕开幕式离开开玩笑开学开会开课开辟开演数据开发开办开动开饭开口开水开夜车独立软件开发商敞开开启开采开关开化开垦开阔开朗

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 577
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 345
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 236
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 132
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 3 119
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 5 117
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 10 116
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 9 109
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 106
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 3 103

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
开意 開意 無有開意說經 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 15
钳开 鉗開 即以鐵鉗開彼等口 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 3 9
疮开 瘡開 爪擿瘡開 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 8
开二百 開二百 令水自開二百由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 8
开仰 開仰 開仰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 7
开四百 開四百 水為之開四百由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 6
开觉 開覺 於未來世開覺聲聞而為說法 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 3 6
开疮 開瘡 便以利刀而為開瘡 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 6
门开 門開 久乃門開 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 5
谓开 謂開 謂開 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 5