Back to collection

Ritual Manuals for the Recitation of the Secret Mind Mantra of the Eleven-Faced Avalokiteśvara 十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經

Scroll 3

Click on any word to see more details.

十一面觀自在菩薩祕密心經 建立道場儀軌
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

[0146a24] 成就吉日宿 過患晨朝歡喜攝受 除法應作所有此地障礙
遠離午時應作除法陀羅芥子油白芥子護摩甘露軍荼利

[0146a29] 金剛心密言

[0146b01] () ()

[0146b02] 密言加持 作息護摩用心中心密言一百八 密言右手
密言一百八密言

[0146b06] () ()

[0146b07] 隨意大小十三十六齊膝地中過患平治分為 中央七寶五穀時日
加持十方二手大指 指小相合旋轉十方密言

[0146b12] ()

[0146b13] 陀羅加持一百八四角 陀羅密言

[0146b15]

[0146b16] 本尊密言 一百八道場全身舍利塔 本尊面向西先行念誦
出道加持處所右手金剛 旋轉十方堅固精室

護摩儀軌

護摩 密言
普通歡喜 念誦處所
不遠 道場
護摩契經 
供養本尊 供養火天
然後 息災
增益 降伏三角
敬愛 安置
金剛 第四金剛
次第建立

[0146c03] 觀自在菩薩增益法護摩觀自在 大勢至成就大威德安置東邊 持明一切藥叉吉祥天南邊
北邊不退轉菩薩梵王 增益成就應當供養 自在密言

[0146c09] () ()

[0146c10] 大勢至密言

[0146c11] () (下同) 摩訶 () () ()
()

[0146c14] 成就密言

[0146c15] [*] [*] () () ()

[0146c16] 持明密言

[0146c17] (下同) () ( ) () () ()

[0147a01] 藥叉密言

[0147a02] 乞叉 ()

[0147a03] 一切吉祥心密

[0147a04] 曩謨摩訶 () () ()

[0147a06] 梵王密言

[0147a07] 納麼 () () ()

[0147a08] 一切佛菩薩密言

[0147a09] 曩莫薩嚩沒馱 () () () () ()

[0147a11] 西邊白衣觀自在密言

[0147a12] () () () () ()

[0147a14] 密言

[0147a15] () () ()

[0147a16] 建立名為增益儀軌

息災面向 南邊
西安 金剛印
東邊 大印
密言 呼召發遣

[0147a21] 密言大指小指 便相合

[0147a23] 曩謨囉怛曩 () 怛囉 () 曩莫 () 嚩日囉 () 摩訶乞叉 ()
摩訶乞叉 () 嚕捺囉 ( 下同) () () ()
嚕捺羅 () 麼麼 () ()

[0147b01] 發遣密言

[0147b02] 嚕捺囉 () () ( ) () () ()
悉馱 ()

[0147b05] 龍王密言如常大指

[0147b07] 密言

[0147b08] () () 嚩日囉 () () ()
() () 多麼 () () ()

[0147b12] 發遣密言

[0147b13] () () () 麼麼 () ()
() [*] () ()

[0147b16] 金剛杵密言二手中指 大指小指

[0147b19] 嚩日囉 () 麼訶薩嚩 () () 薩嚩 () ()
嚩日囉 () () () () 麼麼 () () [*]
() 娑訶 () () 乞叉 ( ) () () ()

[0147b25] 發遣金剛杵密言

[0147b26] () 嚩日囉 () () 摩訶 () ()
() () 薩嚩 () () () () ()
()

[0147c01] 梵天密言二手虛心合掌

[0147c03] 比多 () 摩訶 () 嚩日囉 () 曼拏攞 ()
納麼 () () () ()

[0147c07] 毘紐天密言加持發遣毘紐天密言二手 大指

[0147c10] () () () () 摩訶 () ()
() () [*] () ()
()

[0148a03] 行者右邊護摩香花 滿種子右邊以此水天 密言加持密言

[0148a06] 嚩嚕拏 () () () [*] () ()
() () () 薩嚩 () () ()

[0148a10] 茅草密言

[0148a11] () () () () () ()
() [*] () 達磨僧伽 () () () ()
() () () () () () ()

吉祥 東方
西最後 壓根
 散布
 應用毘俱胝

[0148a20] 密言加持

[0148a21] 曩莫薩嚩 () () () () ()
() 怛囉 () 怛囉 () [*] () ()
() () ()

[0148a26] 辦事密言 密言

[0148a28] ()

[0148a29] () 密言

[0148b01] 軍荼利護摩初中應用 軍荼利密言 密言加持觀想思惟
火天然後 右手施無畏大指 密言

[0148b07] 三滿多 () 摩訶 () () () () 婆娑
() 迦比羅 () () ()

[0148b11] 然後火天 灑淨供養本尊 兩頭酪乳
隨意粳米 密言 娑嚩訶一切成就護摩 [-+]
聖眾漱口聖眾歡喜 本部加持閼伽定心合掌 悉地閼伽奉送依法 事密所有護摩隨意供養諸天

[0148b21] 以前火天指大發遣火天

[0148b23] () () () () ()
() () () () () ()

[0148b28] 閼伽奉送聖眾以前密言 密言奉送聖眾

今次 護摩色相
密語 獲悉
白色 珊瑚莊嚴
右旋滋潤 
瑠璃 護摩
 商佉
幢蓋 
 妙香
如是 無垢
行者 應當成就
若一 
成就 
不成 弊惡嚴飾
臭氣 
斷絕 
 
護摩 智者
密言 軍荼利
 不吉
是故一切 應用甘露

[0149a05] 爾時觀自在菩薩摩訶薩一切 善哉善哉大士利益 安樂有情密語我等隨喜
爾時大眾歡喜踊躍三匝作禮

十一面觀自在菩薩心密建立道場

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1069 十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary