NTI Reader
NTI Reader

至尊 zhì zūn

zhì zūn adjective most respected / grandest
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 10 8
Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 Scroll 3 6
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 11 6
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 7 5
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 8 4
Xingqi Xing Jing 《佛說興起行經》 Scroll 2 4
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 27 4
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 4
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 1 3
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 3 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
往至尊 往至尊 往至尊者沙門二十億所而語彼曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 14
佛至尊 佛至尊 欲使國人知佛至尊 Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 1 6
来至尊 來至尊 便來至尊者所 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 7 6
普至尊 普至尊 名光明普至尊積德王如來 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 3 4
至尊难 至尊難 至尊難雙 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 3
至尊积德 至尊積德 名光明普至尊積德王如來 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 3 3
供养至尊 供養至尊 叉十自歸供養至尊 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 4 2
便至尊 便至尊 彼比丘便至尊者阿難所 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 5 2
至尊巍巍 至尊巍巍 見佛神德至尊巍巍 Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 1 2
三界至尊 三界至尊 三界至尊豈可喚我鄙賤之人 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 7 2