Back to collection

Jingang Ding Puxian Yujia Da Jiao Wang Jing Dale Bukongjingang Sa Duo Yiqie Shi Fang Chengjiu Yi 《金剛頂普賢瑜伽大教王經大樂不空金剛薩埵一切時方成就儀》

Scroll 1

Click on any word to see more details.

金剛普賢瑜伽大教王經 不空金剛薩埵一切
稽首 金剛
密言成就 念誦
密語 發心利樂
無餘有情 隨意
成就密言 發菩提心

[0521b13] (菩提心) 。

[0521b14] ()

密言 發菩提心
一切 
 等同正遍知
世間 一切法
無自性 (以上名勝菩提心)

本心 滿月
金剛 月輪
觀智金剛 變成婆伽梵
金剛薩埵 
白蓮 五佛
 
月輪 五金
月輪 如是觀
金剛拳 當心
金剛薩埵 迦羅
 普賢
 三摩耶密印
 以為
 
念誦 密語
由此密言 
印心 便三昧
並入 
 
[-+] 二業 悉地
 大樂金剛心
密語迦羅 合金
 
右旋 五佛
密語 遍照
[-+]  阿閦佛
 薩埵密語
寶生佛 亦稱
 無量壽佛
 達磨密語
不空 成就佛密語
羯磨 佛身
金剛拳 交臂
 
三繫金剛 分手
 蘊藉
  [*]
由此 受具灌頂
聖眾 參差
 密語
金剛 速成薩埵
安立 眷屬十六
圍繞大安 眼前處於
二手弓箭 紅色
金剛拳 
 
 
交臂金剛拳 金剛
月色 
 幢幡
迦羅為首 
 青蓮
 
密語 
低頭 
 密語
金剛 蓮華
 二手
蓮華 
滿空 
 時雨
焚香 
向下 
密語 
愚魯愚魯 
赤色燈燭 
金剛 
 
塗香 
 塗香
安住 
曼荼羅 安立
方名嬉戲 當心
 
 
 
迦羅 
金剛 箜篌
 箜篌
 禪定臂膊
歌唱 
密語 旋舞
 左右
金剛 
 
 如是供養
金色 
交臂力度 
[*] 密語
前門 
羅索 
密語 
 
 密語
後門 印相
當心搖動 金剛
 密語
 四攝形色
 十六
 
普賢 月輪
一切莊嚴 
五佛 
 瞻視金剛
如是安立 曼荼羅
 嚴飾
金剛 月輪莊嚴
曼荼羅 四方四門
相應 門戶交合
金剛 
半月莊嚴 瓔珞
處處 微風
 周圍金剛界
虛空宮殿 處中
如是思惟 一切
自心安立 自身本尊
如是供養 圍繞
常隨 所見一切
 本尊
 達磨
摩爾 密語
 勝解思惟
塗香焚香 華鬘飲食
衣服幡蓋 
歌舞宮殿 虛空界
變化 一切供養
眾聖受用 
 輪唱金剛
 
 
薩埵 
 
  [(-+)*]
悉地 
由此金剛 大樂愛樂
堅固 如意
 隨分
諸法不生 如是
大樂不空 迦羅
金剛法印 隨意密言
 發光
毛孔 
月光 金剛
諦觀 成就教法
金剛念誦 無聲
念誦 如是修習
乃至滿一月 六月
 薩埵
聖眾  [*]
供養 歌誦
金剛 
 薩埵
 
 
薩埵
密言 頂上
聖眾 流出
一切 作意
一切 本尊
 本尊
如是思惟 名勝
 空觀
金剛薩埵 
 一體
如是瑜伽 
隨意念誦 十萬
 念誦晨朝
一切 
 密語
自身成本 心安瑜伽
四時 道場念誦
滿十萬 乃至末後
 念誦
不久當成 本尊
 何況悉地
阿闍梨 微妙
大經 
曼荼羅 
 重罪
無能除滅 金剛薩埵
大印 三昧
諸法 一切
隨意成就 大印
如來敬禮 密語即為
之至 大印威德
 儀軌
大印 無能
成就 
身心 成就
普願有情 信受
悉皆速成 金剛薩埵
遍照堅固 

普賢瑜伽大樂金剛薩埵成就儀軌

[0523c10] 八月十四西京青龍寺願力 書寫漢字

[0523c12] 元年九月二十八桂林 傳寫儀軌 

* * *

【經文資訊】大正藏第 20 No. 1121 金剛頂普賢瑜伽大教王經大樂不空金剛薩埵一切時方成就儀
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary