NTI Reader
NTI Reader

虚空 (虛空) xūkōng

  1. xūkōng noun empty space
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
    Notes: (Guoyu '虛空' 1)
  2. xūkōng noun the sky / space
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: In the sense of 天空 or 太空 (Guoyu '虛空' 2)

Contained in

虚空吽音救度虚空藏菩萨虚空藏虚空界大集大虚空藏菩萨所问经虚空藏菩萨经虚空藏菩萨神呪经观虚空藏菩萨经虚空藏菩萨能满诸愿最胜心陀罗尼求闻持法大虚空藏菩萨念诵法圣虚空藏菩萨陀罗尼经佛说虚空藏菩萨陀罗尼虚空藏菩萨陀罗尼五大虚空藏菩萨速疾大神验秘密式经虚空藏菩萨问七佛陀罗尼呪经虚空网虚空结心如虚空虚空不空量如虚空虚空独常等虚空界

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 418 137
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 57 110
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 493 109
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 14 103
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 51 97
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 63 96
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 494 91
Gagaṇagañjaparipṛcchā (Da Ji Da Xukongzang Pusa Suo Wen Jing) 《大集大虛空藏菩薩所問經》 Scroll 2 80
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 33 76
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 37 73

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
虚空中 虛空中 於虛空中手執白蓋寶扇 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 124
在虚空 在虛空 日在虛空 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 59
上虚空 上虛空 金輪寶在宮門上虛空中住 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 28
悉虚空 悉虛空 五欲悉虛空 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 15
虚空云 虛空雲 虛空雲中有此電光 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 12
虚空之中 虛空之中 虛空之中 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 11
腾虚空 騰虛空 亦更不能飛騰虛空 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 10
虚空诸天 虛空諸天 虛空諸天 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 8
上升虚空 上昇虛空 騫茶比丘於大眾中上昇虛空 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
虚空神 虛空神 猶虛空神宮殿之中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 7