NTI Buddhist Text Reader

Back to collection

Mañjuśrīmūlakalpa (Miao Jixiang Pingdeng Mimi Zuishang Guan Men Da Jiao Wang Jing) 《妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經》

Scroll 3

妙吉祥平等祕密最上觀門大教 經卷第三
契丹國中天竺摩竭陀國 三藏法師慈賢

[0915c07] 爾時世尊彌勒菩薩

繫念 觀門 
 安置 蓮華
 蓮華 金剛
金剛地上 日月 日輪
十二 月輪之上 十六
 出生 不可
月輪  
菩薩  十方世界
隨意供養 聖賢 供養
良久 輪子 
毘盧 四方 次第
悉皆同等 種智 
 波羅 四佛
 三重 月輪
明王 悉皆如是 
第一 八菩薩 種智
密號 印契 第二
四門左右 次第分布 十二
明王 種智 及其密號
菩薩  十方
明王印相 次第

[0915c29] 東方明王

 
力度 
 
 
直立 

[0916a06] 南方明王

 
 明王
名為

[0916a10] 西方明王

 
安立 明王
名為法定

[0916a14] 北方明王

 亦復
自相 
明王 降伏自在

[0916a18] 東南明王

 
 安置
 相同北方
名為

[0916a23] 西南明王

 
 
 
張口 
 號曰

[0916a29] 西北明王

 六度
相交 
正視 
名為大力

[0916b05] 東北明王

 印相淨地
 正視
安立 


[0916b10] 下方明王

 
相合 向下
 
 名為

[0916b15] 上方明王

印相 
 
 下方明王
名為

明王 第三
 內壇
 毘盧
觀念 默念

[0916b24] 真言

[0916b25] () (二合一) 滿 () () () ()
(去聲) (上聲) (上聲) () (上聲) () (去聲)
() (上聲) () (去聲) () () ()
() () () () (去聲) () ()
() (去聲) () ()

默念 
五佛波羅 內外十二
明王 布置次第
內壇 阿字
大法 種智密號
印契 一同觀想
無量壽 觀念
默念

[0916c12] 真言

[0916c13] () (去聲) (二合一) 滿 ( ) () ()
() (去聲) () () (上聲) (上聲) ()
(去聲) () (上聲) () (去聲) () ()
() () () (上聲) () (去聲) ()
() () (去聲) () ()

默念 
成心位次 字形
 大菩薩
明王 密號
布置次第 內壇
阿閦佛 觀念
默念

[0916c28] 真言

[0916c29] () (二合一) 滿 () () () ()
(去聲) (上聲) () (上聲) (上聲) () ( )
() (上聲) () (去聲) () () ()
() () (上聲) () (去聲) () ()
() (去聲) () ()

三壇 安心不動
金剛 繫閉六根
隨念隨一 金剛

[0917a11] 真言

[0917a12] () [*] ()

三壇 
重心 歸命三寶
密語

[0917a16] 真言

[0917a17] (上聲) () (上聲) () () (去聲) ()
阿婆 (去聲) (去聲) (上聲) (去聲) () (去聲) (上聲) (去聲)
() (上聲) (去聲) (去聲) () (去聲) ()
() (上聲) () (上聲) [*] () (上聲) ()
(上聲) () () (上聲) () () (上聲) ()
[*] () (十一)

歸命三寶 然後
面前 
 
 最後
三角 
然後 兩手
掌心 金剛
如此安置 
應觀阿字 
 蓮華
 
金剛  bhrūṃ
(佛寶毘盧) 光明
光明 輪子
 
七寶 
三重 四門
四門 青色
西金色 
日月 
月輪 東西安置
 字體
八菩薩 觀自在為首
十方 供養
阿字 八菩薩
大悲為首 十方
供養 
八菩薩 金剛手為首
十方 供養諸如
八菩薩 供養
 八菩薩
供養 
在於 八菩薩
供養 
 種智
八菩薩 相次
 五色
十方 良久
 
波羅 方位次第
 著地
合掌 救度
一切諸眾生 
金剛波羅蜜 
 

[0917c13] () () () () () ()
() [*] () ( ) (上聲) () () ()
() [*] () (上聲) () () () [*]
() () (去聲) () [*] () (去聲) ()

波羅 毘盧
諸眾生 

[0917c21] () () () () () ()
() ( ) () () (去聲) ( )
() (上聲) (上聲) (上聲) () () () ()
() [*] (入聲) () (去聲) (十一)

想法波羅 無量壽
諸眾生 

[0918a01] () () () () (去聲) ()
() () () () () () (去聲) [*]
() (上聲) (上聲) () 滿 () () () [*]
() (去聲) (十一)

羯磨 三寶
諸眾生 

[0918a09] () () (二合一) () ()
(去聲) 滿 () (去聲) (去聲) () [*] () (入聲)
() () () () () [*] (入聲)
() (去聲) (十一)

波羅蜜  三壇
祕密真言 (真言)  
 默念 真言 ()

[0918a18] 真言

[0918a19] () () ()

默念真言 默念
金剛智真言 真言
光明真言 金剛真言
光明真言 金剛真言
 真言
 默念
阿閦佛 印契
 
圓滿

[0918a29] 真言

[0918b01] () (去聲) () () (去聲) () ()
() () () () () () ()
() () (入聲) (入聲) () () [*] () ()

 毘盧
 毘盧
成就

[0918b09] 真言

[0918b10] () (去聲) () () (去聲) ()
(上聲) [*] (入聲) [*] (入聲) () [*] (上聲) () ()
[*] () () () (上聲) (入聲) (入聲) ()
() [*] () ()

毘盧 
 圓滿

[0918b17] 真言

[0918b18] () () () (去聲) () ()
() () () () () () () ()
(上聲) (入聲) (入聲) () ( ) [*] () [*]
()

 無量壽
無量壽 成就

[0918b25] 真言

[0918b26] () (去聲) () () (去聲) (上聲)
() () () () () () ( )
() (入聲) (入聲) () ( ) [*] () ()

彌陀 不空
不空 圓滿

[0918c04] 真言

[0918c05] () (去聲) () () (去聲) (上聲)
() () () () () () () ()
() () () (入聲) (入聲) () () [*] ()
(入聲)

五佛 居中
毘盧 南方
西方無量壽 北方不空
名為 五位本尊
真言
菩薩 親近
菩薩印契 
如下次第 菩薩
菩薩 默念成就

[0918c19] 真言

[0918c20] () () () () () ()
() (上聲) () () [*] () () ()

菩薩 菩薩
菩薩 默念成就

[0918c25] 真言

[0918c26] () () () () () ()
() (上聲) () () [*] (入聲) (上聲) () [*]
(上聲) [*] () () [*] ()

菩薩 甘露
甘露起身 默念成就

[0919a03] 真言

[0919a04] () () () () () ()
() (上聲) () () () () () [*]
() () ()

甘露 菩薩
菩薩 默念成就

[0919a10] 真言

[0919a11] () () () () () ()
() (上聲) () () () () () ()
() [*] () () () () ()

菩薩 
 甘露
親近 印相本尊
如下供養 
明王 明王
默念成就

[0919a22] 真言

[0919a23] (去聲) () () (上聲) () ()
() (去聲) () () [*] (上聲) () (上聲) (上聲)
() ( ) (上聲) () () () (入聲) (去聲)
() (去聲) () () (上聲 十一) () [*] (上聲)
(十二) (上聲) [*] (十三)

成就 明王
 印契
明王 默念真言

[0919b03] () () [*] () () ( ) ()
(去聲) () () () () () ()
()

明王 東方
印相 名號各異
成就 明王
如是 明王真言
 名號各別
如是 南明
默念真言

[0919b14] 真言

[0919b15] () () ()

南明 西明王
默念真言

[0919b18] 真言

[0919b19]  () ()

西明王 明王
默念真言

[0919b22] 真言

[0919b23]  () (一句)

四大明王 四方
明王 東南
默念真言

[0919b27] 真言

[0919b28] () [*] (入聲)

東南 西南
默念真言

[0919c02] 真言

[0919c03] () [*] () (上聲) (上聲) ()

西南 西北
默念真言

[0919c06] 真言

[0919c07] ()  () (上聲) [*] ()

西北 東北
默念真言

[0919c10] 真言

[0919c11] (上聲) (二合一) () () () () ()
() ()

四大明王 次第
東北 下方明王
默念伽陀

[0919c16] 真言

[0919c17] (入聲) () (上聲) () () ()
() () () () () () ()
() (去聲)

 默念靈驗

[0919c22] 真言

[0919c23] () () () (上聲) (去聲) (二合一)
(上聲) () () (入聲) 滿 () [**] () ()
(上聲) () (入聲) () () () ()
(上聲)

默念靈驗 默念真言

[0919c29] 真言

[0920a01] () () () ()

成就 心想下方
 東方明王
後面 上方明王
默念真言

[0920a07] 真言

[0920a08] () () (去聲) 滿 () () ()
(上聲) () () () ()

上方明王 心想上方
布置 西方明王
後面安立 明王
 
次第 心想菩薩
次第安居 四方明王
 
真言印契
金剛 菩薩身
 
金剛拳 相交
 神力
 默念金剛
菩薩真言

[0920a25] () () [*] (入聲) [*] [*] ()

金剛 菩薩身
菩薩 金剛拳
合力 
默念金剛 菩薩真言

[0920b01] () () ()

金剛 菩薩身
金剛 金剛拳
力度 
默念金剛 菩薩真言

[0920b06] () () () () ()

金剛 菩薩身
菩薩 金剛拳
合力 力度
默念金剛 菩薩真言

[0920b12] () () () () () ()
() ()

菩薩 
菩薩身 名曰

[0920b16] (去聲) (二合一) () ( ) ()
() () (上聲) ()

印契 八菩薩
 八菩薩
八菩薩 大菩薩


[0920b23] () (去聲) 滿 [*] (二合一) () (上聲)
() () ( ) () () 滿 () (上聲)
(上聲) () (上聲) ( ) () (上聲) (上聲)
滿 () () (上聲) (去聲) (去聲) () 滿 (去聲)
() ()

 
觀自在 真言印契
種智次第 如下廣說
觀自在 成就

[0920c05] () (入聲) () (二合一) ( ) ()
()

觀自在 金剛手
成就

[0920c09] () () () (二合一) () [*]
()

金剛手 次第東門
面向本尊 
虛空藏 成就

[0920c14] () (入聲) () () () ( )
() (去聲)

虛空藏 大悲
成就

[0920c18] () (入聲) () [*] (入聲) (二合一)
(上聲)

大悲 次第南門
面向 
地藏 成就

[0920c23] () (入聲) () () () ()
()

地藏 薩埵
成就

[0920c27] () (入聲) () (上聲) ( ) ()
(上聲)

薩埵 次第西門
面向本尊 
妙吉祥 成就

[0921a03] () (入聲) () (二合一) 滿 [*] ( )
() () [*] ()

吉祥 彌勒
成就

[0921a07] () (入聲) () (二合一) (上聲) ()
(上聲)

彌勒 北門
面向本尊 
八菩薩 十二
八菩薩 十二
菩薩供養 華香
種智次第 
真言 如下供養
 
本尊 布置
 
方位 三壇
 
 蓮華
上方 諸如
 相合
默念

[0921a25] 真言

[0921a26] () (去聲) () () () 滿 ()
() [*] () ( )

默念 
默念 印契
 上方
 自身
 發菩提心
金剛 薩埵阿闍黎
默念金剛 堅固退
 東門

[0921b08] 真言

[0921b09] () (去聲) [*] (去聲) ( ) (入聲)
() () (去聲) () () ()
() () [*] ()

東門 自身
 金剛
灌頂阿闍黎 默念金剛
灌頂祕密 南門

[0921b17] 真言

[0921b18] () (去聲) (入聲) () ()
(去聲) () () () (上聲) () [*] [*]
()

觀想 自身
無量壽 金剛
說法阿闍黎 依法修行
供養 真言
西門

[0921b27] 真言

[0921b28] () (去聲) () (上聲) (入聲) ()
() (去聲) () () 達摩 () ()
[*] [*] ()

說法 自身
不空 金剛
一切事業 羯磨阿闍黎
堅固生滅 辦事無有
供養 一切有情
獲悉 真言


[0921c10] 真言

[0921c11] () (去聲) (入聲) () ()
(去聲) () () () [*] ()

羯磨 自身
輪王 金剛阿闍黎
四門 
傳教阿闍黎 輪王阿闍黎
伽陀 東門

[0921c19] 真言

[0921c20] (去聲) () () () 滿 (上聲)
() () () ()

輪王阿闍黎 自在
運心 
默念 
頭冠 頭冠
思惟 頭冠
五方佛 自身灌頂
灌頂 
本尊 本尊印契
有心疲倦 
一切聖賢 種智
次第 
安心不動 居中方位
良久 五佛
歌詠如來 四方四佛
東方

[0922a09] 阿閦如來

[0922a10] () () () ( ) (上聲) ()
() 曼拏攞 () () () () ()
() ()

[0922a14] 毘盧遮那如來

[0922a15] (上聲) () (入聲) () () (上聲) ()
() () () () () () ()
[*] () () () () () ()

[0922a19] 如來

[0922a20] () () () [*] () ()
() (去聲) (入聲) [*] () () ()
() () ()

[0922a24] 阿彌陀如來

[0922a25] () () () () [*] () ()
() () () () (去聲) ()
(上聲) () ()

[0922a29] 不空成就佛

[0922b01] (上聲) () (去聲) () () ()
(去聲) (入聲) [*] [*(-+)] () () ()
() () ()

運心 置於頂上
頭冠 
和合 思惟
讚歎五佛 供養
 次第
阿閦如來 金剛
左右 二手
安於 
 
印契各別 

[0922b15] ()  () () ()

毘盧遮那 金剛拳
指端

[0922b18] () () ()

如來 


[0922b21] () () (去聲) (去聲) [*] ()

彌陀如來 
相背 

[0922b24] () (入聲) (去聲) [*] ()

不空如來 
施無畏

[0922b27] () (上聲) (去聲) ()

金剛界菩薩 
 相次

[0922c01] () () () ()

金剛菩薩 安心
 
 

[0922c05] () () ()

金剛甘露 
猶如 
當心安置 

[0922c09] () () [*] 達磨 (去聲) () ()
()

金剛菩薩 
 
 

[0922c14] () () ()

觀自在菩薩 金剛


[0922c17] () () (上聲) (去聲) () ()

金剛手菩薩 
 

[0922c21] () () [*(-+)] () ()

虛空藏 
 

[0922c24] () () () ()

大悲菩薩 
 右旋

[0922c27] () () (上聲) () ()

地藏菩薩 


[0923a02] () (上聲) (入聲) () ( ) ()

薩埵菩薩 
右手 

[0923a06] () (去聲) 滿 () ()

妙吉祥菩薩 
 隨手

[0923a09] () 滿 () ()

彌勒菩薩 
 中文

[0923a12] () (上聲) () () ()

 明王 真言印契

供養菩薩 左手
供養

[0923a17] () () () ()

琵琶菩薩 

[0923a19] () () ()

燒香菩薩 香爐
供養

[0923a22] () () ()

飲食供養 面前
猶如

[0923a25] () () (上聲) [*] () ()

供養菩薩 金剛拳
 


[0923a29] () () ()

散華菩薩 
 
猶如 頂上

[0923b04] () () () ()

菩薩 
猶如 頂上


[0923b08] () () [*(-+)] () ()

塗香菩薩 


[0923b11] () () ()

八大菩薩 在於第三
次第四門 
菩薩 
 

[0923b16] () () () ()

供養菩薩 
 

[0923b19] () () (上聲) ()

甘露菩薩 
甘露 戒指


[0923b23] () () () ()

供養菩薩 

[0923b25] () () () ()

四大菩薩 在於第三
次第安居 
祕密供養 飲食
塗香 種種供養
疲倦 法式
出於道場 
思惟 諸如
運心供養 內外法事
 願佛哀愍
甘露 洗滌一切
悉皆消滅 
 

[0923c09] 真言

[0923c10] () () () ( ) () ()
() (去聲) ( ) () () ()
(去聲) () () () () (上聲) ()
() () () () () () [*(-+)]
() (合十) () (上聲) () (合十) () 滿
(合十) () (十四) () [*] (十五) ( )
(合十) (合十) [*(-+)] (十八) () [*]
() [*] (十九) [*] (二十) () [*(-+)] (二十)
() [*(-+)] (二十) (二十) (去聲) (二十)
() (上聲) (二十五) [*(-+)] (二十)
() (二十) () (二十)

金剛阿闍黎 弟子灌頂
 密言
所為四明 
真言 弟子
明王 白芥子
 一切煩惱
 加持淨水
弟子 
多羅真言 加持
供養諸天 龍神八部

[0924a09] 祕密加持彌勒菩薩 灌頂灌頂爾時世尊 如來灌頂真言 (真言) 。

 不得宣傳
智慧 演說

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第三

* * *

【經文資訊】大正藏第 20 No. 1192 妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Glossary and Other Vocabulary