Back to collection

Samantabhadradhāraṇīsūtra (Guanzizai Pusa Shuo Puxian Tuoluoni Jing) 觀自在菩薩說普賢陀羅尼經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

[0019c10] 如是我聞一時薄伽梵王舍城靈鷲山 苾芻眾大菩薩摩訶薩九十九俱胝

[0019c13] 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩眾會 白佛世尊普賢陀羅尼 陀羅尼如來
菩薩乘陀羅尼不退轉 承事一切如來應供正遍知銷滅一切 業障獲得安樂富饒清淨語業清淨
清淨通達一切祕密滿一切 一切如來陀羅尼便 無生法忍獲得首楞嚴三摩地證得寶印
三摩地三摩地三摩地普遍虛空 三摩地證得如是恒河沙三摩地 證得無盡四千陀羅尼門由此 證得如是智慧成就所聞
諸佛所聞無間承事供養 四部眾佛言宣說

[0019c28] 爾時觀自在菩薩摩訶薩金剛曼荼羅 陀羅尼

[0020a01] 曩莫囉怛曩 () 怛囉 () () 曩莫 () () ()
() () 摩訶薩 () () 摩訶 () () ()
() () () () () () 怛囉
() () () () ()
() () 馱曩三摩 () () () 薩嚩沒馱
() () 達磨 () () () ()
曩莫 () () () () 摩訶薩 () 摩訶 ()
() () () () () () ()
() [*] () () () () ()
摩訶 摩訶曩莫 () () () ()
() 摩訶 () () 摩訶 () () () 殿三滿多 ()
() () ()

[0020a25] 爾時觀自在菩薩陀羅尼九十二 菩薩證得首楞嚴三摩地恒河沙菩薩證得微妙陀羅尼三摩地陀羅尼
功德晨朝陀羅尼一百八滿 十一觀自在菩薩一切 滿足

[0020b02] 囚禁枷鎖解脫 患者風邪 酥油相和加持二十一
加持齒木二十一 耳痛花子置於銅器 加持頭痛肚痛
鬼魅加持一百 拏吉儞加持支節一切加持
諸法功業 欲求見佛菩薩陀羅尼門三摩地神通隱形雄黃成就行者
佛像曼荼羅幡蓋 種種檀香沈香薰陸香一百 供養念誦清淨澡浴淨衣 陀羅尼陀羅尼

[0020b18] 曩謨囉怛曩 () 怛囉 () 曩莫 () () ()
() () 摩訶薩 () 摩訶 () () 滿 ()
() 滿 () 滿 () () 滿 () () ()
() () () ()

[0020b25] 以此陀羅尼加持二十一道場 十方結界

[0020b27] 迎請陀羅尼真言行者陀羅 迎請然後念誦陀羅尼

[0020b29] 曩謨囉怛曩 () 怛囉 () () 曩莫 () () ()
() () 摩訶 () () 摩訶 () ()
() () () () () ()
()

[0021a06] 陀羅尼心真言真言請召 白月起首乃至十五三時 一百八三時澡浴三時
廣大供養無限念誦其日中夜 菩薩至道現金色身相好端嚴 光明持誦恐怖勇健
自在菩薩地位證得陀羅尼三摩地 東方阿閦如來南方寶幢如來西方無量 如來北方天鼓如來如來十方
無量如來身廣大威德諸佛大悲願力住世從此命終淨妙佛剎一切 供養承事諸佛如來

[0021a18] 爾時世尊菩薩摩訶薩天龍 乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽 人非人皆大歡喜信受奉行

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經

[0021a22] na maḥ ra tna tra yā ya na maḥ ā ryā va lo ki te śva
rā ya bo dhi sa tvā ya ma hā sa tvā ya ma hā kā ru ṇi kā ya
ta dya thā kha ga ve ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) ca
kṣu kha ve śrū tra kha ve gā ṇa kha ve ji hva kha ve kā ya
kha ve ma na kha ve sa ra kha ve ve ma kha ve śa ja kha ve
jī vi tā kha ve pra ṇi dha na kha ve sa mā dhi kha ve pā ra
mi ta kha ve bo dhi kha ve sa ra ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D9/SD-D957.gif) sa rva bu ddhā dhi ṣṭi te va ra
![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) dha rmmā dhi ṣṭi
te ka ra ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) suṃ ghā
dhi ṣṭi te na mo ā ryā va lo ki te śva rā ya bo dhi sa tvā
ya ma hā sa tvā ya ma hā kā ru ṇi kā ya na mo dva dva ti nāṃ
bo dhi sa tva ko ṭī nāṃ a dhi ṣṭi te tu māṃ ā i rma laṃ ca
da naṃ tu ta dya thā su ra bhi ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) mu ni ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) ma hā mu ni ma ti ma ti ma hā ma ti na maḥ ā
ryā va lo ki te śva rā ya bo dhi sa tvā ya ma hā sa tvā ya
ma hā kā ru ṇi kā ya si ddhya ntu sa ma nta bha ndra dha ra
ṇī svā hā

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1037 觀自在菩薩說普賢陀羅尼經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary