NTI Reader
NTI Reader

虚 (虛)

 1. adjective devoid of content / void / false / empty / vain
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, 弄虚作假 'to practice fraud' (CCI p. 24; Unihan '虛')
 2. noun a mound
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense x is synonymous with 丘.
 3. noun a residence / a dwelling
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 虚 is synonymous with 住所.
 4. noun ruins
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 虚 is synonymous with 废墟.
 5. noun a fair
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 虚 is synonymous with 市集.
 6. noun a hole / a void
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 虚 is synonymous with 空隙 (Unihan '虛').
 7. noun the sky
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 虚 is synonymous with 天空.
 8. adjective loose
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 虚 is synonymous with 疏松.
 9. adjective sparse / rare
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 虚 is synonymous with 稀少.
 10. adjective weak
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 虚 is synonymous with 虚弱.
 11. adjective idle / free
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 虚 is synonymous with 空闲.
 12. adjective flustered
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 虚 is synonymous with 心慌.
 13. adjective modest
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 虚 is synonymous with 谦虚.
 14. adjective free from desire
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Taoism 道教
  Notes: In this sense 虚 is synonymous with 无欲 or 无为.
 15. verb to empty
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 虚 is synonymous with 使空.
 16. verb to reside / to dwell
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 虚 is synonymous with 居住.
 17. verb to ruin
  Domain: Literary Chinese 文言文
 18. adverb in vain / to no purpose / for nothing
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  Notes: In this sense 虚 is synonymous with 白白地.

Contained in

虚伪虚假虚构虚妄谦虚虚词虚拟虚心空虚永久性虚拟线路虚拟专用网络虚拟私用网络虚拟现实造型语言虚拟现实建模语言弄虚作假虚弱虚拟化弹无虚发虚岁虚幻虚无缥缈太虚虚荣虚云虚诳虚文虚机虚报虚线虚空虚空吽音救度虚空藏菩萨虚空藏虚无虚伪子虚赋张若虚虚拟现实虚空界虚伪身见大集大虚空藏菩萨所问经虚空藏菩萨经虚空藏菩萨神呪经观虚空藏菩萨经虚空藏菩萨能满诸愿最胜心陀罗尼求闻持法大虚空藏菩萨念诵法圣虚空藏菩萨陀罗尼经佛说虚空藏菩萨陀罗尼虚空藏菩萨陀罗尼五大虚空藏菩萨速疾大神验秘密式经虚空藏菩萨问七佛陀罗尼呪经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 104
Er Di Yi 《二諦義》 Scroll 2 61
New Commentary on the Zhao Lun 《肇論新疏》 Scroll 2 59
Zhao Lun 《肇論》 Scroll 1 57
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 9 54
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 52
Viṁśatikāvṛtti (Dasheng Weishi Lun) 《大乘唯識論》 Scroll 1 47
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 46
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 8 46
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 44

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
余虚 餘虛 此實餘虛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 99
虚不空 虛不空 不虛不空 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 7
陵虚 陵虛 陵虛至東方 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 6
无有虚 無有虛 無有虛也 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 5
虚设 虛設 非為虛設 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 5
虚渴 虛渴 眾甚虛渴欲見世尊 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 5
虚耗 虛耗 外色不潔果實虛耗 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 2 4
气力虚 氣力虛 氣力虛竭 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 4
饥虚 飢虛 各懷飢虛 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 4
虚竭 虛竭 氣力虛竭 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 4