NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

zhì

 1. zhì preposition arrive / to / until
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: (ABC 'zhì' 至 cov; Unihan '至')
 2. zhì noun Kangxi radical 133
  Domain: Radicals 部首
  Notes: (ABC back cover; GHC p. 7)
 3. zhì adverb extremely / very / most
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 'zhì' 至 adv; Unihan '至')
 4. zhì verb to arrive
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 'zhì' 至 v; Unihan '至')

Contained in

至少截至至今甚至乃至至于时至今日直至夏至冬至甚至于以至自始至终不至于无微不至以至于至多至理至理名言至尊大勢至菩萨大势至至關重要至心至亲几至至交周至至治至元人迹罕至至顺至大至德及至卢至长者因缘经至圣至元法宝勘同总录至元录等至男性至上主义至强漆间势至丸大道至简仁至义尽心安福至至真至善至诚合天至诚至真福至心灵精诚所至,玉石为开

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 23
世尊 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 20
如是梵天 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 13
阿難 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 11
耆闍崛山 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 19
三萬 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 3
車馬王宮 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 4
Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 7
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 64
那竭國 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 28
無悔 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 10
熙連河 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 21
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 10
明日 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 12
Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 6
Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 5
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 2
日暮 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 3
世尊遊行城中 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 7
無有分別上頭 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 3
十五日盛滿 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 2
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 1