Back to collection

Fo Shuo Dasheng Guan Xiang Man Na Luo Jing Zhu E Qu Jing (Mahayana Visualized Mandala for Purification of Evil Destinies Sutra) 佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經

Scroll 2

Click on any word to see more details.

佛說大乘觀想曼拏羅惡趣 經卷
西天譯經三藏大夫祿 明教大師法賢 

[0091b25] 釋迦佛真言

[0091b26] () () (半音) () 嚩囉 () ()
發吒 (半音)

[0091b28] 金剛佛頂真言

[0091b29] () () (半音) () ()

[0091c01] 寶生佛頂真

[0091c02] () () (半音) () 怛囉 () (半音)

[0091c04] 蓮花佛頂真言

[0091c05] () () (半音) ()

[0091c06] 羯磨佛頂真言

[0091c07] () () (半音) ()

[0091c08] 光明佛頂真言

[0091c09] () () (半音) () ()

[0091c10] 寶幢佛頂真

[0091c11] () () (半音) () ()

[0091c12] 金剛佛頂真言

[0091c13] () () (半音) 發吒 (半音)

[0091c14] 白繖蓋佛頂真言

[0091c15] () () (半音) () 發吒 (半音)

[0091c16] 菩薩真言

[0091c17] () () (半音) () () () ()
() () [*] ()

[0091c20] 菩薩真言

[0091c21] () () (半音) () () () ()
尸羅 () () [*] () ()

[0091c24] 菩薩真言

[0091c25] () () (半音) () ( ) ()
() 羼底 () () [*] () ()

[0091c28] 菩薩真言

[0092a01] () () (半音) () () () ()
() () 波囉弭多 () [*] () ()

[0092a04] 菩薩真言

[0092a05] () () (半音) () () ()
() 達摩達摩 () [*] (切身) () [*] () ()
發吒 (半音)

[0092a08] 菩薩真言

[0092a09] () () (半音) () () ()
() () () () () () ()
() () () [*] () () () 發吒 (半音)

[0092a14] 菩薩真言

[0092a15] () () (半音) () () ()
() 哥哥 () ( ) () () [*] ()
() () 發吒 (半音)

[0092a19] 塗香菩薩真言

[0092a20] () () (半音) () () ()
() 嚩日囉 () () () () [*] () () 發吒
(半音)

[0092a23] 金剛菩薩真言

[0092a24] () () (半音) 那囉 () () () ()
() [*] () 發吒 (半音)

[0092a26] 金剛菩薩真言

[0092a27] () () (半音) () 那囉 () ()
() () 發吒 (半音)

[0092a29] 金剛鎖菩薩真言

[0092b01] () () (半音) () () 滿那謨 ()
發吒 (半音)

[0092b03] 金剛鈴菩薩真言

[0092b04] () () (半音) () () ()
() () 發吒 (半音)

[0092b06] 十六大菩薩真言

[0092b07] 慈氏菩薩真言

[0092b08] () () ()

[0092b09] 不空見菩薩真言

[0092b10] () () () () () ()

[0092b11] 一切罪障菩薩真言

[0092b12] () () () () () () ()
() ()

[0092b14] 一切菩薩真言

[0092b15] () () () () ()

[0092b17] 香象菩薩真言

[0092b18] () () ()

[0092b19] 勇猛菩薩真言

[0092b20] () () ()

[0092b21] 虛空藏菩薩真言

[0092b22] () () () ()

[0092b23] 菩薩真言

[0092b24] () () () () () () ()

[0092b26] 甘露菩薩真言

[0092b27] () () () () () ()

[0092b29] 月光菩薩真言

[0092c01] () () () () () ()
()

[0092c03] 賢護菩薩真言

[0092c04] () () () () () ( )

[0092c06] 熾盛光菩薩真言

[0092c07] () () () () () () ()

[0092c09] 金剛藏菩薩真言

[0092c10] () 嚩日囉 () () ()

[0092c11] 無盡意菩薩真言

[0092c12] () () 發吒 (半音) () () ()
() ()

[0092c14] 菩薩真言

[0092c15] () () () () () () ()
() () () () () ()

[0092c18] 普賢菩薩真言

[0092c19] () 三滿多 () ()

[0092c20] 阿闍梨持誦如是諸佛大菩薩微妙 相應三摩地觀想賢聖現前 開門二手金剛拳
小指開門真言

[0092c24] () () (半音) 嚩日囉 () () ()
()

[0092c26] 真言開鎖然後說法 金剛印二手金剛左手彈指心想釋迦佛真言

[0092c29] () () (半音) 嚩日囉 () () ()

[0093a02] 如是隨意持誦

[0093a03] 復次阿闍梨觀想曼拏羅諸佛 本身相貌真言印契變化種種三時觀想
心作種種如此一月三月乃至六月其先行令精熟諸佛賢聖威力 示現吉祥然後起首擇地 聖賢

[0093a10] 復次阿闍梨曼拏羅勝地寺舍聚落園林結界不須修持結界
闍梨正視乃至砂石之類 去除填滿平正阿闍梨 佛眼菩薩金剛夜叉明王甘露
加持灑淨阿闍梨 發遣三摩地心中真言出生 大忿怒明王日月羯磨
熾盛金剛左右一剎那 一切阿闍梨左手右手持金剛金剛步行曼拏羅乃至金剛
根本真言吽字 明王自在旋繞真言發遣一切 真言

[0093a25] () 嚩日囉 () () () () 滿 () 發吒
(半音)

[0093a27] 金剛真言真言

[0093a28] () () () () () () ()
發吒 (半音) () () () () () 發吒 (半音) 嚩日囉
() () () () () () ()

[0093b03] 阿闍梨曼拏羅得勝所為 大小國王當作一百五十 大臣乃至庶民可作二十五
無力可作如是量度 瞿摩夷加持淨水灑淨 塗飾然後阿闍梨沐浴潔淨
身著新鮮頂戴寶冠花鬘裝飾 曼拏羅護摩 毒藥芥子
調和護摩右手 彈指真言

[0093b14] () () () 嚩日囉 () 三摩 () [*] ()
() [*] ()

[0093b16] 結界不須量度 廣闊牛皮瞿摩夷塗飾依法 護摩松木
十二大麥小麥粳米 護摩地天國王大臣乃至 弟子眷屬此地曼拏羅利益 地天慈悲心作善

[0093b23] 如是護摩一切阿闍梨然後 曼拏羅五色香水 宿浸漬然後二手持誦五佛
頂真加持奉獻五佛五佛 願佛慈悲五色合為伽陀

分別一切法  互相
真實無二  如是

[0093c02] 短長曼拏羅合成真言加持真言

[0093c04] () 嚩日囉 () 怛囉 () () () ()
()

[0093c06] 阿闍梨如是加持曼拏羅 西南真言

[0093c08] () 嚩日囉 () 怛囉 (二合一) () () ()

[0093c10] 真言阿闍梨一頭 一頭向北西北阿闍梨向北東北向南
西南如是旋繞四方 第三此次依法名為 具足曼拏羅不依阿闍梨
過失曼拏羅四方四門門樓 日月瓔珞隨意嚴飾中心 金剛釋迦佛
金剛佛頂如來寶生 佛頂 西蓮花佛頂羯磨 如是如來東南光明
西南寶幢佛西北金剛 東北白繖蓋佛頂如是如來次於親近菩薩
第二歌舞菩薩第三 香花菩薩四門 菩薩次於四方十六大菩薩四門
師子二邊八吉祥 護世東方帝釋天右手 左手六牙白象兩邊天女
東南火天 赤色光明熾盛右手左手 赤色南方夜摩天綠色左手
右手水牛兩邊 西南羅剎黑色如火右手左手西方
白色頭上龍頭右手左手 赤色摩竭魚兩邊龍女眷屬 西北畫風虛空
鹿北方夜叉金色右手寶樹 左手白馬兩邊夜叉 部多灰色右手左手
持金剛黃牛曼拏羅下面地天金色二手胸前甘露 蓮花右邊阿修羅黑色
利劍左邊龍王白色盈滿 龍女黃色端嚴般若經
數珠施願曼拏羅上面 日輪畫圓東南阿鼻 地獄西南餓鬼趣西北種種
東北人趣如是阿闍梨 種種香花飲食 滿閼伽香水金剛夜叉真言加持
種種真言加持奉獻 賢聖歡喜金剛夜叉真言 曼拏羅吽字取出結界金剛
五色填滿平正然後 東北起首五色諸佛賢聖當下中心黃色
東方純白南方青色西方赤色北方綠色如是賢聖阿闍梨 觀想虛空曼拏羅二手金剛
真言虛空曼拏羅合為 一成畢竟曼拏羅曼拏羅南門四方廣闊
瞿摩夷淨水灑淨白檀臺中曼拏羅圓月香花 飲食種種供養乃至出生吉祥草
閼伽五穀 種花果樹枝葉青衣 真言加持以此大利
加持白芥子白花真言白芥 白花人名 如是作息增益
無量無邊乃至亡人身骨使 惡趣往生天界真言

[0094b20] () () () () 嚩日囉 () () 發吒 (半音)

[0094b22] () () () () 嚩日囉 () () 發吒 (半音)

[0094b24] () () () 嚩囉拏 () () ()
() 發吒 (半音)

[0094b26] () () () () 嚩囉拏 () () () 發吒
(半音)

[0094b28] () () 嚩囉拏 () () () 發吒 (半音)

[0094c01] () () () () () () ()
嚩囉拏 () () () 發吒 (半音)

[0094c03] () () () () () () ()
嚩囉拏 () () () 發吒 (半音)

[0094c05] () () () () 嚩囉拏 () () () 發吒
(半音)

[0094c07] () () 發吒 (半音) () 嚩囉拏 () () ()
() 發吒 (半音)

[0094c09] () () () () () ()
() () 發吒 (半音)

[0094c11] () 怛囉 () (半音) 怛囉 () (半音)

[0094c12] () 嚩囉拏 () () () 怛囉 () (半音)

[0094c14] () () () ( ) () ()
嚩囉拏 () () () (半音)

[0094c17] () () () 那囉 () () 發吒 (半音)

[0094c19] () () () [*(-+)] () ()
() () 發吒 (半音)

[0094c21] () () () () () ()
() 發吒 (半音)

[0094c23] 除罪真言真言以前閼伽 除罪真言

[0094c25] () 那謨婆誐嚩帝 () () ( ) () 那囉 ()
() () () () () () () 沒馱 ()
() [*] (切身) () () () () ()
() () () () () 嚩囉拏 () ()
() (十一)

[0095a04] 真言亡人轉生 真言增益吉祥灌頂不用

[0095a07] 轉生淨土真言

[0095a08] () () () () () ()
()