Back to collection

Śrīsarvabhūtaḍāmaratantrasūtra (Fo Shuo Jingang Shou Pusa Xiangfu Yiqie Bu Duo Da Jiao Wang Jing) 《佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經》

Scroll 3

Click on any word to see more details.

佛說金剛手菩薩降伏一切部多 大教經卷
西天譯經三藏大夫 傳教大師法天 

[0558c14] 復次持誦河岸白檀廣大供養真言第七 廣大供養夜半夜叉
現身苦惱持誦 婢女金錢一百 行人豐足使盡使盡

[0558c21] 復次持誦尼拘陀飲酒 潔淨持誦真言一千第七 真言中夜
莊嚴具足與其僕從八百 行人歡樂給與 飲食金錢行人十二 豐足

[0558c28] 復次持誦牛黃 () 夜叉形像寂靜處置臥床 真言一千廣大
默然隨行 妻子臥床最上莊嚴明旦 還本持誦不得有所 即令破壞

[0559a06] 復次持誦 金色 一切莊嚴優鉢羅華童女 供養真言八千
供養真言中夜夜叉現身歡樂即為 金錢二十五聖藥行人 及其徒眾豐足

[0559a13] 復次持誦臥床白檀 真言一月 日夜獻供真言中夜
夜叉現身 種種聖藥

[0559a18] 復次持誦無憂樹 供養真言一千 現身姊妹妻子
金錢種種聖藥 供給衣食姊妹 由旬女人即為供給飲食 種種聖藥

[0559a25] 復次持誦 夜叉月初一日香華 塗香供養一日三時持誦真言
力作供養持誦明旦夜叉現身隨行人意即為 金錢一千種種聖藥壽命一千
名為降伏部多大教夜叉成就

[0559b04] 爾時金剛手菩薩祕密主言夜叉 不依三昧忿怒明王真言決定 破壞真言

[0559b07] () () () () () [*]
() 發吒 (半音)

[0559b09] 真言一千不速來頭 剎那命終八大地獄印相 二手小指相交不空忿怒
三界

[0559b13] 夜叉二手中指顛倒 無名指出外小指一切 最上根本夜叉
現身右手 真言

[0559b18] () () ()

[0559b19] 真言一切夜叉 左手發送真言

[0559b21] () () () () () ()
() () ()

[0559b23] 印相二手中指 一切夜叉現前真言

[0559b25] () () () () () () ()
()

[0559b27] 二手小指一切 親近真言

[0559b29] () () () () ()

[0559c01] 二手刀劍一切夜叉 一字真言

[0559c03] ()

[0559c04] 二手中指一切 香華供養真言

[0559c06] () () () () () ()

[0559c08] 如是說降伏部多大教夜叉成就

[0559c10] 爾時中有龍女五體投地 金剛手菩薩根本真言

[0559c12] () () () 阿難

[0559c13] () () () () ()

[0559c14] () () ()

[0559c15] () () () ()

[0559c16] () () () ()

[0559c17] () ()

[0559c18] () () () ()

[0559c19] () () 普度 ()

[0559c20] 八大龍女主成就

[0559c21] 持誦之內持誦真言 一切龍女歡喜然後 月初香華塗香
乳汁依法供養八大龍女真言 一千龍女乳汁白檀 閼伽持誦善來
金錢救護

[0559c29] 復次持誦合流 真言八千龍女現身 頂上龍女
金錢五文飲食復次持誦 真言一千剎那中間龍女 頭痛行人
龍女供給衣服飲食 徒眾

[0560a08] 復次持誦岸上真言八千 歡樂金錢 使盡不用

[0560a11] 復次持誦合流分時 真言八千龍女現身行人 善來龍女黃金

[0560a14] 復次持誦大海分時真言 龍女現身行人 金錢衣服

[0560a17] 復次持誦池水臍輪真言八千龍女現身 頂上龍女
金錢飲食

[0560a21] 復次持誦真言 明旦龍女莊嚴 閼伽善來龍女
持誦種種聖藥滿一切

[0560a25] 復次持誦真言 歡樂龍女 金錢五文飲食衣服

[0560a28] 復次持誦真言 龍女龍華頂上持誦 龍女最上莊嚴

[0560b03] 龍女三昧真言真言

[0560b04] () () ()

[0560b05] 塗香真言

[0560b06] ()

[0560b07] 真言

[0560b08] ()

[0560b09] 一切龍女三昧真言

[0560b10] ()

[0560b11] 發送真言

[0560b12] () () () ()

[0560b14] 印相二手合掌復合 龍女三昧印 一切三昧印發送供養
復次左手左右手 小指指甲 龍女三昧印如是降伏 部多大教龍女成就

[0560b21] 爾時金剛手祕密忿怒金剛 真言

[0560b23] () () () () () () ()
() 發吒 (半音) 發吒 (半音)

[0560b25] 爾時金剛手菩薩真言一切龍女 倒地頭頂疼痛菩薩 龍女不依三昧大過命終
八大地獄如是金剛手降伏部多 大教龍女成就

[0560c01] 爾時中有 金剛手菩薩根本真言

[0560c03] () () () ()

[0560c04] () () () ()

[0560c05] () () () () () ()

[0560c06] () () () () ()

[0560c07] () () () () ()

[0560c08] () () () () ()

[0560c09] 主成就持誦山頂 真言八千供養牛肉 真言中夜
持誦不得怖畏 背負行人 天界飲食

[0560c15] 復次持誦真言 現身行人種種 即為妻子金錢衣服

[0560c18] 復次持誦河岸真言 明旦現身 金錢五文

[0560c21] 復次合流真言八千 現身第一第二 面前發言第三歡樂
妻子供給金錢衣服

[0560c25] 復次持誦山頂真言 現身天女 面前歡樂金錢
飲食如是說降伏部多 成就

[0561a01] 爾時金剛手祕密大自在天 諦聽降伏三界諸天僕從所有 諸天降伏大自在天菩薩
降伏三界諸天真言印相 成就大眾大自在天 善哉菩薩降伏三界諸天成就

[0561a08] 金剛手菩薩忿怒成就 四方四門樓閣 十六金剛界忿怒明王遍身
劫火青色髑髏莊嚴大笑 惡相怖畏三界有情忿怒明王右邊大自在天真珠
明王左邊圓滿 那羅延天輪寶明王帝釋 天主明王面前大梵天寶幢
月色復次帝釋 月色真珠 赤色帝釋天黃色
一切莊嚴大自在天 天乘金翅鳥帝釋天 孔雀第二八部

[0561a24] () () () () () ()
() () () () () () ()

[0561a27] 八部即為 () () 二部白色 ()
() 二部 赤色四部金色

[0561b02] 復次金剛阿闍梨身著青衣頂戴 儀軌忿怒明王真言一切 大利剎那中間決定成就

[0561b05] 一切天人真言

[0561b06] () 發吒 (半音)

[0561b07] 持誦之間一切天人成就

[0561b08] 復次忿怒金剛杵 真言

[0561b10]

[0561b10] 持誦能破一切天人爾時 一切天女龍女夜叉部多金剛 菩薩剎那中間成就真言

[0561b14] () () () () () ()
() 發吒 (半音)

[0561b16] 復次一切天魔降伏真言

[0561b17] 發吒 (半音) 發吒 (半音)

[0561b18] 如是真言決定破壞一切忿怒明王 真言擁護令弟 覺悟真言

[0561b21] () () () () () ()
() () () () () () ()

[0561b24] 真言降伏

[0561b25] 復次降伏部多大教忿怒儀軌 真言

[0561b27] () () () () () () ()

[0561b29] 真言 () () 部多師子忿怒明王東邊

[0561c02] () () () () () ()


[0561c04] 真言 () 部多 忿怒明王西邊

[0561c06] () 尾部 () 俱舍 () () [*] ()

[0561c07] 真言尾部部多執金剛 忿怒明王南邊

[0561c09] () () () () 摩尼 () ()
()

[0561c11] 真言 () () 部多 寶幢忿怒明王北邊

[0561c13] () () () () () ()

[0561c15] 真言 () () 部多 忿怒明王東北

[0561c17] () () () ()

[0561c18] 真言 () () 部多 忿怒明王東南

[0561c20] () () () () ()

[0561c21] 真言 () 部多塗香 忿怒明王西南

[0561c23] () () () () ()

[0561c24] 真言 () 部多 忿怒明王西北

[0561c26] 復次八大部多印相二手 摩竭金剛 弓箭

[0561c29] 右手左手中指如意寶 二手合掌
互相二手 塗香右手 中指

[0562a06] 復次忿怒明王降伏部多儀軌 八部成就真言無能部多 真言

[0562a09] () () [*] ()

[0562a10] [*] 部多真言

[0562a11] () [*] ()

[0562a12] 部多真言

[0562a13] () () [*] ()

[0562a14] 部多真言

[0562a15] () () [*] ()

[0562a16] 部多真言

[0562a17] () () [*] ()

[0562a18] () () 部多真言

[0562a19] () [*] ()

[0562a20] () () 真言

[0562a21] () () [*] ()

[0562a22] 部多真言

[0562a23] () [*] ()

[0562a24] 復次持誦金剛手真言 十五日用酥酪飲食 廣大供養持誦明旦
無能部多決定剎那命終持誦 部多即便行人即為持明
帝釋天女行人諸天帝釋壽命復次持誦往詣舍利 真言八千第七
種種飲食真言部多 行人僕從部多背負行人四大自在

[0562b08] 復次持誦金剛手菩薩宮殿真言 八千第七廣大供養素食乳酪 依法出生真言中夜
現身閼伽歡喜即為僕從 滿一切吉凶隨行 人意一千

[0562b14] 復次持誦舍利塔真言以為然後十五力作供養 中夜部多
行人僕從部多 天女一切伏藏金錢 五文飲食衣服壽命五百

[0562b20] 復次持誦真言 第七酥酪糖蜜 果子依法出生真言中夜
惡聲行人不得驚怖即時部多 徒眾圍繞出生供養歡喜 一切部多僕從一切冤家 行人一千

[0562b27] 復次持誦宮觀紅色供養 真言二十 日夜種種飲食依法出生
真言中夜 () () 部多 遍身惡相不得 多言行人僕從部多
每日三時金錢五文 飲食五百

[0562c06] 復次持誦大自在天宮殿之中 分時自身紅色肉食 真言八千第一夢見第二
本身第三面前 僕從部多諸天 寶藏行人衣服飲食行人 三世壽命二千

[0562c13] 復次持誦金剛手菩薩殿二十九 起首真言然後持誦白檀
酥酪以為 吉祥草初夜