Back to collection

Guanzizai Pusa Xin Zhenyan Yi Yin Niansong Fa (Avalokitesvara Bodhisattva Heart Mantra and Mudra Liturgy) 觀自在菩薩心真言一印念誦法

Scroll 1

Click on any word to see more details.

觀自在菩薩心真言一印念誦法 (千手千眼)
大興善寺三藏沙門廣智 不空 

[0032a26] 修行欲念清淨真言真言

[0032a28]
oṃ śu ddhe nu śā ddha nā ya svā
()   ()  ()  ()

()

[0032b03] 真言獲得三業清淨 法水身心觀自在菩薩

[0032b05] 出外心真言真言

[0032b07]
oṃ ā ro li k svā
 () ()  (半音) ()

()

[0032b11] 真言三昧耶 真言三匝 魔障真言
三匝結界

[0032b15] 蓮華真言

[0032b17] 觀自在菩薩蓮華部一切聖眾來集 二手閼伽香水奉獻 聖眾

[0032b20] 真言蓮華

[0032b21] 真言塗香供養

[0032b22] 真言成華供養

[0032b23] 真言種種 供養

[0032b25] 真言燈燭供養

[0032b26] 當心真言自身 蓮華臺中相好具足圓滿等同 自在菩薩蓮華一一
一如入定面向觀自在菩薩行者如是 觀念分明頂上

[0032c02] 念珠合掌當心加持 念珠真言真言

[0032c04]
oṃ vai lo ca na ma la svā
  ()  () ()  ()

()

[0032c08] 二手當心五指蓮華當心 真言分明出聲寂靜 念誦真言心真
念誦散亂身心 觀本專注念誦 蓮華觀自在菩薩相好
滿處月輪自身觀自在菩薩 差別念誦頂戴慈悲心 誓願一切有情希望世間殊勝 成就本處

[0032c18] 當心真言三昧耶

[0032c19] 印加自身五處所謂 五處真言一遍 頂上

[0032c22] 供養真言一遍 廣大供養二手閼伽 奉獻真言一遍

[0033a03] 左轉一匝

[0033a04] 向外真言 奉送一切聖眾

[0033a06] 印加自身五處真言一遍頂上

[0033a08] 修行如是祕密法要精誠念誦 修持一切所為速得成就出世間 圓滿業障消除三昧現前騰空
隨意十方淨土諸佛速成無上 菩提

觀自在菩薩心真言一印念誦法

[0033a14]

[0033a15] 觀自在菩薩心真言一印念誦法 () 不空

[0033a16] 仁者圓仁慈覺大師 慈覺

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1041 觀自在菩薩心真言一印念誦法
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary