NTI Reader
NTI Reader

Back to collection

Mañjuśrīmūlakalpa (Miao Jixiang Pingdeng Mimi Zuishang Guan Men Da Jiao Wang Jing) 《妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經》

Scroll 3

妙吉祥平等祕密最上觀門大教 經卷第三
契丹國中天竺摩竭陀國 三藏法師慈賢

[0915c07] 爾時世尊彌勒菩薩

繫念 觀門 
 安置 蓮華
 蓮華 金剛
金剛地上 日月 日輪
十二 月輪之上 十六
 出生諸法 不可
月輪  
菩薩  十方世界
隨意供養 聖賢 供養
良久 輪子 
毘盧 四方 次第
悉皆同等 種智 
 波羅 四佛
 三重 月輪
明王 悉皆如是 
第一 八菩薩 種智
密號 印契 第二
四門左右 次第分布 十二
明王 種智 及其密號
菩薩  十方
明王印相 次第

[0915c29] 東方明王

 
力度 
 
目視 
直立 

[0916a06] 南方明王

 
 東明
名為

[0916a10] 西方明王

 
安立 東明
名為法定

[0916a14] 北方明王

 亦復
自相 
東明 降伏自在

[0916a18] 東南明王

 
 安置
 相同北方
名為

[0916a23] 西南明王

 
 
 
張口 
 號曰

[0916a29] 西北方明王

 六度
相交 
正視 
名為大力

[0916b05] 東北方明王

 印相淨地
 正視
安立 


[0916b10] 下方明王

 
相合 向下
目視 
 名為

[0916b15] 上方明王

印相 
 
 下方明王
名為佛頂

大明 第三
 內壇
 毘盧
觀念 默念

[0916b24] 真言

[0916b25] () (二合一) 滿 () () () ()
(去聲) (上聲) (上聲) () (上聲) () (去聲)
() (上聲) () (去聲) () () ()
() () () () (去聲) () ()
() (去聲) () ()

默念 
五佛波羅 內外十二
大明 布置次第
內壇 阿字
大法 種智密號
印契 一同觀想
無量壽 觀念
默念

[0916c12] 真言

[0916c13] () (去聲) (二合一) 滿 ( ) () ()
() (去聲) () () (上聲) (上聲) ()
(去聲) () (上聲) () (去聲) () ()
() () () (上聲) () (去聲) ()
() () (去聲) () ()

默念 阿閦
成心位次 字形
 大菩薩
大明 密號
布置次第 內壇
阿閦佛 觀念
默念

[0916c28] 真言

[0916c29] () (二合一) 滿 () () () ()
(去聲) (上聲) () (上聲) (上聲) () ( )
() (上聲) () (去聲) () () ()
() () (上聲) () (去聲) () ()
() (去聲) () ()

三壇 安心不動
金剛 繫閉六根
隨念隨一 金剛

[0917a11] 真言

[0917a12] () [*] ()

三壇 
重心 歸命三寶
密語

[0917a16] 真言

[0917a17] (上聲) () (上聲) () () (去聲) ()
阿婆 (去聲) (去聲) (上聲) (去聲) () (去聲) (上聲) (去聲)
() (上聲) (去聲) (去聲) () (去聲) ()
() (上聲) () (上聲) [*] () (上聲) ()
(上聲) () () (上聲) () () (上聲) ()
[*] () (十一)

歸命三寶 然後
面前 
 
 最後
三角 
然後 兩手
掌心 金剛
如此安置 
應觀阿字 
 蓮華
 
金剛  bhrūṃ
(佛寶大毘盧) 光明
光明 輪子
 
七寶 
三重 四門
四門 青色
西金色 
日月 阿吽
月輪 東西安置
阿吽 字體
八菩薩 觀自在為首
十方 供養
阿字 八菩薩
大悲為首 十方
供養 
八菩薩 金剛手為首
十方 供養諸如
八菩薩 供養
 八菩薩
供養 
在於 八菩薩
供養 
 種智
八菩薩 相次
 五色
十方 良久
 
波羅 方位次第
 著地
合掌 求救
一切諸眾生 
金剛波羅蜜 
阿閦 

[0917c13] () () () () () ()
() [*] () ( ) (上聲) () () ()
() [*] () (上聲) () () () [*]
() () (去聲) () [*] () (去聲) ()

波羅 毘盧
諸眾生 

[0917c21] () () () () () ()
() ( ) () () (去聲) ( )
() (上聲) (上聲) (上聲) () () () ()
() [*] (入聲) () (去聲) (十一)

想法波羅 無量壽
諸眾生 

[0918a01] () () () 薩迦 () (去聲) () 路迦
() () () () () () (去聲) [*]
() (上聲) (上聲) () 滿 () () () [*]
() (去聲) (十一)

羯磨 三寶
諸眾生 

[0918a09] () () (二合一) () ()
(去聲) 滿 () (去聲) (去聲) () [*] () (入聲)
() () () () () [*] (入聲)
() (去聲) (十一)

波羅蜜  三壇
祕密真言 (真言)  
 默念 真言 ()

[0918a18] 真言

[0918a19] () () ()

默念真言 默念
金剛智真言 真言
光明真言 金剛真言
光明真言 金剛真言
 真言
 默念
阿閦佛 印契
 阿閦
圓滿

[0918a29] 真言

[0918b01] () (去聲) () () (去聲) () ()
() () () () () () ()
() 薩摩 () (入聲) 地底 (入聲) () () [*] () ()

阿閦 毘盧
阿閦 毘盧
成就

[0918b09] 真言

[0918b10] () (去聲) () () (去聲) ()
(上聲) [*] (入聲) [*] (入聲) () [*] (上聲) () ()
[*] () () () (上聲) (入聲) 地底 (入聲) ()
() [*] () ()

毘盧 
 圓滿

[0918b17] 真言

[0918b18] () () () (去聲) () ()
() () () () () () () ()
(上聲) (入聲) 地底 (入聲) () ( ) [*] () [*]
()

 無量壽
無量壽 成就

[0918b25] 真言

[0918b26] () (去聲) () () (去聲) (上聲)
() () () () () () ( )
() (入聲) 地底 (入聲) () ( ) [*] () ()

彌陀 不空
不空 圓滿

[0918c04] 真言

[0918c05] () (去聲) () () (去聲) (上聲)
() () () () () () () ()
() () () (入聲) 地底 (入聲) () () [*] ()
(入聲)

五佛 阿閦居中
毘盧 南方
西方無量壽 北方不空
名為阿閦 五位本尊
真言
菩薩 阿閦親近
菩薩印契 旋舞
如下次第 菩薩
想起菩薩 默念成就

[0918c19] 真言

[0918c20] () () () () () ()
() (上聲) () () [*] () (半音) ()

菩薩 菩薩
菩薩 默念成就

[0918c25] 真言

[0918c26] () () () () () ()
() (上聲) () () [*] (入聲) (上聲) () [*]
(上聲) [*] () (半音) [*] ()

菩薩 甘露
甘露起身 默念成就

[0919a03] 真言

[0919a04] () () () () () ()
() (上聲) () () () () () [*]
() (半音) ()

甘露 菩薩
菩薩 默念成就

[0919a10] 真言

[0919a11] () () () () () ()
() (上聲) () () () () () ()
() [*] () () () (半音) ()

菩薩 阿閦
 甘露
阿閦親近 印相本尊
如下供養 阿閦
明王 明王
默念成就

[0919a22] 真言

[0919a23] (去聲) () () (上聲) () ()
() (去聲) () () [*] (上聲) () (上聲) (上聲)
() ( ) (上聲) () () () (入聲) (去聲)
() (去聲) () () (上聲 十一) () [*] (上聲)
(十二) (上聲) [*] (十三)

成就 想起明王
 印契
東明 默念真言

[0919b03] () () [*] () () ( ) ()
(去聲) () () () () () ()
()

東明 想起東方
印相 名號各異
成就 明王
如是 明王真言
 名號各別
如是 南明
默念真言

[0919b14] 真言

[0919b15] () () ()

南明 西明
默念真言

[0919b18] 真言

[0919b19]  () ()

西明 明王
默念真言

[0919b22] 真言

[0919b23]  () (一句)

四大明王 四方
明王 東南
默念真言

[0919b27] 真言

[0919b28] () [*] (入聲)

東南 西南
默念真言

[0919c02] 真言

[0919c03] () [*] () (上聲) (上聲) ()

西南 西北方
默念真言

[0919c06] 真言

[0919c07] ()  () (上聲) [*] ()

西北方 東北方
默念真言

[0919c10] 真言

[0919c11] (上聲) (二合一) () () () () ()
() (半音)

四大明王 次第
東北方 下方明王
默念伽陀

[0919c16] 真言

[0919c17] (入聲) () (上聲) () () ()
() () 薩迦 () () () () () 楞迦
() (去聲)

 默念靈驗

[0919c22] 真言

[0919c23] () () () (上聲) (去聲) (二合一)
(上聲) () () (入聲) 滿 () [**] () ()
(上聲) () (入聲) () () () ()
(上聲)

默念靈驗 默念真言

[0919c29] 真言

[0920a01] () () () (半音)

成就 心想下方
壇場 東方明王
後面 上方明王
默念真言

[0920a07] 真言

[0920a08] () () (去聲) 滿 () () ()
(上聲) () () () ()

上方明王 心想上方
布置壇場 西方明王
後面安立 明王
 阿閦
次第想起 心想菩薩
次第安居 四方明王
壇場 
真言印契
金剛 菩薩身
 
金剛拳 相交
 神力進度
進度 默念金剛
菩薩真言

[0920a25] () () [*] (入聲) [*] [*] ()

金剛 菩薩身
菩薩 金剛拳
合力 
默念金剛 菩薩真言

[0920b01] () () ()

金剛 菩薩身
金剛 金剛拳
力度 
默念金剛 菩薩真言

[0920b06] () () () () ()

金剛 菩薩身
菩薩 金剛拳
合力 力度
默念金剛 菩薩真言

[0920b12] () () () () (半音) ()
() ()

菩薩 
菩薩身 名曰

[0920b16] (去聲) (二合一) () ( ) ()
() () (上聲) ()

印契 八菩薩
阿閦 八菩薩
八菩薩 大菩薩


[0920b23] () (去聲) 滿 [*] (二合一) () (上聲)
() () ( ) () () 滿 () (上聲)
(上聲) () (上聲) ( ) () (上聲) (上聲)
滿 () () (上聲) (去聲) (去聲) () 滿 (去聲)
() ()

 阿閦
觀自在 真言印契
種智次第 如下廣說
觀自在 成就

[0920c05] () (入聲) () (二合一) ( ) ()
()

觀自在 金剛手
成就

[0920c09] () () () (二合一) () [*]
()

金剛手 次第東門
面向本尊 安坐
虛空藏 成就

[0920c14] () (入聲) () () () ( )
() (去聲)

虛空藏 大悲
成就

[0920c18] () (入聲) () [*] (入聲) (二合一)
(上聲)

大悲 次第南門
面向 安坐
地藏 成就

[0920c23] () (入聲) () () () ()
()

地藏 薩埵
成就

[0920c27] () (入聲) () (上聲) ( ) ()
(上聲)

薩埵 次第西門
面向本尊 安坐
妙吉祥 成就

[0921a03] () (入聲) () (二合一) 滿 [*] ( )
() () [*] ()

吉祥 彌勒
成就

[0921a07] () (入聲) () (二合一) (上聲) ()
(上聲)

彌勒 北門
面向本尊 安坐
八菩薩 十二
八菩薩 十二
菩薩供養 華香
種智次第 
真言 如下供養
地壇 
本尊 布置壇場
 壇場
方位 三壇
地壇 地壇
 蓮華
上方 諸如
地壇 水乳相合
默念

[0921a25] 真言

[0921a26] () (去聲) () () () 滿 ()
() [*] () ( )

默念 
默念 印契
 上方
 自身
阿閦 發菩提心
金剛 薩埵阿闍黎
默念金剛 堅固不退
 東門

[0921b08] 真言

[0921b09] () (去聲) [*] (去聲) ( ) (入聲)
() () (去聲) () () ()
() () [