Back to collection

Parṇaśavarīdhāraṇīsūtra (Ye Yi Guanzizai Pusa Jing) 葉衣觀自在菩薩經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

葉衣觀自在菩薩經
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

[0447a09] 爾時婆伽梵極樂世界大眾宣說 金剛手菩薩偏袒右肩雙膝 著地頂禮觀自在菩薩摩訶薩觀自在
菩薩聖者大悲解脫三昧 有情苦惱出世利益安樂假使三千 大千世界一切眾生同時有種苦惱
希望世間出世果報一心稱念 觀自在菩薩摩訶薩名號應時不捨大悲 種種隨類滿眾生一切
護持國界拔濟苦難攝受養育 增長吉祥遮止囚禁銷除 鬼魅臨陣禁制 消除水火災難斷除
地界聖者哀愍未來一切 國王男女淨信三寶護持佛法相承 斷絕陀羅尼加持 方便

[0447a26] 爾時觀自在菩薩摩訶薩頂禮 三匝本處合掌白佛世尊哀愍加持我有觀自在菩薩
摩訶薩陀羅尼一切有情災禍 刀兵調宿失序增長 福德國界豐盛人民安樂
佛言善哉善哉爾時觀自在 威神陀羅尼

[0447b05] () () () () () ()
() () () () () () () 沒馱 () ()
() () () () () () ()
摩訶薩 () () () () () () ()
() () () ( ) () () ()
() () (十一) () () () (十二)
() () () (十三) () (十四) ()
(十五) () (十六) () (十七) () [*]
[*] (十八) () () [*] () () ()
() () [*] () () (十九) (引入) () ()
() (二十) (引入) () () () (二十一) ()
() () () () (二十二) () (二十三)
() () (引入二十四) () (二十五) (二十六)
() 滿 () (二十七) (二十八) () [*] () [*]
() (二十九) () (三十) (無後) (三十一)
() (三十二) () () () (三十三) ()
(三十四) () (三十五) () () () (三十六)
() () () () (三十七) () (三十八)
() (三十九) () (四十) ( ) () (四十一)
() (四十二) () (四十三) () () (四十四)
() () [*] (四十五) () [*] (四十六)
() (四十七) () (四十八) () () 滿 (四十九)
滿 (五十) () (五十一) () () ()
(五十二) () () (五十三) () () (五十四)
() (五十五) () (五十六) ()

[0448a03] 心真

[0448a04] () () () 發吒 ()

[0448a05] 觀自在菩薩陀羅尼白佛世尊善男子善女人陀羅尼一遍 伴侶
聚落 國內疫病流行 [*] 先令潔淨齋戒瞿摩夷
宿 觀自在菩薩天女寶冠 無量壽佛瓔珞莊嚴
火焰圍遶第一手當心 第二施願第一手 二手蓮華畫像竿
人執竿無間 自在菩薩陀羅尼 真言加持二十一真言

[0448a20] ()

[0448a21] 吉慶吉祥 知法弟子三五香爐 觀自在菩薩心真加持
百八然後燒香斷絕 賢瓶滿香水樹枝在前 先行 引入王宮一匝
一匝便 南門南門大水 飲食 阿闍梨妙色如來
加持然後觀自在菩薩陀羅 真言國王名號加持 國王無諸災難然後曠野棄擲
閻魔 受領飲食有情大慈 國界無諸災難

[0448b07] 欲求長壽病者隨意大小。 [*] 觀自在菩薩施願手下 道場每日香華飲食旋繞
發願加持滿其所

[0448b11] 國王男女疾病 寢食不安宿業因緣生宿 宿不安所居
牛黃上書二十八藥叉 真言東方四大 真言東北角起首所謂第一藥叉 真言

[0448b18] () () ()

[0448b19] 第二藥叉真言

[0448b20] () ()

[0448b21] 第三藥叉真言

[0448b22] () ()

[0448b23] 第四藥叉真言

[0448b24] ()

[0448b25] 次於南方四大藥叉真言

[0448b26] 第一藥叉真言

[0448b27] 僧伽吒 () ()

[0448b28] 第二藥叉真言

[0448b29] 僧伽吒 () ()

[0448c01] 第三藥叉真言

[0448c02] () ()

[0448c03] 第四藥叉真言

[0448c04] () () () ()

[0448c05] 次於西方四大藥叉真言

[0448c06] 第一藥叉真言

[0448c07] ()

[0448c08] 第二藥叉真言

[0448c09] () ()

[0448c10] 第三藥叉真言

[0448c11] () () ()

[0448c12] 第四藥叉真言

[0448c13] () ()

[0448c14] 次於北方四大藥叉真言

[0448c15] 第一藥叉真言

[0448c16] () ()

[0448c17] 第二藥叉真言

[0448c18] () ()

[0448c19] 第三藥叉真言

[0448c20] () ()

[0448c21] 第四藥叉真言

[0448c22] ()

[0449a01] 次於東北藥叉真言

[0449a02] () ()

[0449a03] 次於東南藥叉真言

[0449a04] () () ()

[0449a05] 次於西南藥叉真言

[0449a06] () () ()

[0449a07] 次於西北藥叉真言

[0449a08] ()

[0449a09] 次於下方四大藥叉 置於四方地下

[0449a11] 東方地下藥叉真言

[0449a12] ()

[0449a13] 南方地下藥叉真言

[0449a14] ()

[0449a15] 西方地下藥叉真言

[0449a16] 迦羅 ()

[0449a17] 北方地下藥叉真言

[0449a18] 迦羅 ()

[0449a19] 次於上方藥叉真言

[0449a20] 東北藥叉真言

[0449a21] () ()

[0449a22] 東南藥叉真言

[0449a23] () ()

[0449a24] 西南藥叉真言

[0449a25] 蘇摩 () ()

[0449a26] 西北藥叉真言

[0449a27] ()

[0449a28] 真言二十八藥叉 燒香飲食燈燭 虔誠二十八藥叉
護持守護某甲災禍 疾病獲得色力增長聰慧端嚴 具足長壽長遠加持
十八藥叉不敢如觀自在 金剛手菩薩晝夜擁護 大威德國王境內 消滅國土安寧人民歡樂

[0449b09] 法應本生宿每月供養如是 宿吉祥白檀 觀自在菩薩上書真言
宿灌頂灌頂 滿香水七寶 所謂娑訶娑訶 種子
觀自在陀羅尼加持一百 灌頂灌頂 種種飲食男女頭上三匝 知法線索
加持頭上如是身上疾病 鬼魅宿

[0449b23] 疫病取舍 () 護摩一百八
每日供養觀自在菩薩護摩聚落一切 災難悉皆除滅如是水牛
護摩

[0449c01] 滿香水真言加持一百 一切疫病悉皆消滅

[0449c03] 人頭香氣加持一百八除愈

[0449c05] 粳米護摩

[0449c07] 若一乃至 牛黃真言

[0449c10] 嬰孩鬼魅真言除愈

[0449c11] 侵奪遠遊 盜取陀羅護摩真言一百八無諸

[0449c14] 真言加持一百八 於田五穀

觀自在菩薩

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1100 葉衣觀自在菩薩經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary