Back to collection

Fo Shuo Hu Zhu Tongzi Tuoluoni Jing (Protection of Children Dharani Sutra) 佛說護諸童子陀羅尼經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說護諸童子陀羅尼經
元魏天竺三藏菩提流支

[0741b22] 爾時如來成正覺大梵天王 敬禮佛足

南無佛 南無達摩
南無僧伽 禮佛世尊
大法 在於閻浮提
最初神呪 甘露淨勝法
無著 牟尼
即時說偈言 世尊諸如來
聲聞辟支 諸仙護世
大力龍天 如是諸眾
人中 夜叉羅剎
 非人境界
強力 令人
傷害胞胎 男女交會
使迷亂 不成
 
奪命 皆是惡鬼
 
願佛

[0741c12] 第一 第二彌伽 第三 第四魔羅 第五 第六 第七 第八
第九 第十富多那 第十一難提 第十二 十三波尼 第十四名目 第十五

[0741c19] 十五鬼神遊行世間嬰孩小兒 恐怖鬼神恐怖形相以此 形相小兒

[0741c22]

[0741c23] 師子

[0741c24] 魔羅

[0741c25] 魔羅

[0741c26] 獼猴

[0741c27] 羅剎女

[0741c28]

[0741c29] 婦女

[0742a01]

[0742a02] 富多那

[0742a03] 難提

[0742a04]

[0742a05]

[0742a06]

[0742a07]

[0742a08] 十五小兒驚怖 小兒怖畏

[0742a10] 小兒眼睛迴轉

[0742a11] 小兒數數嘔吐

[0742a12] 小兒

[0742a13] 魔羅小兒

[0742a14] 小兒

[0742a15] 小兒

[0742a16] 小兒喜笑

[0742a17] 小兒女人

[0742a18] 小兒種種

[0742a19] 富多那鬼小兒驚怖啼哭

[0742a20] 難提小兒喜笑

[0742a21] 小兒不肯

[0742a22] 波尼小兒咽喉

[0742a23] 小兒熱病

[0742a24] 小兒數數

[0742a25] 十五鬼神如是小兒及其 驚怖鬼神 乾闥婆鬼神最為上首五色
陀羅尼一遍一百八 鬼神名字使使 急速四方十五鬼神
栴檀乾闥婆鬼神五色 鬼神眾生種種美味飲食 華燈供養

[0742b05] 爾時大梵天王白佛世尊女人 男女墮落奪命 欲求子息保命長壽繫念
行善十五受持八戒清淨 淨衣十方佛至於中夜芥子 頂上我所陀羅尼女人
如願所生童子安隱形壽 鬼神不順當令 阿梨樹枝童子

[0742b15] [*] 阿伽 那伽     修羅  波羅 沙尼
 

[0742b19] 世尊陀羅尼童子 長壽

[0742b21] 爾時世尊一切種智

[0742b22] [*]   菩提 菩提 式叉 舍利 婆羅 
多頭    婆羅 

[0742b27] 十五鬼神血肉以此陀羅尼悉皆遠離不生惡心童子恐怖 初生無諸患難
城邑聚落住處嬰孩小兒 安隱年壽南無佛成就 童子不為惡鬼神一切
恐怖悉皆遠離梵天聞說 歡欣奉行

佛說護諸童子陀羅尼經

* * *

【經文資訊大正藏 19 No. 1028A 佛說護諸童子陀羅尼經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary