Back to collection

Eighteen Mudras (Shiba Qiyin) 十八契印

Scroll 1

Click on any word to see more details.

十八契印
[0781c24] 灌頂印可不久當成弟子 傳授即如成就 事業處所流水清淨阿蘭若
供具行人 本尊 敬禮雙膝長跪合掌虛心 三業一切

[0782a02] 過去流轉生死大聖盡心 懺悔加持 眾生清淨以此大願無垢

[0782a05] 密言

[0782a06] 薩嚩 () 薩嚩達磨薩嚩 ()

[0782a08] 對本結跏趺坐半跏趺坐大悲 一切眾生無上 然後佛部三昧
陀羅尼二手虛心合掌 中指大指 當心如來三十二相八十
分明目前至心真言真言

[0782a16] () () () () ()

[0782a17] 真言警覺一切如來 護念加持行者光明所有罪障 消滅壽命長遠福慧增長佛部聖眾擁護
歡喜生生世世惡趣蓮華化生 菩提

[0782a22] 蓮華部三昧耶 二手虛心合掌散開 中指無名指蓮華安於 當心觀自在菩薩相好具足真言
真言

[0782a25] () () () () ()

[0782a27] 真言警覺觀自在菩薩 等持蓮華部聖眾悉皆歡喜加持護念一切 菩薩光明所有業障除滅一切
善友

[0782b02] 金剛部三昧耶 左手向外右手左手左右大指小指 金剛杵安置當心金剛手
真言頂上真言

[0782b05] () () () () ()

[0782b07] 真言警覺一切金剛部 聖眾加持擁護所有罪障除滅一切 病苦不著金剛堅固

[0782b10] 結護三昧耶 二手二手中指中指 大指無名指五處
所謂頂上 真言一遍真言

[0782b15] () () () () () ()

[0782b17] 真言加持金剛 所有毘那夜迦諸天障礙退 行者光明威德自在
山林無畏水火一切 獅子枷鎖如是消滅歡喜命終不墮惡趣諸佛 國土

[0782b24] 地界真言 無名指無名指 中指中指火焰金剛杵
大指著地便隨意 堅固地界真言

[0782b29] () 日里 () (半音) 滿滿發吒 (半音)

[0782c02] 真言加持地界 金剛座天魔不為惱害加功 速得成就

[0782c05] 金剛真言 地界 大指金剛杵 三轉大小金剛堅固
佛菩薩不違何況調伏 毒蟲不能真言

[0782c10] 薩羅薩羅 () () () () 發吒 (半音)

[0782c11] 行者大蓮華 獅子座七寶樓閣瓔珞 幡蓋行列天衣
音樂寶瓶閼伽飲食摩尼

功德 如來加持
法界 供養

[0782c18]

[0782c19] 虛空藏普通供養 二手合掌中指外相 結印真言普通供養真言

[0782c22] () ()

[0782c23] 真言加持所想供養供具真實 一切賢聖受用

[0782c25] 寶車 二手 大指七寶 金剛駕御寶車乘空至於本尊
世界真言真言

[0782c28]

[0783a01] 由此真言印加七寶本尊國土本尊聖眾眷屬圍繞寶車至於 道場虛空

[0783a04] 大指 指頭真言真言

[0783a05] () () () () () () ()
() () () () () () ()

[0783a09] 真言印加聖眾本土至道 空中

[0783a11] 本尊三昧耶至於道場二手 指向 真言

[0783a14] (半音) (半音) (半音) ()

[0783a16] 由此真言印加本尊越本 道場

[0783a18] 蓮華部明王馬頭 自在菩薩真言二手合掌 相背大指左轉
三匝心想一切 退右旋三匝堅固火界真言

[0783a24] () () 發吒 (半音) ()

[0783a26] 上方金剛網 大指 真言頭上右轉三匝便 真言

[0783a29] () () 乞叉 () () 發吒

[0783b02] 由此真言加持金剛堅固

[0783b04] 密縫 左手右手 大指真言右繞三匝金剛 圍繞真言

[0783b07] 阿三 () 發吒

[0783b08] 閼伽香水真言 二手 真言真言

[0783b10] 曩莫滿沒馱 () () () () ()

[0783b11] 閼伽香水行者 清淨洗滌煩惱

[0783b13] 蓮華座 二手虛心合掌 無名指中指蓮華 樓閣聖眾本尊本位眷屬
了了分明真言真言

[0783b16] () ()

[0783b18] 真言行者十地滿足金剛

[0783b20] 供養 二手合掌 真言無量無邊塗香雲海 雲海燒香雲海飲食燈明雲海
供養供養真言

[0783b24] 曩莫滿沒馱 () () () [*] ()
() ()

[0783b26] 十八契印惠果和尚弘法 三十帖冊子目錄大聖歡喜天 (不空十八次第)
梵字十八真言 大師本記

[0783c01] 十八契印生起 (生起) 。

莊嚴行者 
二者結界二種 一地金剛
莊嚴道場 道場虛空供養
四者勸請 
五者結護法 明王
供養 閼伽供養
初二供養 奉獻本尊
供養 本尊聖眾
十八軌則 十八契印
生起次第如何 祕密總持門
調莊嚴 調莊嚴
加持淨界 加持
莊嚴道場 道場莊嚴
本尊大聖 既得尊者
勇猛精進結護法 結護內外無障礙
然後供養 悉地

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0900 十八契印
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary