Back to collection

Boreboluomiduo Li Qu Jing Dale Bu Kong Sanmei Zhenshi Jingang Saduo Pusa Deng Yi Shiqi Sheng Da Mantuluo Yi Shu 《般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧真實金剛薩埵菩薩等一十七聖大曼荼羅義述》

Scroll 1

Click on any word to see more details.

般若波羅蜜多理趣經大樂不空 三昧真實金剛薩埵菩薩 曼茶羅
三司 食邑三千 正號廣智大興 三藏沙門不空  ()

[0617b17] 爾時毘盧遮那如來他化自在天王宮 大菩薩般若波羅蜜甚深 清淨十七大菩薩三摩地
住持菩提 曼茶羅如來大士 修行成就何者十七
所謂大樂不空三昧真實金剛菩薩 普賢周遍器世間有情世間 無邊自在
金剛 五股金剛杵五智 示眾曼茶羅其中
十六正覺徑路

[0617c01] 其二所謂意生金剛菩薩大悲 所以平等

[0617c04] 其三所謂吉羅金剛菩薩中國 眾生解脫 菩提所以抱持 等智

[0617c08] 所謂金剛菩薩愛念 眾生菩提摩竭 入口所以
摩竭魚捨離平等

[0617c13] 所謂金剛菩薩一切 眾生毘盧遮那如來出世間 自在所以威儀無我
平等

[0617c17] 所謂金剛菩薩大慧 雜染淨土乃至真諦俗諦一切法 勝義真實不動所以意生
其三

[0617c21] 所謂金剛菩薩 清淨生死解脫不住所以金剛 其三

[0617c24] 所謂金剛菩薩貪愛清淨積集一切功德智慧 貪愛所以 三昧

[0617c28] 所謂金剛自在菩薩出入三界自在 生死涅槃所以金剛 其三

[0618a02] 所謂金剛菩薩菩提 雲海方便授與眾生功德 以為

[0618a05] 十一所謂金剛菩薩 方便身心使無始無明 不善無量供養
以為焚香以為

[0618a09] 十二所謂金剛菩薩 方便授與眾生無量光明供養 清爽莫如智光
燈明以為

[0618a13] 十三所謂金剛霜雪菩薩無漏 眾生心煩惱五分 方便授與眾生塗香供養
栴檀塗香霜雪 塗香以為

[0618a18] 十四所謂金剛菩薩清淨 受用色身雜染變化色身

[0618a21] 十五所謂金剛菩薩清淨 六十四梵音法界引入 以為

[0618a24] 十六所謂金剛菩薩清淨 自然名稱一切動心以為

[0618a27] 十七所謂金剛菩薩清淨 三摩地無上法味以為歡樂

[0618b01] 如是大菩薩十七清淨三摩地 有無名義體用理事 而已金剛頂經第十三大三
真實瑜伽大意

般若波羅蜜多理趣經大安不空三昧真實 金剛菩薩十七曼茶羅

* * *

【經文資訊】大正藏第 19 No. 1004 般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧真實金剛薩埵菩薩等一十七聖大曼荼羅義述
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary