NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

 1. verb to know / to learn / to be informed of
  Domain: Classical Chinese 古文
 2. adverb all / entire
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 悉 may be used in this sense as an adverb, referrign to either the subject or object of the sentense, in Literary Chinese (Pulleyblank 1995, p. 131).
 3. adjective detailed
  Domain: Classical Chinese 古文
 4. verb to elaborate / to expound
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 悉 may be used in this sense in Literary Chinese (Pulleyblank 1995, p. 131).
 5. verb to exhaust / to use up
  Domain: Classical Chinese 古文
 6. foreign xi
  Domain: Foreign Language 外语
  Notes: Used for the sound in mantras and Sanskrit names

Contained in

知悉熟悉据悉悉达多获悉舍罗婆悉帝国悉曇悉曇文字悉檀四悉檀世界悉檀各各为人悉檀对治悉檀第一义悉檀悉心悉达悉皆悉多悉昙章悉昙苏悉地羯罗经苏悉地羯罗经苏悉地羯罗经苏悉地羯罗供养法苏悉地羯罗供养法清净法身毘卢遮那心地法门成就一切陀罗尼三种悉地清净法身毘卢遮那心地法门成就一切陀罗尼三种悉地三种悉地破地狱转业障出三界秘密陀罗尼法佛顶尊胜心破地狱转业障出三界秘密三身佛果三种悉地真言仪轨大佛顶如来放光悉怛多钵怛罗陀罗尼大佛顶如来放光悉怛多般怛罗大神力都摄一切呪王陀罗尼经大威德最胜金轮三昧呪品宝悉地成佛陀罗尼经大轮金刚修行悉地成就及供养法毘那夜迦誐那钵底瑜伽悉地品秘要悉曇字记悉地洞悉备悉悉数悉知闻悉悉尼惊悉悉弹多纤悉

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
婆悉 婆悉 一名婆悉吒 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 76
悉咤 悉咤 其一弟子名婆悉咤 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 46
悉吒 悉吒 一名婆悉吒 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 30
悉真正 悉真正 皆悉真正 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 13
悉无常 悉無常 一切諸法皆悉無常 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 9
悉具足 悉具足 容貌悉具足 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
悉见 悉見 皆悉見知 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
悉备 悉備 諸能悉備 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
悉能 悉能 隈屏所為皆悉能知 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 4
能悉 能悉 諸能悉備 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
容貌具足 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
真正 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
部分 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 31
Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 8
比丘 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 3
千里 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
黃金白銀水精琉璃 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 6
所為 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 17
見佛安坐 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 21
Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 16
Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
所有參議 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 8
了知 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 7
樂法戲論 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 3
日月光明出現 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 3
出現 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 4
世間 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 3
一切煩惱 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
香水 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 3
Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 6
煩惱證聖 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 5
四者疑難解說 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 2